علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi
آرشیو وبلاگ
      علیرضا آیت اللهیalireza ayatollahi (گذشته ی هرکسی چراغ راه آینده اوست ؛ به شرط آن كه به خاطر بسپارد ، تحليل كند و عبرت بگيرد : آينده نتيجه مجموعه تجربيٌات هرچند به ظاهر ناچيز همه افراد بشر درجهان است .)
ادبیات شفاهی در ایران (2) نویسنده: علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi - ۱۳٩٥/٩/۱٦
 
ادبیات شفاهی از فرهنگ عامٌه است :
 
فرهنگ عامٌه حاصل تعاملات اجتماعی است
 
کلٌ آنچه که ما ادبیات شفاهی می نامیم مبتنی بر برداشت های حافظه ما در یک آن از یک واقعه ، یعنی دیده یا شنیده است ؛ که گاهی در تداعی ها یا  یادبودهائی که از واقعه می گیریم آنها را به خاطر میآوریم ؛ و با تغییر و تفسیر هائی باز در خاطره خود نگهمیداریم . یک خاطره از یک نفر هربار که نقل می شود ممکن است علاوه بر ضعف های ذهنیِ شخص ، با تغییر و تفسیرهائی که وی در آن به وجود میآورد با نقل قبلی آن متفاوت باشد . (1) 
 امٌا ادبیات شفاهی به ذهنیت ها و خاطرات فردی - شخصی ختم نمی شود ؛ و غالبا" اینکه یکنفر خلق الساعه قصٌه ای بسازد و برای دیگران تعریف کند را عموما" از ادبیات شفاهی نمی دانند (2) . به خصوص که قاعدتا" خالق اثری که جزو ادبیات شفاهی شمرده می شود مشخص و شناخته شده نیست .
عموما" هر آنچه که جزو ادبیات شفاهی شمرده می شود اثر یکنفر مشخص و حاصل تفکر و تصنیف وی نیست (3) ؛ بلکه منشاء آن ناشناخته است و میان مردم و در تعامل بین آنان تحول وتکامل یافته تا به ما رسیده است .

(1) شخصا" از خاطراتی که نقل می کنم اندکی دچار این مسئله هستم و بسیار شرمنده نزد مخاطبان ارجمند و گرامی .
(2) ادبیات شفاهی هم از موضوعات علوم انسانی است که نسبی و نظری هستند . بنظر ما اینگونه فصٌه ها ادبیات شفاهی هستند امٌا چون توسط یک جمع پدید نیامده اند و ساخته و پرداخته نیستند جزو فرهنگ مردم یا فرهنگ عامه یا فولکلور به شمار نمی روند . امٌا اکثر قریب به اتفاق متخصصان مشهور فولکلور و ادبیات شفاهی اینگونه آثار را جزو ادبیات شفاهی نمی شمارند .
در جامعه های قدیمی تر ما که به ادبیات شفاهی نیاز و توجٌه بیشتری بود اشخاصی بودند که استعداد قصٌه سرائی داشتند . یکی از عموهای نگارنده در زمره این اشخاص بود . در ایٌام تابستان درباقی آباد یزد و در بقیه فصول در شهریزد ، محلٌه مصلی ، پیر مردی پاره دوز بنام محمد حسین پینه دوز بود که استعداد بسیار والائی در ساخت خلق الساعه قصٌه داشت . نگارنده موقعی که شروع به ارسال قصٌه های ایرانی برای صبحی مهتدی ، قصٌه گوی آن روزگار رادیو ایران کرد و به خصوص در سال 1345 قصد نگارش این قصٌه ها را نمود و با شگفتی بسیار مشاهده کرد که از قصٌه هائی که گفته بودند چندان چیزی به یاد نمی آوردند . غالب نقٌال های قهوه خانه ها در شهر یزد نیز قصٌه هائی از خود می ساختند ....که گاه دیگر آنها را به یاد نمی آوردند مگر اینکه در زمانی کوتاه چند بار آن را نقل کرده باشند و باصطلاح ملکه ذهنشان شده باشد .
(3) در سال 1355 در مرکز فرهنگ مردم متوجٌه شدم که گروهی که بین آنان حتی دبیران دبیرستانی هم بودند ترانه های سروده شده در زمان قاجاریان یا پهلوی اوٌل و شعر های مثلا" نسیم شمال را به عنوان ادبیات شفاهی یا فرهنگ مردم ، فرهنگ عامٌه ، فولکلور به آن مرکز ارسال کرده بودند که به هرحال تحت عنوان ادبیات شفاهی جای نمی گیرند اگرچه آنان نیز در تبادلات بین « عامٌه » مردم صور مختلفی به خود گرفته از موضوعات مورد مطالعه فرهنگ مردم و مردم شناسی می باشند . به عنوان مثال ترانه ی گلپریجون را تعدادی زیاد برای ما فرستاده بودند که اکثرا" با اصل ترانه و با روایات دیگران مطابقت نمی کرد .
  نظرات ()
وارونگی ادبیات نویسنده: علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi - ۱۳٩٥/٩/۱٤
 
وارونگی ادبیات
 
جلال آل احمد فرزند یک حجت الاسلام بود ؛ و آنطور که خانم سیمین دانشور به بنده گفتند « اخلاقش به پدرش رفته بود » و بنظر می رسد که نوشتنهایش هم تا حدودی به سخنرانیهای پدرش . البته فرزند هر آیت الله العظمی ، یک آیت الله العظمی نمی شود ، فرزند هر پزشکی میل و استعداد پزشک شدن را ندارد ؛ و هر مهندس زاده ای مهندس نمی شود . امٌا حال که سیستم به ارث بردن شغل از پدر بسیار کاهش یافته است ، خوشبختانه دیگر کاست ها در کار نیستند ، و... هنوز هم قوانین نسبی وراثتِ قریحه ادبی ، خلٌاقیت هنری ، و... به جای خود باقی است و مجموعا" با ادب زاده با ادب می شود و ادیب زاده هم کم و بیش ادیب ... مگر اینکه شورشی در شهر در بگیرد و شورشیان حکم کنند که از این به بعد نویسنده زاده ها حق نوشتن مقاله و داستان ندارند ! شاعر زاده ها حقٌ شعر سرودن ندارند ! نقٌاش زاده ها حقٌ نقاشی ندارند ! و هکذا و هکذا علی غیرالنهایه ... شورشیان حقوق ادبی و هنری را برای خود محفوظ می دارند حتٌی اگر کارگر ساختمانی به تحلیل و نقد ادبی بپردازد .
طبیعتا" آموزش که چه عرض شود ؟! مدیریت ادبیات هم به دست کارگران ساختمانی و امثال ایشان می افتد !
آن داستانی یک داستان دلپسند و خوب است که اینان و شاگردانشان نوشته باشند ! شعر ، وقتی شعر است که بنا به الگوهای ساده و قدیمی اینان ساخته و بافته ( و نه سروده ) شده باشد ! . نقاشی نیاز به خلٌاقیت و افاده معنی ندارد ؛ کپی کاری از همین تخیٌلات متداول است ...
آموزش ادب و هنر تقریبا" آموزش همین فناتیسم ها ، توهٌمات و به هم بافتن های در واقع بی قریحه و خلٌاقیت یا باقریحه و خلٌاقیت اندک است و باکی نیست چون همیشه گلٌه ای از متملقان و چه بسا روبه مزاجان محتاجی وجود دارند که بنا به « تشخیص مصلحت » به هرنوشته و شعر مزخرفی از این مدیران فریاد بزنند : به به ، آفرین ! ، احسنت ! .
رسالت نویسنده و شاعر هم فقط در همین است که با شنیدن این به به و چه چه ها خوش به حالش شود و البته به تدریج هم باورش شود ... 
هدف همین است و پیام نوشته و شعر همچنین ...
نشر هم می شود که هیچ ، به ناگاه هزاران نسخه از آنهم ، بدون توصیه استالین ! ، مثلا" به فروش می رسد ( و درواقع به دانش آوزان و امثال ا یشان قالب می شود ) .
شهرت از اینجاست و بعد کسی ادیب است که شهرت داشته باشد و لاغیر !
فرزندوی هم چون فرزند وی است ادیب است و نه چون واقعا" قریحه و خلٌاقیت داشته است ، آثار بزرگان شعر و ادب را خوانده است ، تجربه اندوخته است و غیره ...
و حال این ادیب شهیر است که می گوید کتاب غرب زدگی جلال آل احمد ، و کتابهائی نظیر آن از نویسنگانی همچون وی ، باید منتشر شوند یا نه ؟! و آیا اینها ادبیات است یا خاطرات همان کارگر ساختمانی و همین لوله کش و ...و... و.. جاروبکش شهرداری که عطٌار ها می گویند گرچه فرموده اند از کوزه همان برون تراود که در اوست ، این نوشته از این بیسوادِ نا آگاه خیلی خیلی خوشبو است ! و این داستان یا خاطره از آنهم خوشبوتر ؛ گیج می کند ! به تدابیر متداول به فروش می رسانند و این است کاغذ و این است چاپ و نشر و این است ادیب !
ادیب ما را گفتند ادب از که آموختی ؟ گفت شهرتی می جُستم و لقمه نانی از خاویار و بریانی ، بنابر این از تعظیم و تکریم فلانی ! ؛ که گرچه ادیب نبود و نجیب نبود ؛ در عالم بده - بستان حبیب بود و صاحب جیب ! آنهم چه جیبی ....
  نظرات ()
وارونگی ادبیات . جلال آل احمد . 46 ، 47 ، 48 * نویسنده: علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi - ۱۳٩٥/٩/۱٢

/
وارونگی ادبیات . جلال آل احمد . 46 ، 47 ، 48 
 
جلال آل احمد 46 سال زندگی کرد ، و امروز که 11 آذر 1305 باشد 47 سال از فقدان وی در سال 1348 می گذرد .
به فکرش بودم که یک جلسه و خورده ای ! در دانشسرایعالی تربیت معلم در کلاس آئین نگارشش به عنوان مستمع آزاد شرکت کرده ام که نگاهم به کتاب « غرب زدگی » از وی افتاد .
... و وقتی باز کردم که نگاهی بیاندازم این نکته باز چشمم را گرفت . در باره چاپ غیر مجاز نخستین یا از نخستین متن های غربزدگی که مجوز رسمی به شخص وی نداده بوده اند :
« و امٌا در این مدٌت چند بار در تهران و یک بار در کالیفرنیا چاپ عکسی همان متن اوٌل مخفیانه و بی صلاحدید مرحوم نویسنده منتشر شد و چه پول های گزافی که بندگان خدا  به خرید آن هدر کردند و سر سانسور سلامت باد که حق ٌ نشر اثری را از صاحبش می گیرد و عملا" به دیگران می دهد که دلی دارند و بازاریابند و فقط از سفره گسترده ، بوی مشک می شنوند .» (1)
جامعه ما با نویسنده ای که رسالت ادب آموزی و پیشبر جامعه را دارد چه می کند ؟ و انعکاس این رفتار جامعه با نخبگانش آیا ، اگر از جمله کاهش کیفیت آثار هنری آنان نباشد از جمله مرگی زودرس در 46 سالگی نیست ؟
نخبگان باید برای جامعه هادی شوند تا جامعه ترقی کند و آنان بر هدایت خود بیفزایند ؟ یا جامعه آنان را کانالیزه کرده جهت بدهد و حتی امر و نهی کند ؟ و آیا این سیستم اخیر به نوعی وارونه نیست ؟ وارونگی ادبیات نیست ؟ .
جلال آل احمد . غرب زدگی . . تهران . آدینه سبز . 1387 . ص 11
  نظرات ()
نمونه ای از ادبیات شفاهی و رسالت آن نویسنده: علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi - ۱۳٩٥/٩/۱۱

 

 

ضامن آهو


ضامن آهو شدن یا ضامن آهو بودن که از القاب امام رضا (ع) ست چه فلسفه ای مذهبی داشته باشد و چه نداشته باشد با وجود خود دارای یک فلسفه عامٌه است
مجمل قصٌه این است :
امام رضا علیه السلام از صحرائی می گذ شتند که ناگهان مشاهده کردند آهوئی دوان دوان به سوی ایشان می آید و همین که به حضرت رسید نزد ایشان پناه گرفت . به دنبال آهو سر و کلٌه شکارچی ئی پیدا شد که قصد شکار آهو را داشت . امام (ع) که دیدند آهو به ایشان پناه برده است از شکارچی خواستند که از شکار آن آهو منصرف شود . شکارچی نپذیرفت و گفت این آهو روزی من که خدا به من رسانده است . امام حاضر شدند که بهای آهور را بپردازند تا شکارچی روزی خود را از جای دیگری تهیه کند . شکارچی آن را هم نپذیرفت . سرانجام امام حاضر شدند که مبلغی بیش از بهای آهو را بپردازند . شکار چی گفت این آهو حقٌ من است و من حق ٌ فقط خود را می خواهم ....
آهو که دید شکارچی به هیچ وجه از حقٌ خود نمیگذرد گفت من دوتا بچٌه آهوی شیرخوار دارم که الآن منتظر من هستند . حالا که شکارچی از حقٌخود نمی گذرد لااقل اجازه بدهد که من یکبار دیگر به بچٌه هایم شیر بدهم و با آنها وداع کنم ؛ پس از آن بر می گردم و خود را در اختیار شکارچی قرار می دهم .
چون شکارچی نمی توانست به قول آهو اعتماد داشته باشد امام خود را گروگان شکارچی ساختند تا آهو برگردد ؛ و آهو رفت....
چیزی نگذشت که دیدند آهو بازگشت و خود را در اختیار شکار چی که متعجب و متحیٌر ایستاده بود قرار داد . شکارچی که خوش قولی و مردانگی آهو و شفقت بینهایت امام در برابر شقاوت خود نسبت به آهو را دید به شدٌت نتاثر و متالم شد . آهو را رها ساخت و....
برعلیه خشونت و گرفتن جانِ حتی حیوانات
توصیه به مدارا و انعطاف
پناه دادن به ضعفا
یاری رساندن به ضعفا
حتی ایثار در راه ضعفا
پاسخ محبٌت دیگران را با نامهربانی و کج عهدی ندادن
و.... 
پیام این داستان از ادبیات شفاهی ما ایرانیان است که چندین قرن است دهان به دهان نقل می شود ؛ امٌا مهم تر از آن شاید چیزی نباشد مگر :
خوشقولی
و تاثیر سازنده و مفیدی که بر دیگران می گذارد و نفع آن به قول دهنده بر می گردد .

  نظرات ()
ادبیات شفاهی در ایران نویسنده: علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi - ۱۳٩٥/٩/٩
ادبیات شفاهی در ایران
عناوین و مصادیق ادبیات شفاهی در ایران با آنچه که از نیمه قرن نوزدهم میلادی در غرب وجود داشته است ، و وجود دارد و منشاء تعریف ادبیات شفاهی قرار گرفته است ، متفاوت است . منتهی :
- تعاریف علمی در جهان به سوی یگانگی می روند و ما نیز به ناچار و مجموعا" میبایست آنها را بپذیریم
- اصولا" در علم هر آنچیزی معتبر است که مورد قبول تمام یا اکثریت مردم جهان باشد .
آنچه که فقط مورد قبول یک یا چند ملٌت و یک یا چند گروه باشد چیزی جز « اعتقادات ملٌی و گروهی » آنان نیست .
در ایران و در حوزه ادبیات شفاهی چندان مطالعاتی ، مگر آثاری نادر چون کتاب کلثوم ننه در زمان حکومت صفویان ، وجود نداشته است ؛ و عملا" طی قرن حاضر خورشیدی برخی تحت تاثیر کشورهای پیشرفته در دانش و پژوهش مثل فرانسه و انگلستان به فولکلور و نهایتا" به ادبیات شفاهی نیز توجٌه کرده اند .
گذشته از گردآوری ها ، یادداشت ها و مقالاتی ناقص و پراکنده نزد نویسندگانی چند شاید سال 1313 خورشیدی ، 82 سال قبل از این ، و کتاب نیرنگستان نوشته ی صادق هدایت را بتوان مبداء حقیقی گردآوری ها و مطالعات ادبیات شفاهی در ایران بشمارآورد .
صادق هدایت با زبان و ادبیات فرانسه آشنائی داشته و احتمالا" از وان گنپ ، مطالعه گر فولکور در فرانسه ، الهام گرفته است .
همزمان یا اندکی پس از وی دیگر مشتاقان ادبیات شفاهی نیز در ایران وجود داشته اند که از آنجمله صبحی مهتدی آشنا با زبان و ادبیات انگلیسی است .
به نظر می رسد که نوشته های این دونفر که با حوزه ی جهانی ادبیات شفاهی آشنائی داشته انددر مجامع جهانی ازمقبولیت بسیار بیشتری برخوردار باشد .
طی قرن اخیر خورشیدی بسیاری از مشاهیر ایران با تکیه به شهرت خود و مقبولیت ناشی از آن نزد عوام و حتی برخی از خواص به گرد آوری ادبیات شفاهی ایران پرداخته اند بدون آنکه از تجارب و روشهای گردآوری - مطالعاتی آن چندان اطلاعاتی داشته باشند .
اکثر پژوهشگران فولکلور و ادبیات شفاهی ایران در اواسط قرن حاضر خورشیدی چون از استفاده از یک زبان بین المللی محروم بوده اند به مصداق « گر به گردش نمیرسی برگرد » به قواعد و قوانین مطالعات جهانی ادبیات شفاهی پشت کرده با وجود زحمات بسیار توفیقی را که باید و شاید نداشته اند .*
* ابوالقاسم انجوی شیرازی ، رحمة الله علیه ، بیشترین زحمت را در راه گردآوری فولکلور ( فرهنگ مردم ) در ایران کشیده است . منتهی با وجود تحصیلاتی ( درحقوق ؟ ) در فرانسه به نظر می رسید که با آن زبان آشنائی کافی ندارد . مطالبی به زبان فرانسه را به مترجمان می سپرد تا از ترجمه ی فارسی آنها استفاده کند . برحسب اتفاق در جائی که پروفسور هشترودی پاراگرافی در باره حماسه را از زبان فرانسه برای وی ترجمه می کرد حاضر بودم . بنظر می رسید که حتی فارسی مطلب رانیز در نمی یابد ؟! . مدعی استفاده از روشی بود که صادق هدایت نوشته است و کتابچه ای هم در این خصوص ( ظاهرا" با برداشت از برخی ازمقالات فارسی هدایت ) به عنوان راهنما برای گرد آورندگان ، در تعدادی محدود به چاپ رسانده بود ؛ امٌا در اواخر زمستان سال 1355 ، گویا به توصیه پروفسور محسن هشترودی ، آنها را حتی الامکان جمع آوری کرد .
  نظرات ()
ادبیات شفاهی چیست ؟ نویسنده: علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi - ۱۳٩٥/٩/۸
 
ادبیات شفاهی چیست ؟
 
نویسنده حاضر از حوالی 15 - 16 سالگی ( 1340 خورشیدی ) به ادبیات شفاهی علاقه مند شده و تا این اواخر حتی به جمع آوری و ثبت و ضبط برخی همٌت گماشته است . ازجمله چند ماه  (در سال 1355 ) به صورت کارشناس رسمی و در واقع به عنوان سرپرست پژوهش با مرکز فرهنگ مردم که درواقع مرکز ادبیات شفاهی ایران بوده است همکاری کرده است که نهایتا" با اعتراض به عدم تخصص حاکم بر آن مرکز همکاری خود را قطع نموده است .
 
ادبیات شفاهی
 
ادبیات شفاهی شامل گستره ی متمرکز برعقاید ، تخیٌلات و افکاری متمایز از ادبیات رسمی است که تمامی میراث فرهنگی را که دهان به دهان گشته است تا ، بدون توسل به نگارش و ثبت و ضبط ، از کوچکترین عبارات ( چون ندادادن ها *، نداهای جنگی ** ، زبانچرخان ها *** ، ضرب المثل ها ، و غیره ) گرفته تا بزرگتر و بزرگتر ین ( چون قصٌه های قدیمی ، افسانه ها ، تصنیف ها ، حماسه ها ، و غیره ) به گوش ما رسیده است ، را در بر می گیرد .

* مثل : آی عمو !
** بیشتر نزد نظامیان بکار می رود مثل : به پیش ! حمله !
*** عباراتی هستند که تلفظشان آسان نیست و به منظور سرگرمی بکار می روند مثل : سه سیر سرشیر با شش شیشه شیر و دو کیلو سیر
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Orature
  نظرات ()
عرض تسلیت نویسنده: علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi - ۱۳٩٥/٩/۸

  نظرات ()
چشم بسته رفتن تفاوتی با دیوانگی ندارد ... نویسنده: علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi - ۱۳٩٥/٩/٦
 
چشم بسته رفتن تفاوتی با دیوانگی ندارد ...
 
فردا سرم را بگذارم زمین خودم را خسرالدنیا والآخره نمی دانم ؛ چرا که ، بحمدالله ، خصائل خوبی هم داشته ام که یکی از مهم ترینشان شوق آموختن بوده است . از کودکی کنجکاوی ( برادر بزرگترم می گفت : « دائم فضول » ! ؛ فضول در همه چیز ، از سیخ تا سوزن : این چیست ؟ آن چیست ؟ نور به قبرش ببارد که یکی از بهترین برادران دنیا را داشتم ) تا نوجوانی و جوانی و امروز ( که در هفتاد سالگی روزی لااقل سه چهار ساعت مطالعه دارم ) ؛ از هر چمن گلی . دانستن لذٌتبخش است .
در حدود هفده - هجده سالگی یک روز جلوی پدرم با همان برادرم ، که حدودا" پنج سال از من بزرگتر بود ، بحثم شد . بهش گفتم اساسی ترین چیزی که باید بدانی این است که دو ضرب در دو می شود چهار ! . وی که همیشه شوخ و خوشزبان بود گفت : خیر : اساسی ترین چیز این است که باید حدٌ اکثر بهره را از جهان ببری . آخوند ملٌا اسماعیل گفت فلسفه هستی در این است که وقتی نان با ماست می خوری لقمه ات را قیفی بگیری تا ماست بیشتری در آن جای بگیرد . پدرم با او که مدیر یک دبستان شده بود چندان کاری نداشت ، امٌا به من گفت یادت باشد فردا صبح اوٌل وقت بهت بگویم .
صبح که برای وضو و نماز بلند شدم و بهش سلام کردم 
گفت : سلام یعنی چه ؟ چرا سلام کردی ؟
من : ؟!
گفت : یعنی سلامت باشی ، یعنی فتح باب « دوستی و زندگی اجتماعی و بهتر » برعلیه « دشمنی و نهایتا" خون یکدیگر را ریختن » ...
وقتی وضو ساختم 
پرسید : چرا وضو ساختی ؟
من : ؟!
گفت : حدٌ اقلش این است که بهداشت را رعایت کردی و قی چشمانت پاک شد ؛ به حال آمدی و شاداب شدی 
پس از نماز خندیدم و به پدرم 
گفتم : لابد الآن می پرسید چرا نماز خواندی ؟ خوب ، این یک نوع ورزش است ، آدم سرحال می آید ...
گفت : ورزش و نرمش ، درست ؛ امٌا فلسفه اش خیلی بالاتر از اینهاست ... از این به بعد هرکار که می کنی از فلسفه اش مطلع باش . چشم و گوش بسته انجام نده . همیشه از خودت بپرس :
چرا ؟
اولین استاد من نه فقط در دین و حقوق در سطحی آگاهانه و قابل قبول ، بلکه حتی در جامعه شناسی و مردم شناسی هم ، حال شاید نا آگاهانه ، پدرم بود . من از آنجا وارد مکتب فونکسیونالیسم شدم تا جائی که وقتی ، در سمیناری هفتگی در دوره ی دکتری جامعه شناسی - مردم شناسی در فرانسه ، آن  را با مسائلی ساده و پیش پا افتاده و به زبان ساده شرح می دادم بارقه رضایت را در چشم چند نفر استاد فرانسوس و انگلیسی حاضر ، و سایر دانشجویان می دیدم .
فلسفه هستی یا جهان شناسی ما در اسلام است . پدرم از من خواست که به مقتضای سنٌم که داستان خواندن را بسیار دوست داشتم کتاب « پیامبر » از زین العابدین رهنما را بخوانم و خواندم ....
  نظرات ()
مطالب قدیمی تر »
مطالب اخیر ادبیات شفاهی در ایران (2) وارونگی ادبیات وارونگی ادبیات . جلال آل احمد . 46 ، 47 ، 48 * نمونه ای از ادبیات شفاهی و رسالت آن ادبیات شفاهی در ایران ادبیات شفاهی چیست ؟ عرض تسلیت چشم بسته رفتن تفاوتی با دیوانگی ندارد ... عصر ادب ، عصر بی ادبی ! پس چهل روزی گذشت از آن حماسه شیعیان
کلمات کلیدی وبلاگ 1340 (۱) آثار نابودگر ادبی (۱) آداب و رسوم مردمی و ادبیات (۱) آزادی (۱) آگهی نویسی (۱) آموزش اجتماعی (٢) آموزش انشا’ و نویسندگی (۱) آموزش انشاء (٤) آموزش پیشرو (۱) آموزش زیان آور (۱) آموزش غلط( زیان آور ) (۱) آموزش غلط ( زیان آور ) (۱) آموزش مذهبی (۱) آموزش مطبوع (۱) آموزش مناسب (۱) آموزش نا مطبوع (۱) آموزش هنر (۱) آموزش و پرورش (۱) آیت اللهی شاعر (۱) ابراهیم پورداوود (۱) ابو سلیک گرگانی (۱) ابوالعباس مروزی (۱) ابوالقاسم انجوی (۱) ابوالقاسم حالت (۱) ابوالمؤید بلخی و عباس مروزی (۱) ابوشکور بلخی (۱) ابونصر فارابی (۱) اثر بخشی شعر (۱) اجتماعگرائی (۱) احسان شریعتی (۱) احمد شاملو (۱) احمد کسروی (۱) اختناق ادبی (۱) اخلاق (۱) اخلاق ادبی ما (۱) اخلاق در نگارش (۱) اخلاق و ادبیات (۱) اخلاقشاعر (۱) ادب (۱) ادبیًات (۱) ادبیٌات (٢) ادبیات آذربایجان (۱) ادبیًات ابزاری (۱) ادبیات اسلامی (۱) ادبیًات اقتصادی (۱) ادبیات باستانی ایران (۱) ادبیات بی اعتبار (۱) ادبیات تعارض (۱) ادبیات دینی (۱) ادبیات سازنده (۱) ادبیات سیاسی (۱) ادبیات سیاه (۱) ادبیات شفاهی (٤) ادبیات شفاهی تهران (۱) ادبیات شفاهی در ایران (۱) ادبیات فارسی 1344 (۱) ادبیٌات فرمایشی (۱) ادبیات قرن 4 هجری (۱) ادبیات محاوره ای (۱) ادبیات مذهبی (۱) ادبیٌات معاصر (۱) ادبیات نشاط اجتماعی (۱) ادبیات نظامی (۱) ادبیًات کاسبکارانه (۱) ادبیاتگونه مخرب (۱) ادوات استفهامی (۱) ارزش اثر ادبی (۱) ارزش ادبیات در جامعه (٢) ارزش ادیب (۱) ارزشیابی نوشته (۱) ارزیابی شخصیت نویسنده (۱) استاد ادبیات (۱) استاد پروین گنابادی (۱) استاد دانشگاه (۱) استاد محمد پروین گنابادی (٥) استاد محمٌد پروین گنابادی (٤) استاد محمد رضا شفیعی کدکنی (۱) استعداد ادبی (۱) استقلال (۱) استقلال ادبی (۱) اسلامِ ضد اسلامی (۱) اشاء فارسی (۱) اصطلاح (۱) اصلاح (۱) اصلاح مدیحه سرائی (۱) اطلاعات شفاهی (۱) اعتبار راوی (۱) اعتبار نوشته (۱) اعتبار نویسنده (۱) اعتماد به نفس شاعر (۱) اغراق (۱) افسانه پردازی (۱) افسانه گرائی (۱) افسانه و تاریخ (۱) امام حسین (ع) (۳) املا (۱) املا’(دیکته ) فارسی (۱) املا’ ( دیکته ) فارسی (۱) انتخاب سبک (۱) انتخاب نوع شعر (۱) انتشار اشعار (۱) انتقال فرهنگ (۱) انتقال فرهنگ فرهنگ (۱) انجوی شیرازی (۱) انحصار قدرت (۱) انسانم آرزوست (۱) انشا’ (۳) انشا’ غریزی (۱) انشاء ( نگارش ) (۳) انشاء جاهلانه (۱) انشاء خوب (۱) انشاء عالمانه (۱) انشاء فارسی (٢) انشاء فاضلانه (۱) انقلاب ؟! (۱) انگیزه تحصیلات ادبی (۱) اوستا (۱) اوٌلین شعر (۱) ایرانشناسی (۱) با کار و کوشش و تولید (۱) بحر طویل (۱) بخارا پایتخت ادب (۱) بدخواهان عقب مانده (۱) برنامه ریزی ادبی (۱) بزرگداشت نویسندگان (۱) به آذین (۱) به روز شدن قانون (۱) به گویش مردم (۱) بهره مندی از زندگی (۱) بوف کور (۳) بیان عمومی (۱) پرورش (۱) پروفسور محسن هشترودی (۱) پروفسور هشترودی (۱) پوچی (۱) پیام اثر (۱) پیامبر (ص) (۱) تاثیر جامعه بر شاعر (۱) تاثیر شاعر با الگو پردازی (۱) تاثیر محیط (۱) تاریخ آموزشی (۱) تاریخ ایران باستان (۱) تاریخ شعر (۱) تاریخ طبری (٢) تبریک نوروز (۱) تجربه و انشاء (۱) تحرک اجتماعی (۱) تحریف تاریخ (۱) تحقیقات صادق هدایت (۱) تحوٌل ادبیات معاصر (۱) تحول در ادبیات فارسی (٢) تحول زیباییهای سخن (۱) تخصص ادبی (۱) تداول واژه (۱) تدریس انشاء (۱) ترانه مرغ سحر (۱) ترجمه قرآن کریم (۱) تشویق و تحقیردرادبیات (۱) تصنیف (۱) تعامل اجتماعی (۱) تعداد ابیات سروده (۱) تعداد شعرا (۱) تعریف ادب (۱) تعریف هنر (۱) تفسیر قرآن (۱) تفکر فردی (۱) تفکر مثبت ایرانی (۱) تقلید (۱) تقلید در سبک (۱) تقلید صرف (۱) تقلید صرف (کپی) (۱) تلخیص (۱) تمرکز در نگارش (۱) تملق (۱) تنهائی نخبگان ادبی (۱) تنهائی نخبگان ادبی (۱) تنویر افکار (۱) تو را من چشم در راهم (۱) توسعه ادبیات (۱) توسعه پایدار (۱) توسعه فرهنگی (۱) توصیف (٢) توصیف زندگی مردم (۱) تولد شاعر (٢) جاذبه در ادبیات (۱) جامعه شناسی (۱) جامعه شناسی شعر (۱) جامعه گریزی (۱) جامعه و ادبیات (٢) جایگاه ادیب و هنر مکند (۱) جایگاه انشاء (۱) جایگاه شعر در جامعه (۱) جریان زدگی سیاسی (۱) جشن (۱) جعل ادبی (٢) جعل تاریخ (۱) جغرافیا (۱) جلال آل احمد (٦) جلال الدین محمد بلخی مولوی (۱) جمالزاده (۱) جوٌ جامعه (۱) چاپچی (۱) چاپلوسی (۱) چخوف (۱) چهارم اسفند (٤) چهارم اسفند هفتادسالگی علیرضا آیت اللهی (٢) چکیده نویسی (۱) حاج میرزا کاظم آیت اللهی ( ادیب یزدی ) (۱) حاجی فیروز (۱) حسن پیر نیا (۱) حسین بهزاد (۱) حسین منزوی (۱) حضرت محمد (ص) (۱) حق نشر (۱) حقشناسی (۱) حماسه (۱) حمید مصدق (۱) حنظله بادغیسی (۱) حکیم ابو القاسم فردوسی (۱) حکیم ابوالقاسم فردوسی (۱) خاستگاه اجتماعی نویسنده (۱) خاص ً نویسی (۱) خاطرات (۱) خاطرات ادبی (۱) خاطره نویسی (۱) خرافات (٢) خسرو شاهانی (۱) خفته چند (۱) خلاصه نویسی (٢) خود شناسی (۱) خود کشی صادق هدایت (۱) خود کم بینی (۱) خودکم بینی (۱) خوشبینانه نویسی (۱) داستان کوتاه (۱) داستان کوتاه در ایران (۱) داستانهای یگانه (۱) داستایوسکی (۱) داش آکل (۱) درست نویسی به پارسی (۱) دروغ (۱) دروغ ، سیاسی است (۱) دروغنویسی (۳) دروغنویسی سهوی (۱) دروغنویسی عمدی (۱) دزدی اینترنتی (۱) دستور زبان فارسی (۱) دفتر خاطرات (۱) دفتر شعر (٢) دوران احساسات (۱) دوران افول در ادبیات فارسی (۱) دوران بلوغ (۱) دوره و زمانه (۱) دوزخ در ادبیات (۱) دکتر حسن شهید نورائی (۱) دکتر حسین آیدین (٤) دکتر ذبیح الله صفا (۱) دکتر علی شریعتی (٢) دکتر غلامحسین صدیقی (۱) دکتر محمد علی شیخ الاسلامی (۱) دکتر منوچهر نطقی (۱) دکتر ناصر الدین شاه حسینی (۱) دیوان شعر (۱) دیوان فرخی یزدی (۱) دیوان های اشعار (۱) دیکته ی شعر (۱) ذبیح الله صفا (٢) ذکرنام خالق اثر (۱) رئالیسم (٢) راه فعالیٌت ادبی (۱) راهنمائی بخردانه (۱) رسالت ادبیات (۱) رسالت شاعر (۱) رسالت شاعر و نویسنده (۱) رشد و توسعه (۱) رمضان (۱) رهی معیری (۱) روانشناسی ادبیات (۱) روایات متفاوت (۱) رودکی سمر قندی (۱) روز پدر (۱) روز زن (۱) روز شعر و ادب (٢) روز مادر (۱) روزگار شاعر (۱) روزگار نویسنده (۱) روزنامه نگاری (٥) روزنامه کیهان (٢) روشنفکر (۱) زادروز (۱) زادروز بزرگداشت و تجلیل (٢) زادروز نویسنده (۱) زبان عمومی (۱) زبان فارسی (۱) زرتشت (۱) زمانه نویسنده (۱) زمستان (۱) زندگی نویسنده (۱) زندگی هنرمند (۱) زنده بگور (۳) زیبائی های سخن (۱) ساده نویسی (٢) سارا شریعتی (۱) ساعتِ نگارش (۱) سال 1345 (۱) سال نو (۱) سالروز تولد علیرضا آیت اللهی (۱) سالروز وبلاگ (۱) سالزوز تولد (۱) سامانیان (۱) سبک زندگی (۱) سبک هندی (۱) سجع (٢) سرقت ادبی (۱) سرگذشت این و آن (۱) سعید نفیسی (٢) سلطه ی ادبیات عرب (۱) سناریو نویسی (۱) سه قطره خوان (۱) سهم ادبیات (۱) سوئ استفاده از ادبیات (۱) سوسن شریعتی (۱) سیاست شعری (۱) سیاستگزاری ادبیات (۱) سیاوش کسرائی (۱) سید ابوالقاسم انجوی شیرازی (۱) سیدمحمد علی جمالزاده (۱) سینما و مذهب (۱) شاعر شهید (۱) شاعر مردمی (۱) شاعران گمنام (۱) شاعران ناشناس (۱) شاهنامه (۱) شب یلدا (۱) شخصیٌت ادیب و هنرمند (۱) شخصیت شاعر (۱) شرح جامعه (۱) شعر (٥) شعر آئینی (۱) شعر آزاد (۱) شعر امروز (۱) شعر انتقادی (هجویٌه ) (۱) شعر توده ای (۱) شعر دختران (۱) شعر در باقی آباد یزد (۱) شعر دینی (۱) شعر زمستان (۱) شعر زن (۱) شعر زورکی (۱) شعر سیاسی (۱) شعر شکوه (۱) شعر شیعه (۱) شعر ضعیف (۱) شعر علیرضا آیت اللهی (۱) شعر فالوده یزدی (۱) شعر لاادری (۱) شعر مذهبی (۱) شعر نو (۳) شعر های عاشقانه (٢) شعر و موسیقی (۱) شعر وجامعه (۱) شعر کاربردی (۱) شعربافی (۱) شعرمردانه (۱) شعرمردمی (۱) شعرنو (۱) شعرنو و شعر کهن (٢) شعرنیمایی (۱) شعرهای انقلابی (۱) شعرهای به یادماندنی اسفند 91 (۱) شعرهای عوام پسند (۱) شعرکهن (٢) شعرکوششی (۱) شناخت فرهنگ ایران (۱) شهادت امام علی (ع) (۱) شهرت ادبی (۱) شهرت تبلیغاتی (۱) شهرت شاعر (۱) شهرت طلبی (۱) شهید بلخی (۱) شیخ فضل الله نوری (۱) شیوه ( سبک ) نگارش (۱) شیوه تفکر (۱) صادق هدایت (٢٠) صبحی مهتدی (۱) صمد بهرنگی (۱) ضرورت شناخت (۱) طاهره صفارزاده (۱) طبیعت دوستی (۱) طرح به موقع موضوع (۱) عادت به پرگوئی و پرنویسی (۱) عدم رضایت شاعر (۱) عزاداری (۱) عزم جمعی در آموزش (۱) عصر ادب (۱) عصر بی ادبی (٢) عصر پهلوی (۱) عقب ماندگی آموزشی (۱) علی میرزائی (۱) علیرضا آیت اللهی (٢٦) عکاسی (۱) عید (۱) عید و ادبیٌات (۱) غربزدگی (۱) غربگرائی در ادبیات (۱) غلامحسین صدیقی (۱) غلط نویسی (۱) غلو (٢) غلوً ( سیاهنمائی ) (۱) فارسی دری (۱) فارسی شکر است (٢) فاطمه زهراء (۱) فایده نگارش (۱) فردوسی (۱) فرق تاریخ و ادبیات (۱) فرم نویسی (۱) فرهنگ ایرانی (۱) فرهنگ فارسی (۱) فرهنگ مردم (٢) فرهنگ و ادبیات عصر توٌهم (۱) فروغ فرخزاد (۱) فصل شاعری (۱) فضای داستان (۱) فطرت و ادبیات (۱) فلسفه اسلام (۱) فلسفه زندگی (۱) فلسفه شعر و هنر (۱) فلسفه عامٌه (۱) فولکلور (۱) فولکلور آذربایجان (۱) فونکسیونالیسم ادبی (۱) فیلم سینمائی مخلل (۱) فیلمفارسی (٢) قانون حمایت از مؤلفان (۱) قصٌه ضامن آهو (۱) قهرمان و ضدٌ قهرمان (۱) گسترش موضوع (۱) لاادری (۱) لغتنامه (۱) لغتنامه دهخدا (۱) ماهنامه زیبائی و زندگی (۱) ماوراء الطبیعه (۱) مبارک باد (۱) مبارکباد تولد (۱) مجتبی مینوی (۱) محرم (۱) محسن صفایخش (٥) محمد پروین گنابادی (٢) محمد تقی بهار (۱) محمد علی اسلامی ندوشن (۱) محمدبن جریر طبری (۱) محمدعلی جمالزاده (۱) محمدعلی فردین (۱) مخاطب پذیری (۱) مخاطب گرا ( برونگرا ) (۱) مد روز (۱) مدیر سایت (۱) مراسم نوروز (۱) مردمی بودن (۱) مرده پرستی و مرده خواری (۱) مرغ سحر (۱) مرگ (۱) مرگ و زندگی (۱) مسئله اجتماعی (۱) مسائل اجتماعی (۱) مستند سازی (۱) مشارکت شعری (۱) مشاعره (۱) مطبوعات ادبی (۱) مطلب (۱) معنی زهراء (۱) مفهوم ادب (۱) مقالات مذهبی (۱) مقامومنزلت و جایگاهنویسنده و شاعر (۱) ملک الشعراء بهار (۱) ممیزی کتاب (۱) منشاء قصٌه یا داستان (۱) مهدی اخوان ثالث (٢) مهره مار (۱) مهمند شیدرنگ (۱) موقع سرودن (۱) مک امیًتی انشا’ (۱) مکتب ادبی (۱) میراث شعری : شعر کهن (۱) میرزا محمد فرخی یزدی (۱) مینیاتور (۱) میهن دوستی (۱) میهندوستی (۱) نا امیدی از دیگر نخبگان ؟ (۱) نامه نویسی (۱) نثر تاریخی (٢) نثر صادق هدایت (۱) نثر فارسی (۱) نشاط اجتماعی و ادبیات (۱) نشر شعر (۱) نصرت کریمی (۱) نظام ادبی (۱) نظم (۱) نقد (۱) نقد ادبی (۱) نقد نویسندگان (۱) نقش مثبت (۱) نگارش به مفهوم عمومی (۱) نماد ادب کشور (۱) نماد شعر کشور (۱) نمکنشناسی (۱) نوآوری (٢) نوآوری و شعرنو (۱) نوجوانی و جوانی (۱) نوروز (۱) نوزده فروردین (۱) نوشتار تحلیلی (۱) نوشتار جنجالی (۱) نوعی سرقت شعر (۱) نویسندگی (٤) نویسنده و شاعر زمانه ی خود (۱) نویسنده و شاعر مورد نیاز حقیقی جامعه (۱) نویسنده ی زمان و مکان و جامعه خود (۱) نیرنگستان (۱) نیما یوشیج (۳) هفتاد سالگی شاعر (۱) همکاری شعری (۱) هنجار آموزشی (۱) هنر در جامعه (۱) هنر مردمی (۱) هوای نفس (۱) هوشنگ کاووسی (۱) هویت ملٌی (۱) هویت نویسنده و شاعر (۱) واپسگرائی در ادبیًات (۱) وارونگی ادبیات (٢) واژه (۱) واژه زیبا (۱) واژه عمومی (۱) واژه فارسی سره (۱) واژه های مهجور (۱) ورا من چشم در راهم (۱) وراثت و ادبیات (۱) ویراستار شعر (۱) ویرایش شعر (۱) ویرایش مداوم (۱) ویرایش مکرر (۱) کاربرد واژه (۱) کاریکاتور (۱) کافکا (۱) کپی رایت (۱) کتاب انشاء (۱) کتابخوانی تحمیلی ! (۱) کج ادبی (۱) کربلا (۱) کرونولوژی شاعران ایران (۱) کرونولوژی نویسندگان ایران (۱) کلمات مهجور (۱) کلمه (۱) کمٌیت گرائی در ادبیات (۱) کنکور (۱) کوتاه نویسی (٢) کوشش به نگارش (۱) کیفیٌت شعر (۱) یادداشت کردن شعر (۱)
دوستان من انجمن شاعران ايران دفتر شعر شاعر انجمن قلم اجتماعی دکتر آرزو صفائی ( الف - دریا ) آسمان سوخته ( ح.م ) اثیره شاعران پارسی زبان استاد نبوی ( کاریز) شعر ناب دردانه زیور حیرت رسول امیری یاس سفید ( جناب علی میرزائی ) شفیعی مطهر ( وب نامه استاد ) قطره های آبی شعر و ادب علیرضا آیت اللهی ( دفتر شعر و نقد ... ) علیرضا آیت اللهی ( طنز اجتماعی ) دریای واژه ها شبیه خودم آی ایشقی بهارهای پیاپی .. لاله عباسی های من سرنوشت شاعری گلچینی از بهترین ها خوب بو بكش پدرجان این شعرها از من نیست از شعر بافی تا شعر نویسی صدای پائیز ( خانم پناهی ) آفرینش های ادبی حوزه هنری یک جرعه غزل اشک قو نخل بی سر ( استاد دکتر دلخوش ) ولوج سرنوشت جای پای خدا آیا روحی اینجا هست ؟ آليهان ( جناب حشمت الله حياتي ) قسمتی از درون ( استاد وثيق زاده انصاري ) شعر آ گلستان شعر و ادب كريما يزدي هواي تازه بدون رنگ كهنگي ( آناهيتا مساجران ) شهيد عشق ( جناب سيٌد حسيني ) دلنوشته ها جناب معارف سرنوشت شاعری عشوه های نارس گذرانه ها انجمن شعر بانوان ايران خانه پدر يك فنجان قهوه تلخ تابش كوير دار بلوط جناب جليل شعاع حضور خلوت انس . گل ياس (زهرا) در سايه سار سرو شعر و نوشته هایم اردیبهشت میمند فارس سرنوشت شاعری شعرناب alireza ayatollahi شناخت مردم ایران ( علیرضا آیت اللهی ) مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری تلق تولوق نسب نامه دودمان آیت اللهی یزدی غریبه تر از همیشه ترنم سکوت شکوفه های نوبهار سفر ، مسافر خوبی نمی شوم وقتی دیوارها سکوت می کنند شاعران پارسی زبان علیرضا آیت اللهی ( ادبی ) خاطرات آقا میرزا جواد آیت اللهی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( انسانشناسی ، مردم شناسی و فرهنگ شناسی ایران بزرگ ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi - شعر آ ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) ethno - archi - urbain - habitat - سند آبی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - رامین : روحانیان آیت اللهی مآل یزدی نژاد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) 11 - اصول برنامه ریزی مدیریت دولت ج . ا . ا . ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) آیت یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - گام نخست شاعر ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - مرکز اسناد و مدارک یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) مبنا ( آمایش شهری)alireza ayatollahi علیرضاآیت اللهی شهرسازي - معماري - آمايش - بومي و مردمي ( شما بوم ) يزد - یزد شناسی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( علیرضا آیت اللهی ( تحلیل اقتصادی - اجتماعی ) آیت یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) شهر من تهران ، شعر من تهران ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) شعر شاعر ) شناخت مردم ایران ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - مقتبس : مطالعات قرآنی ، تحقیقات برنامه و بهره وری سرزمین ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi معماری و شهرسازی بومی و مردمی یزد ( علیرضا آیت اللهیalireza ayatollai - یزدنما( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( تاریخ یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - مرکز اسناد و مدارک یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - سند آبی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - رامین : روحانیان آیت اللهی مآل یزدی نژاد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) مبتنی :مردم شناسی . باستانشناسی . تاریخ . ناحیه یزد آمایش سرزمین ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - جغرافیا و آمایش ( علیرضا آیت اللهی ( alireza ayatollahi ( geographie et amenagement amenagement du territoireساماندهی ( آمایش) سرزمین آمایش سرزمین ؛ ساماندهی کشور علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( تماشا : تعاون.مشارکت.انجمنها.شوراها.اتاقها:تماشا خاطرات آقا میرزا جواد آیت اللهی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - مقتبس : مطالعات قرآنی ، تحقیقات برنامه و بهره وری سرزمین ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi هیئت و هیئت داری در شهریزد - ورود به بهره وری در سرزمین اسلامی ایران ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi پریسا بلاگ پارسی شعر ناب قلم ما مقتبس architecture islamique /la ville musulmane,alireza ayatollahi (Teheran.Iran) پرتال زیگور طراح قالب