علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi
آرشیو وبلاگ
      علیرضا آیت اللهیalireza ayatollahi (گذشته ی هرکسی چراغ راه آینده اوست ؛ به شرط آن كه به خاطر بسپارد ، تحليل كند و عبرت بگيرد : آينده نتيجه مجموعه تجربيٌات هرچند به ظاهر ناچيز همه افراد بشر درجهان است .)
زیبائی های سخن در ادبیات فارسی (2) نویسنده: علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi - ۱۳٩٥/٦/٤
زیبائی های سخن در ادبیات فارسی (2)
 
 
الهی از بخت خود چون پرهیزم
و از بودنی کجا گریزم
و چاره را چون آمیزم 
و در هامون کجا گریزم 
گاه گویم که خاک بر سر خود بیزم
و گاه چون غرقهشدگان از هرچوب می آویزم
من چه دانم از بهر خود می آتش انگیزم .
 

« .... این مقاله از دانشهای آرایشی سخن که بدان زیبائی می بخشد دو مبحث را یکی مربوط به دانش « بدیع » و دیگری مربوط به دانش « بیان » مورد توجٌه قرار می دهیم . موضوع نخست « سجع » است که در زبان تازی بسیار متداول بود و در فارسی دری هم نمونه هائی زیبا و نازیبا از آن به یادگار مانده است . سجع در لغت به معنی آواز کبوترو در اصطلاح عبارت از 
متوازن بودنِ آخر جمله ها در نثر است.
همچون قافیه در شعر در زبانهای سامی که بیشتر پیامبران از میان آن اقوام ظهورکردهو کاهنان مذاهب بت پرستی با پیامبران به ستیز بر می خاسته اند، سجع اهمیتی به سزا داشتهو بخصوص در زبان کاهنان بکار می رفته است. چه آنان برای تاثیردر عامه این شیوه سخن گفتن را که مایه اعجاب آنان می شدهاست برگزیده اند و پیامبر اسلام (ص) هم در حدیثی به سجع کاهنان اشاره فرموده و مسجع بودن قرآن کریم به منزله معجزی در بربر سجع های کاهنان بوده است که بگفته خود قرآن کاهنان و مخالفان نتوانستند آیه ایمانند آیات قرآن بیاورند . در زبان دری نثر سجع را نخستین بار در نوشته های صوفیان می بینیمو دراواخر قرن پنجم ه . ق خواجه عبدالله انصاریبزرگترین عارف آن روزگار این شیوه را در تالیفات خویش  ،مناجات نامه ، طبقات الصوفیه ، تفسیر میبدی ( نوبت سوم ) بکار برده و خوب از عهده آن بر آمده است .
خواجه انصاری در طبقات الصوفیه مناجاتهای عارفان دیگر مانند : باسلیمان درانی و احمد بو الحواری را مسجع میآورد که برای نمونه چند جمله از مناجات احمد الحواری را یاد می کنیم :
الهی از بخت خود چون پرهیزم
و از بودنی کجا گریزم
و چاره را چون آمیزم 
و در هامون کجا گریزم 
گاه گویم که خاک بر سر خود بیزم
و گاه چون غرقهشدگان از هرچوب می آویزم
من چه دانم از بهر خود می آتش انگیزم .
( طبقات الصوفیه چاپ افغانستان ص 47 )» *
 
* از همان منبع :
محمد پروین گنابادی . تحوٌل زیبائی های سخن . ....
 
علیرضا آیت اللهی :
در آن سال 1344 واکنش هائی توسط روی آوردن به شعر نو و ساده نویسی و ...بر علیه معیارهای زیبائی در ادبیات و از آن جمله همین سجع به تدریج اوج می گرفت .
همین واژه ی غیر فارسیِ سجع را عاری از زیبائی می دانستند که غریب بودن معنای آن ،  بر نازیبائیش می افزود . 
به علاوه ، جامعه ی آن زمان در پی گریز از فرهنگ نسبتا" تحمیلی عرب و روی آوردن به فرهنگ ظاهرا" برتر جهانی ، یعنی فرهنگ غرب ( آمریکائی - انگلیسی - فرانسوی - و... ) بود که نام آن را تجدٌد به سوی « ایران نوین » نهاده بود ...
امٌا در هر حال دو معیار اساسی در زیبائی های ادبیات فارسی در اینجا نهفته است :
- موزون بودن ، مثل سروده های کهن ، که موزون و دارای ردیف و قافیه اند ؛ یا شعر نیمائی که آن نیز موزون است .
- قرینه سازی ، یا به تعبیری دیگر همان قافیه پردازی ، همچنان که در معماری بومی و باصطلاح سنٌتی هم مشاهده می کنیم ، یا ساخت اشیائی زیبا چون گلدان و... .
  نظرات ()
استاد محمد پروین گنابادی . زیبائی های سخن . تحوٌل ادبیات معاصر. سلطه ی ادبیات عر نویسنده: علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi - ۱۳٩٥/٦/۳

« سخن و همه خصوصیتهای آن همچون قاعده های صرف و نحو و لغت و اشتقاق و دانشهای آرایشی آن مانند بیان و معانی و بدیع ، بموازات تحولاتی که در زندگی اجتماعی روی می دهد ، تغییر می پذیرد و تحوٌل می یابد . در این مقاله .... (1) ... 
شاید نخستین موضوعی که در این نوشته به نظر شما غریب می آید شیوه رسم الخط این مقاله از ادیب بزرگی چون استاد محمد پروین گنابادی ، یکی از بزرگان ادبیات ایران در دهه های 40 - 50 - و 60 و یکی از نویسندگان ارشد لغتنامه دهخدا باشد که مثلا" خصوصیت را پیوسته با علامت جمع ها نوشته است یا از « در این مقاله ... » پاراگرافی جدید باز نکرده است.
موضوع دوٌم استفاده بسیار زیاد از لغات و اصطلاحات عربی است که اگر در اینترنت حاضر در بخش تصاویر ، یا حتی در بخش نوشتارها جسجو کنید به کتابهای عربی بر می خورید
موضوع سوٌم عدم جذٌابیت و مطلوبیت این متن نزد مخاطب به دلیل باصطلاح خشک بودن و مغلق بودن ،خاص بودن و مهجور بودن متن است
و...
این موضوعات و نظایر آن ها تحول زیبائی های سخن از وراء مقاله ای به همین نام ، نوشته ی استادم در سالای 1346 - 1351، منتشر شده در زمستان 1344 ، حدود 50 سال پیش از این ، را تا زمان حاضر نیز نشان می دهند .** 
(1) محمد پروین گنابادی . تحول زیبائی های سخن . در مجلٌه زیبائی و زندگی . زمستان 1344 . تهران . ص 10
* به مناسبت سی و هشتمین سال در گذشت آن بزرگ صحنه ی ادبیات و فولکلور و جامعه شناسی تاریخی - اسلامی ایران
یادش گرامی باد .

  نظرات ()
ساعتِ نوشتن ، ساعتِ سرودن نویسنده: علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi - ۱۳٩٥/٤/٢۱

.

از شب شعر تا فصل شعر و... سنٌ و سال شعر
 
خدا رحمتش کند ؛ می گفت : شاعران مَشَنگ اند ! ، یک چیزیشان می شود ؛ آنهائی که مثل تو هر چیزی را می نویسند ( مقصودش شعر های سپید ، و... حتی نیمائی بود ) علاوه بر مَشَنگی ، یک کمی هم دَوَنگ اند !...
این مهم است که بدانید اعضای جامعه  ، و به خصوص نزدیکانتان ، چگونه در باره ی نوشته ی شما ، شعر شما و خلاصه اینکه هر اثری از شما ، و نهایتا" هم از ورای آنها در باره خود شما ...فکر می کنند . چون ممکن است روزی محض رضای خدا و ، و در آن قلمرو ، محض دلسوزی برای شما ، که « این اعتیاد را ترک کنید ! » و از سرتان بیفتد ! و به جای شعر گفتن ، دلنوشه ثبت کردن و امثالهم به کارهای درآمدزابپردازید ؛ ... یا لااقل پول نبوده و نداشته تان را خرج آنها نکنید ... کش رفتنی هایش را کش بروند و نیست و نابود کنند .
باور نمی کنید ؟ . مطمئن هستم که تعدادی قابل توجٌه از شاعران این دیار ، دچار چنین نزدیکانی به خیال خود خیرخواه ؟ ... و نهایتا" چنین بلیٌه هائی شده اند ...
آن زمان ، که اواخر دهه 40 و اوایل دهه ی 1350 باشد ، نوجوان و جوان بودم . شعر های مرا به هر ترتیب می یافت... ، می خواند ؛ و وسیله ی تفریح خود و تمسخر من قرار می داد.. ازجمله اینکه چرا ذیل هر شعرم را تاریخ سرودن می گذارم ؟! ، که چه شود ؟ .
حوالی 1350 ، در یک تیرماه مثل همین تیر ماهی که امروز در آن هستیم در ییلاق باقی آباد یزد بودم . حدود ساعت 23 - 24 برنامه ای ازشعر و شاعری را از رادیو گوش کرده بودم و جلوی یک چراغ زنبوری داشتم یک مثنوی عاشقانه می سرودم و می نوشتم که وارد شد . نبض مرا گرفت و گفت بازهم تب داری ؟ بازهم هذیان می گوئی ؟ . خوب . بگو ! ؛ دیگر چرا مینویسی که آبروی خودت را ببری ! سند به دست مردم می دهی ...  خوب ، ببر ! ؛ دیگر چرا آبروی ما را میبری ؟... حالا ساعت 24 است ؛ تاریخ شعرت را تاریخ امروز می گذاری یا تاریخ فردا ؟ 23 تیر یا 24 تیر ؟ . چرا ساعتش را نمینویسی ؟ ...
... و من بارها فکر کرده ام که چرا شعر هایم را بیشتر در ساعاتی چنین ، و اکثرا" همان نیمه شب سروده ام ؟ یا فوقش پس ازنماز صبح ؟ . آیا شب برای شعر است یا شعر برای شب ؟ .
هیچگاه خواسته اید تقویم دلنوشته هایتان را داشته باشید ؟ تقویم سروده هایتان را داشته باشید ؟ . از قبل از 1350 هم مدتی در این خصوص کنجکاو شده بودم . حوالی 1346 یک روز ازحسین منزوی که در آن زمان در دانشگاه تهران همکلاسی بودیم پرسیدم : حسین ، تو چه موقع شعر میگوئی ؟ ؛ هیچوقت ندیده ام که در دانشکده شعری بنویسی ... ( خودم شعر فالوده یزدی را یکربع - ده دقیقه قبل از امتحان درس کلٌیات حقوق در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران سروده ام ) . گفت : باز هم از این نوع سؤالهای خاصٌ خودت ! از کجا چنین سؤالاتی به سرت میزند ؟! . دو - سه سال بعد از آن در یک میهمانی از ابوالقاسم حالت پرسیدم : استاد ، شما غزلهایتان را چه موقع میسرائید ؟ خانمش که ازبین حدود سی زن میهمان در آن مجلس تنها زن محجبه ( البته فقط به روسری ) بود گفت : هروقت بدهیش بالا می رود . و امٌا خودش خنده ی مثل همیشه معنی دار تلخ و شیرین تحویلم داد و گفت : هروقت بیکار شوم ، برای خودم درد سر میتراشم .
البتٌه قضیه ی تقویم نگارش و سرایش به همین ساعتش ختم نمی شود ... این قصٌه سری دراز دارد ...  
  نظرات ()
عید سعید فطر مبارکباد نویسنده: علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi - ۱۳٩٥/٤/۱٦

  نظرات ()
45 سال در فقدان استاد بزرگ ، دکتر محمد معین نویسنده: علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi - ۱۳٩٥/٤/۱٢
45 سال در فقدان استاد بزرگ ، دکتر محمد معین
سالهاست که من همنشین این بزرگوارم بدون آنکه او را خوب بشناسم ؛ و به نحوی بهتر قدر بدانم . چرا من جلوی پای استادی که به یک یا چند پرسشم پاسخ گفته است به احترام ، تمام قد می ایستم و به نحوی از استادی که هزاران ، یا لااقل صدها پرسش مرا پاسخ گفته است ، قدر شناسی نمی کنم . حدود یک ربع قرن تقریبا" هرهفته یکی - دو بار سروکارم با « فرهنگ دوجلدی معین » بود تا این که حدود پانزده سال قبل از این « فرهنگ فارسی » شش جلدی آن استاد بزرگ را به قیمت بیست هزارتومان خریدم و انیس و مونس خود ساختم . او را از بزرگترین ایثارگران ایران و شهید در راه ادب و ادبیات می دانم ؛ و شاید باورتان نشود که گاه به گاه فاتحه ای هم نثار روحش می کنم .
بین 1345 تا 1350 گاه به گاه در ساختمان نگارستان که هم مؤسسه ی ما ( موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی ) و هم لغتنامه دهخدا به ریاست وی در آن قرار داشت ، وی را می دیدم و خوشحال می شدم که به وی سلام کرده ام . یک بار هم استاد محمد پروین گنابادی که به لغتنامه آمده بود و در نویسندگی مطبوعاتی راهنمایم بود مرا به وی معرفی کرد که احساس غرور کردم که به چنین ادیب بزرگ و دانشمندی سترگ معرفی شده ام . امٌا متاسفانه پس از چندماه که اتاق کار من ( بخشمردم شناسیِ مؤسسه ) چسبیده به لغتنامه قرار گرفت و خوشوقت به همسایگیش شده بودم خبر رحلتش را شنیدم .
به همین زودی چهل و پنج سال از فقدان آن استاد کوشا ، میهندوست و ادب پرور گذشت . روحش شاد و راهش پردوام باد . 
  نظرات ()
تحوٌل و توسعه ی ادبیات ، به ویژه شعر فارسی نویسنده: علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi - ۱۳٩٥/٤/٧
 
 
تحوٌل و توسعه ی ادبیات ، به ویژه شعر فارسی .
 
هیچ جامعه ای یا اجتماعی ، آرمانی نیست ؛ و می بایست روز به روز بیش از پیش به سوی بهترین شدن ، به و بهتر شود .
ادبیٌات تقریبن به طور کلٌی برخاسته از جامعه است و ، متقابلن ، جامعه نیز ، در اینجا تا حدودی قابل توجٌه ، متآثر از ادبیات .
جامعه ای که در همان شکل و محتوای ادبیٌات هزار - هزار و دویست سال قبل از این است هزار - هزار و دویست سال درجا زده است ... و می توان گفت که حتی ، نسبت به جوامع پیشرفته در امر فرهنگ و ادب ، عقب افتاده است  : « ادبیات عقب مانده » . به علاوه ، این عقب ماندگی و واپسگرائی ، نهادینه شده است ؛ به ژن اکثر قریب به اتفاقِ اهل ادب وارد شده است و ... تعصٌبِ 
نسبت به آن آفریده است . 
شعر در ایران :
- نسبت به بسیاری از دیگر کشورها عمومیت دارد
- در گستره ی جغرافیائی زبان و ادبیات فارسی است
- ریشه در تاریخ دارد ... و آنهم تاریخی که ، هرچند هم که بخواهیم کتمان کنیم تاحدودی قابل توجٌه ، به دوران جاهلیت عرب بر می گردد .
در نیمه ی دوٌم 1350 ش که گرایش نسبتن شدیدی به پویایی ادبیات فارسی  ، به خصوص « شعر نو » از نوع نیمائی یافته بودم هر تابستان چند ماه در ییلاق باقی آباد شهر یزد در همسایگی عمویم ، ادیب یزدی ، قرار می گرفتم که ابدا" شعر نو را قبول نداشت . اوقات فراغت تابستانی آن مرد فرهنگ و فرهنگی و من دانشجو بود و از هر دری سخنی . گاه که شعر های کهن یا به اصطلاح عروضی خود را در جمع می خواند به دقٌت گوش می دادم و لذٌت می بردم ؛ امٌا وی وقتی نزدش می رفتم و شعر های نیمائی ام را می خواندم به لبخندی اکتفامی نمود .
آن زمان فکر می کردم که قالب شعر چندان اهمیتی ندارد ؛ و اصل بر این است که زیبا و مطبوع خواننده باشد ؛ امٌا برخی از محتواها ، و آنهم به مقتضای روز جامعه ، می توانند اصولن تغییر نکنند ؛ به ویژه محتواهای مذهبی . حال پس از نیم قرن می بینم هنوز هم مردم شعر های مذهبی را در قالب کهن می پسندند (1) . از این رو و به مناسبت روز شهادت امیر مؤمنان علی (ع) ، شعری از ادیب یزدی می آورم که شاید شاهدی باشد بر این مدعا ؟ شما چه فکر می کنید ؟
 
(1) امروز صبح شعری به سبک نیمائی سروده ام تحت عنوان « یا علی گشتی شهید عشق و بر عشقت درود » که روی اینترنت میآید انشاء الله
***
از : حاج میرزا کاظم آیت اللهی متخلص به ادیب یزدی
در مدح مناقب مولای متقیان امیر مؤمنان و مرثیه شهادت آن شاه ولایت
علی که اوج گرفتی ز تیغ او اسلام
زدی نه جز به رهِ مستقیم حقش گام
به ذوالفقار سر کافران فکند به پای
به نفع حق برسانید غزوه ها انجام
بُد از هزیمت کفٌار نیتش ، تنها
رضایت ملک ذوالجلال والاکرام
بها گرفت ز آراء انور وی شرع
امور دین به تدابیر او گرفت نظام
فتاد لرزه بر اندام کافران از بیم
برای رزم ، برآمد چو تیغ او زنیام
ز ذوالفقار کجش راست گشت دین خدا
به رهنمائیش آئین حق گرفت قوام
دریغ و درد که از کجروی دهر هنوز
نیافته ز بلاغش امور شرع تمام
ز تیغ کینِ مرادی به مسجد و محراب
ز خون فرق و سرش گشت ریش او گلفام
ز ضرب تیغ پر از زهر گوشه محراب
چنان فتاد که بودیش نی توان قیام
ورا به خانه حسین و حسن رسانیدند
بگشت بستری از ضعف آن امام همام
ز فرط سوزش زخمی که زهر آگین بود
به پیچ و تاب بُدو پابه پای سود مدام
دگر نه تاب سخن گفتن و شنیدن داشت
به دیده صبح جهان آمدش سیاه چو شام
چو یافت روز دگر درد خود کمی تسکین
گشاد بهروصایا و موعظت ها کام
در او پدید شد آثار مرگ بعدِ شبی
برفت یکسره تابش ز تن در این هنگام
ببست دیده ز دنیا و جان به جانان داد
رها ز حزن و الم گشت و محنت ایٌام
به هر زمان که کند یاد این حدیث ادیب
روان گداز شود ، وز دلش رود آرام
از این مصیبت عظمی زمین و عرش گریست
عزا گرفته از آن قدسیان به عرش تمام
گریست هر نبی و هر ولی به خلد ، و گریست
به ویژه فاطمه با یاب خود بنی ِ کرام
گریستند همه جنٌ و انس و حیوانات
تمام ذرٌات در سوگ پیشوای انام
  نظرات ()
یکی بنام صمد بهرنگی نویسنده: علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi - ۱۳٩٥/٤/۱

یکی بنام صمد بهرنگی

من هیچگاه معنی « چپ » در قلمرو سیاست را درک نکردم . یکی از مشهورترین استادان علوم سیاسی دانشگاه سوربن که متاسفانه در این لحظه نامش را به خاطر ندارم می گفت : درست است که ، بنا به ریشه اریخی ، چپ کسانی بوده اند که در جناح چپ مجلس می نشسته اند امٌا اصل معنی چپ این است که : « طرف قلب » ! ؛ و بنابر این : طرفِ احساسات ! ، سوسیالیستها ، سبزها ، و برخلاف عقل و منطق . حال آنکه استادان کمونیست و سوسیالیست فرانسه مثل پروفسور دوشک معتقد بودند که چپ به معنی تفکر علمی و منطقی است . در ایران می گفتند : چپ یعنی نامسلمان حال آنکه من با بسیاری از به اصطلاح چپ های ایران مراوده و معاشرت داشته ام و نامسلمانی که در آنها ندیده ام هیچ گاهی متعصب مذهبی هم بوده اند . 
شاید چپ قبل از انقلاب در ایران لزوما" به معنی کمونیست ، مارکسیست ، سوسیالیست و از این حرفها نبود ؛ بلکه به کسی که از فقر مردم ناراضی بود ، آن را حاصل بی عدالتی دولت می دانست و ازاینجهت ناراضی بود و گله داشت را می گفتند چپ ! . بسیاری از روشنفکران را هم چپ قلمداد می کردند و حتی « روشنفکر نمائی » که دردهه های 50 و 60 بسیار مد شده بود ....
من همان زمان هم صمد بهرنگی را نمی شناختم . امٌا می گفتند نویسنده ای است روشنفکر و چپ ! ؛ به صحیح یا به غلط ، در واقع یا در تظاهر و به نوعی ریاکاری ! بین جوانان و به خصوص دانشجویان هم یا بسیار طرفدارداشت یا بسیار پرطرفدار مینمود ! ؛ که به نظر من دوٌمی بسیار صحیح تر است . به هرحال با کتاب « ماهی سیاه کوچولو » یش ، که قاچاق بود و به ندرت قابل خرید و حتی دسترسی ، روی برخی از نو نویسندگان ایران حوالی 1350 تاثیراتی نهاده است و جایگاهی در ادبیات جوان پسند ایران یافته است  .
امٌا مهمتر از ادبیات ، نقش او در فولکلور آذربایجان است ؛ و از آن مهمتر نقشی که در تاریخ اجتماعی ما ایفاء کرده است با آن عمر بسیار کوتاهش ...
این دوٌم تیر ماه ، هفتاد و هفتمین سالروز تولد اوست .
تولد کسی که غیرت داشته است و نقشی در این سرزمین و فرهنگ و ادب آن ایفاء کرده است . ببینیم در آن عمرکوتاهش چقدر اثر از خود باقی نهاده است . بقیه اش برعهده منتقدانی است که آثار وی ، به ویژه « ماهی سیاه کوچولو » راخوانده اند و به نقد نشسته اند . حدٌ اقل صورت مسئله را پاک نکرده اند ..... . رحم الله . 
  نظرات ()
رمضان کریم نویسنده: علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi - ۱۳٩٥/۳/۱۸

  نظرات ()
مطالب قدیمی تر »
مطالب اخیر زیبائی های سخن در ادبیات فارسی (2) استاد محمد پروین گنابادی . زیبائی های سخن . تحوٌل ادبیات معاصر. سلطه ی ادبیات عر ساعتِ نوشتن ، ساعتِ سرودن عید سعید فطر مبارکباد 45 سال در فقدان استاد بزرگ ، دکتر محمد معین تحوٌل و توسعه ی ادبیات ، به ویژه شعر فارسی یکی بنام صمد بهرنگی رمضان کریم مبارک باد انفجار نور
کلمات کلیدی وبلاگ 1340 (۱) آداب و رسوم مردمی و ادبیات (۱) آزادی (۱) آگهی نویسی (۱) آموزش اجتماعی (۱) آموزش انشا’ و نویسندگی (۱) آموزش انشاء (٤) آموزش پیشرو (۱) آموزش زیان آور (۱) آموزش غلط( زیان آور ) (۱) آموزش غلط ( زیان آور ) (۱) آموزش مذهبی (۱) آموزش مطبوع (۱) آموزش مناسب (۱) آموزش نا مطبوع (۱) آموزش هنر (۱) آموزش و پرورش (۱) آیت اللهی شاعر (۱) ابوالقاسم حالت (۱) اثر بخشی شعر (۱) اجتماعگرائی (۱) احسان شریعتی (۱) احمد شاملو (۱) احمد کسروی (۱) اختناق ادبی (۱) اخلاق (۱) اخلاق ادبی ما (۱) اخلاق در نگارش (۱) اخلاق و ادبیات (۱) اخلاقشاعر (۱) ادب (۱) ادبیًات (۱) ادبیٌات (٢) ادبیات آذربایجان (۱) ادبیًات ابزاری (۱) ادبیًات اقتصادی (۱) ادبیات بی اعتبار (۱) ادبیات تعارض (۱) ادبیات سیاه (۱) ادبیات شفاهی تهران (۱) ادبیات فارسی 1344 (۱) ادبیٌات فرمایشی (۱) ادبیات محاوره ای (۱) ادبیات مذهبی (۱) ادبیٌات معاصر (۱) ادبیات نشاط اجتماعی (۱) ادبیًات کاسبکارانه (۱) ادبیاتگونه مخرب (۱) ادوات استفهامی (۱) ارزش اثر ادبی (۱) ارزش ادیب (۱) استاد پروین گنابادی (۱) استاد محمد پروین گنابادی (٤) استاد محمٌد پروین گنابادی (٤) استاد محمد رضا شفیعی کدکنی (۱) استعداد ادبی (۱) استقلال (۱) استقلال ادبی (۱) اصطلاح (۱) اصلاح (۱) اصلاح مدیحه سرائی (۱) اطلاعات شفاهی (۱) اعتماد به نفس شاعر (۱) اغراق (۱) امام حسین (ع) (۱) املا (۱) املا’(دیکته ) فارسی (۱) املا’ ( دیکته ) فارسی (۱) انتخاب سبک (۱) انتخاب نوع شعر (۱) انتشار اشعار (۱) انتقال فرهنگ (۱) انتقال فرهنگ فرهنگ (۱) انجوی شیرازی (۱) انحصار قدرت (۱) انشا’ (۳) انشا’ غریزی (۱) انشاء ( نگارش ) (۳) انشاء خوب (۱) انشاء فارسی (٢) انقلاب ؟! (۱) انگیزه تحصیلات ادبی (۱) اوٌلین شعر (۱) ایرانشناسی (۱) با کار و کوشش و تولید (۱) بحر طویل (۱) بدخواهان عقب مانده (۱) برنامه ریزی ادبی (۱) به آذین (۱) به روز شدن قانون (۱) به گویش مردم (۱) بهره مندی از زندگی (۱) بوف کور (۳) بیان عمومی (۱) پرورش (۱) پروفسور محسن هشترودی (۱) پوچی (۱) تاثیر جامعه بر شاعر (۱) تاثیر شاعر با الگو پردازی (۱) تاثیر محیط (۱) تاریخ آموزشی (۱) تاریخ شعر (۱) تبریک نوروز (۱) تجربه و انشاء (۱) تحرک اجتماعی (۱) تحقیقات صادق هدایت (۱) تحوٌل ادبیات معاصر (۱) تحول در ادبیات فارسی (٢) تحول زیباییهای سخن (۱) تداول واژه (۱) تدریس انشاء (۱) ترانه مرغ سحر (۱) تشویق و تحقیردرادبیات (۱) تصنیف (۱) تعداد شعرا (۱) تعریف ادب (۱) تعریف هنر (۱) تفکر فردی (۱) تقلید (۱) تقلید در سبک (۱) تقلید صرف (۱) تقلید صرف (کپی) (۱) تلخیص (۱) تمرکز در نگارش (۱) تملق (۱) تنهائی نخبگان ادبی (۱) تنهائی نخبگان ادبی (۱) تنویر افکار (۱) تو را من چشم در راهم (۱) توسعه پایدار (۱) توسعه فرهنگی (۱) توصیف (۱) توصیف زندگی مردم (۱) تولد شاعر (٢) جاذبه در ادبیات (۱) جامعه شناسی (۱) جامعه شناسی شعر (۱) جامعه گریزی (۱) جامعه و ادبیات (٢) جایگاه ادیب و هنر مکند (۱) جایگاه انشاء (۱) جایگاه شعر در جامعه (۱) جریان زدگی سیاسی (۱) جشن (۱) جلال آل احمد (٤) جمالزاده (۱) چاپچی (۱) چاپلوسی (۱) چخوف (۱) چهارم اسفند (٤) چهارم اسفند هفتادسالگی علیرضا آیت اللهی (٢) چکیده نویسی (۱) حاج میرزا کاظم آیت اللهی ( ادیب یزدی ) (۱) حاجی فیروز (۱) حسین بهزاد (۱) حسین منزوی (۱) حقشناسی (۱) حمید مصدق (۱) حکیم ابو القاسم فردوسی (۱) خاستگاه اجتماعی نویسنده (۱) خاص ً نویسی (۱) خاطرات (۱) خاطرات ادبی (۱) خاطره نویسی (۱) خرافات (٢) خسرو شاهانی (۱) خفته چند (۱) خلاصه نویسی (٢) خود شناسی (۱) خود کشی صادق هدایت (۱) خود کم بینی (۱) خودکم بینی (۱) خوشبینانه نویسی (۱) داستان کوتاه (۱) داستان کوتاه در ایران (۱) داستانهای یگانه (۱) داستایوسکی (۱) داش آکل (۱) درست نویسی به پارسی (۱) دروغ (۱) دزدی اینترنتی (۱) دستور زبان فارسی (۱) دفتر خاطرات (۱) دفتر شعر (٢) دوران احساسات (۱) دوران افول در ادبیات فارسی (۱) دوران بلوغ (۱) دوره و زمانه (۱) دوزخ در ادبیات (۱) دکتر حسن شهید نورائی (۱) دکتر حسین آیدین (٤) دکتر علی شریعتی (٢) دکتر غلامحسین صدیقی (۱) دکتر محمد علی شیخ الاسلامی (۱) دکتر منوچهر نطقی (۱) دیوان شعر (۱) دیوان فرخی یزدی (۱) دیوان های اشعار (۱) دیکته ی شعر (۱) ذبیح الله صفا (٢) ذکرنام خالق اثر (۱) رئالیسم (٢) راه فعالیٌت ادبی (۱) راهنمائی بخردانه (۱) رسالت شاعر (۱) رسالت شاعر و نویسنده (۱) رشد و توسعه (۱) رمضان (۱) رهی معیری (۱) روایات متفاوت (۱) روز پدر (۱) روز زن (۱) روز شعر و ادب (٢) روز مادر (۱) روزگار شاعر (۱) روزگار نویسنده (۱) روزنامه نگاری (٥) روزنامه کیهان (٢) روشنفکر (۱) زادروز (۱) زادروز بزرگداشت و تجلیل (۱) زادروز نویسنده (۱) زبان عمومی (۱) زبان فارسی (۱) زمانه نویسنده (۱) زمستان (۱) زندگی نویسنده (۱) زندگی هنرمند (۱) زنده بگور (۳) زیبائی های سخن (۱) ساده نویسی (٢) سارا شریعتی (۱) ساعتِ نگارش (۱) سال نو (۱) سالروز تولد علیرضا آیت اللهی (۱) سالروز وبلاگ (۱) سالزوز تولد (۱) سجع (۱) سرقت ادبی (۱) سرگذشت این و آن (۱) سعید نفیسی (۱) سلطه ی ادبیات عرب (۱) سناریو نویسی (۱) سه قطره خوان (۱) سوئ استفاده از ادبیات (۱) سوسن شریعتی (۱) سیاست شعری (۱) سیاستگزاری ادبیات (۱) سیاوش کسرائی (۱) سید ابوالقاسم انجوی شیرازی (۱) سیدمحمد علی جمالزاده (۱) سینما و مذهب (۱) شاعر شهید (۱) شاعر مردمی (۱) شاعران گمنام (۱) شاعران ناشناس (۱) شاهنامه (۱) شب یلدا (۱) شخصیٌت ادیب و هنرمند (۱) شخصیت شاعر (۱) شرح جامعه (۱) شعر (٥) شعر آزاد (۱) شعر امروز (۱) شعر انتقادی (هجویٌه ) (۱) شعر توده ای (۱) شعر دختران (۱) شعر در باقی آباد یزد (۱) شعر زمستان (۱) شعر زن (۱) شعر زورکی (۱) شعر سیاسی (۱) شعر شکوه (۱) شعر ضعیف (۱) شعر علیرضا آیت اللهی (۱) شعر فالوده یزدی (۱) شعر لاادری (۱) شعر نو (٢) شعر های عاشقانه (٢) شعر و موسیقی (۱) شعر وجامعه (۱) شعر کاربردی (۱) شعربافی (۱) شعرمردانه (۱) شعرمردمی (۱) شعرنو (۱) شعرنو و شعر کهن (٢) شعرنیمایی (۱) شعرهای انقلابی (۱) شعرهای به یادماندنی اسفند 91 (۱) شعرهای عوام پسند (۱) شعرکهن (٢) شناخت فرهنگ ایران (۱) شهادت امام علی (ع) (۱) شهرت ادبی (۱) شهرت تبلیغاتی (۱) شهرت شاعر (۱) شهرت طلبی (۱) شیوه ( سبک ) نگارش (۱) صادق هدایت (۱٩) صبحی مهتدی (۱) صمد بهرنگی (۱) ضرورت شناخت (۱) طبیعت دوستی (۱) طرح به موقع موضوع (۱) عادت به پرگوئی و پرنویسی (۱) عدم رضایت شاعر (۱) عزاداری (۱) عزم جمعی در آموزش (۱) عصر ادب (۱) عصر بی ادبی (۱) عصر پهلوی (۱) عقب ماندگی آموزشی (۱) علی میرزائی (۱) علیرضا آیت اللهی (٢۱) عکاسی (۱) عید (۱) عید و ادبیٌات (۱) غربزدگی (۱) غربگرائی در ادبیات (۱) غلامحسین صدیقی (۱) غلط نویسی (۱) غلو (٢) غلوً ( سیاهنمائی ) (۱) فاطمه زهراء (۱) فایده نگارش (۱) فردوسی (۱) فرم نویسی (۱) فرهنگ ایرانی (۱) فرهنگ فارسی (۱) فرهنگ و ادبیات عصر توٌهم (۱) فروغ فرخزاد (۱) فصل شاعری (۱) فضای داستان (۱) فطرت و ادبیات (۱) فلسفه شعر و هنر (۱) فولکلور آذربایجان (۱) فونکسیونالیسم ادبی (۱) فیلم سینمائی مخلل (۱) فیلمفارسی (٢) قانون حمایت از مؤلفان (۱) قهرمان و ضدٌ قهرمان (۱) گسترش موضوع (۱) لاادری (۱) لغتنامه (۱) لغتنامه دهخدا (۱) ماهنامه زیبائی و زندگی (۱) ماوراء الطبیعه (۱) مبارک باد (۱) مبارکباد تولد (۱) مجتبی مینوی (۱) محسن صفایخش (٥) محمد پروین گنابادی (٢) محمد تقی بهار (۱) محمد علی اسلامی ندوشن (۱) محمدعلی فردین (۱) مخاطب پذیری (۱) مخاطب گرا ( برونگرا ) (۱) مد روز (۱) مدیر سایت (۱) مراسم نوروز (۱) مردمی بودن (۱) مرده پرستی و مرده خواری (۱) مرغ سحر (۱) مرگ (۱) مرگ و زندگی (۱) مسئله اجتماعی (۱) مسائل اجتماعی (۱) مستند سازی (۱) مشارکت شعری (۱) مشاعره (۱) مطبوعات ادبی (۱) مطلب (۱) معنی زهراء (۱) مفهوم ادب (۱) مقالات مذهبی (۱) مقامومنزلت و جایگاهنویسنده و شاعر (۱) ملک الشعراء بهار (۱) منشاء قصٌه یا داستان (۱) مهدی اخوان ثالث (٢) مهره مار (۱) مهمند شیدرنگ (۱) موقع سرودن (۱) مک امیًتی انشا’ (۱) مکتب ادبی (۱) میراث شعری : شعر کهن (۱) میرزا محمد فرخی یزدی (۱) مینیاتور (۱) میهن دوستی (۱) میهندوستی (۱) نا امیدی از دیگر نخبگان ؟ (۱) نامه نویسی (۱) نثر صادق هدایت (۱) نشاط اجتماعی و ادبیات (۱) نشر شعر (۱) نصرت کریمی (۱) نقد (۱) نقد نویسندگان (۱) نقش مثبت (۱) نماد ادب کشور (۱) نماد شعر کشور (۱) نمکنشناسی (۱) نوآوری (٢) نوآوری و شعرنو (۱) نوجوانی و جوانی (۱) نوروز (۱) نوزده فروردین (۱) نوشتار تحلیلی (۱) نوشتار جنجالی (۱) نوعی سرقت شعر (۱) نویسندگی (٤) نویسنده و شاعر زمانه ی خود (۱) نویسنده و شاعر مورد نیاز حقیقی جامعه (۱) نویسنده ی زمان و مکان و جامعه خود (۱) نیرنگستان (۱) نیما یوشیج (۳) هفتاد سالگی شاعر (۱) همکاری شعری (۱) هنجار آموزشی (۱) هنر در جامعه (۱) هنر مردمی (۱) هوشنگ کاووسی (۱) هویت ملٌی (۱) واپسگرائی در ادبیًات (۱) واژه (۱) واژه زیبا (۱) واژه عمومی (۱) واژه فارسی سره (۱) واژه های مهجور (۱) ورا من چشم در راهم (۱) وراثت و ادبیات (۱) ویراستار شعر (۱) ویرایش شعر (۱) ویرایش مداوم (۱) ویرایش مکرر (۱) کاربرد واژه (۱) کاریکاتور (۱) کافکا (۱) کپی رایت (۱) کتاب انشاء (۱) کتابخوانی تحمیلی ! (۱) کلمات مهجور (۱) کلمه (۱) کمٌیت گرائی در ادبیات (۱) کنکور (۱) کوتاه نویسی (٢) کوشش به نگارش (۱) کیفیٌت شعر (۱) یادداشت کردن شعر (۱)
دوستان من انجمن شاعران ايران دفتر شعر شاعر انجمن قلم اجتماعی دکتر آرزو صفائی ( الف - دریا ) آسمان سوخته ( ح.م ) اثیره شاعران پارسی زبان استاد نبوی ( کاریز) شعر ناب دردانه زیور حیرت رسول امیری یاس سفید ( جناب علی میرزائی ) شفیعی مطهر ( وب نامه استاد ) قطره های آبی شعر و ادب علیرضا آیت اللهی ( دفتر شعر و نقد ... ) علیرضا آیت اللهی ( طنز اجتماعی ) دریای واژه ها شبیه خودم آی ایشقی بهارهای پیاپی .. لاله عباسی های من سرنوشت شاعری گلچینی از بهترین ها خوب بو بكش پدرجان این شعرها از من نیست از شعر بافی تا شعر نویسی صدای پائیز ( خانم پناهی ) آفرینش های ادبی حوزه هنری یک جرعه غزل اشک قو نخل بی سر ( استاد دکتر دلخوش ) ولوج سرنوشت جای پای خدا آیا روحی اینجا هست ؟ آليهان ( جناب حشمت الله حياتي ) قسمتی از درون ( استاد وثيق زاده انصاري ) شعر آ گلستان شعر و ادب كريما يزدي هواي تازه بدون رنگ كهنگي ( آناهيتا مساجران ) شهيد عشق ( جناب سيٌد حسيني ) دلنوشته ها جناب معارف سرنوشت شاعری عشوه های نارس گذرانه ها انجمن شعر بانوان ايران خانه پدر يك فنجان قهوه تلخ تابش كوير دار بلوط جناب جليل شعاع حضور خلوت انس . گل ياس (زهرا) در سايه سار سرو شعر و نوشته هایم اردیبهشت میمند فارس سرنوشت شاعری شعرناب alireza ayatollahi شناخت مردم ایران ( علیرضا آیت اللهی ) مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری تلق تولوق نسب نامه دودمان آیت اللهی یزدی غریبه تر از همیشه ترنم سکوت شکوفه های نوبهار سفر ، مسافر خوبی نمی شوم وقتی دیوارها سکوت می کنند شاعران پارسی زبان علیرضا آیت اللهی ( ادبی ) خاطرات آقا میرزا جواد آیت اللهی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( انسانشناسی ، مردم شناسی و فرهنگ شناسی ایران بزرگ ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi - شعر آ ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) ethno - archi - urbain - habitat - سند آبی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - رامین : روحانیان آیت اللهی مآل یزدی نژاد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) 11 - اصول برنامه ریزی مدیریت دولت ج . ا . ا . ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) آیت یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - گام نخست شاعر ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - مرکز اسناد و مدارک یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) مبنا ( آمایش شهری)alireza ayatollahi علیرضاآیت اللهی شهرسازي - معماري - آمايش - بومي و مردمي ( شما بوم ) يزد - یزد شناسی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( علیرضا آیت اللهی ( تحلیل اقتصادی - اجتماعی ) آیت یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) شهر من تهران ، شعر من تهران ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) شعر شاعر ) شناخت مردم ایران ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - مقتبس : مطالعات قرآنی ، تحقیقات برنامه و بهره وری سرزمین ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi معماری و شهرسازی بومی و مردمی یزد ( علیرضا آیت اللهیalireza ayatollai - یزدنما( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( تاریخ یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - مرکز اسناد و مدارک یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - سند آبی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - رامین : روحانیان آیت اللهی مآل یزدی نژاد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) مبتنی :مردم شناسی . باستانشناسی . تاریخ . ناحیه یزد آمایش سرزمین ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - جغرافیا و آمایش ( علیرضا آیت اللهی ( alireza ayatollahi ( geographie et amenagement amenagement du territoireساماندهی ( آمایش) سرزمین آمایش سرزمین ؛ ساماندهی کشور علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( تماشا : تعاون.مشارکت.انجمنها.شوراها.اتاقها:تماشا خاطرات آقا میرزا جواد آیت اللهی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - مقتبس : مطالعات قرآنی ، تحقیقات برنامه و بهره وری سرزمین ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi هیئت و هیئت داری در شهریزد - ورود به بهره وری در سرزمین اسلامی ایران ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi پریسا بلاگ پارسی شعر ناب قلم ما مقتبس architecture islamique /la ville musulmane,alireza ayatollahi (Teheran.Iran) پرتال زیگور طراح قالب