علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi
آرشیو وبلاگ
      علیرضا آیت اللهیalireza ayatollahi (گذشته ی هرکسی چراغ راه آینده اوست ؛ به شرط آن كه به خاطر بسپارد ، تحليل كند و عبرت بگيرد : آينده نتيجه مجموعه تجربيٌات هرچند به ظاهر ناچيز همه افراد بشر درجهان است .)
شب نوزایش خورشید مبارک بادا نویسنده: علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi - ۱۳٩٢/٩/۳٠

 

شب « نوزایش خورشید » مبارک بادا !

هندوانه کیلوئی چند ؟ به قیمت : یلدا !

 

  نظرات ()
فرهنگ و ادبیٌات عصر توهٌم نویسنده: علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi - ۱۳٩٢/٩/۱٧

بازهم دکتر علی شریعتی (2) 

 

 با یادی از ملک الشعرا ء و شاملو که قبلا" در این وب در باره شان شته ایم

فرهنگ و ادبیٌات عصر توهٌم !

دکتر علی شریعتی نه نویسنده بزرگی است ؛ نه جامعه شناسی بزرگ در سطح جهان و چه بسا در سطح ایران ؛ امٌا وی در 

برهه ی خیزش نوزایش مذهبی در ایران 

نیاز حقیقی جامعه و توانمندی خود در ارضائ بخشی از آن 

را به خوبی در یلفته است .

وی در راستای هدایت جامعه ، و پیشگیری از واقعه ای که آن را منفی و نا خوشایند تلقی می کند ، 

به روشنگری می پردازد

نوشته های چنین  نویسنده ای هم مقبولیت می یابد و هم به ویژه با اثر بخشی لازم در اعتلای فرهنگ جامعه ، نویسنده خود را شهره عام و خاص می کند :

وی از یک « واقعیت » زمان خود که « تحریف تاریخ در جهت منافع شخصی و کروهی باشد می نویسد .

آن خیل نویسنده ی خوشقلم و جامعه شناس حقیقتا" فرهیخته که در دهه های 1350 و 1360 با خود فریبی در واقع به منظور کسب منافع شخصی و گروهی به مدح و ثنای رژیم پرداختند هم اکنون چه جایگاه و مقبولیتی نزد مردم و حتی بازماندگان خود ! دارند ؟! ...

نه تنها در ایران رژیم سابق ، بلکه در اکثر قریب به اتفاق کشور های در حال توسعه و چه بسا ملل رو به قهقرا ، خیلی عظیم از نویسندگان و شعرا به « شخصیت های تاریخی » که اکثرا" شخصیٌت هائی افسانه ای و « شخصیٌت های موهوم » هستند ... می پردازند که نه تنها سازنده و رو به توسعه نیست بلکه عملا" ارتجاعی ، سوق دادن جامعه به قهقرا ، منفی و خلاف خدمت به جامعه است .

حتی اگر پدر ما شخصیٌتی شخیص چون دکتر علی شریعتی نبوده باشد ما می توانیم در صحنه ی فرهنگ و ادب خود فراتر از شریعتی باشیم به شرط آن که هویت یا در واقع شخصیٌت خود را با این فرهنگ ، نیازهای حقیقی آن و در جهت توسعه و تعالی تطبیق  دهیم ؛ و این تطابق می تواند :

1 - متاثر از یک شخصیت فرهنگی ، و ادامه دهنده ی خط وی باشد ، که اگر آن شخصیٌت پدر یا مادر ما باشد  طبیعتا" وراثت و محیط به نحو چشمگیری به کمک ما می شتابند .

در این مورد امکانات ادامه ی راه آنان و نیاز عمومی جامعه ، یا به طورکلٌه « زمانه » مطرح است ...

نویسنده و شاعر البته میبایست ادیب زمانه ی خود باشد ؛ امٌا به همچنین در جهت « خدمت » به جامعه و توسعه و تعالی فرهنگ و ادب آن ... با اینهمه :

2 - در عالم ادب و هنر ، مسلما" ابداع و نوآوری حرف اوٌل را می زند؛ و کسانی مقبولیت ، محبوبیت و شهرتی ملٌی و جهانی می یابند که البته بنا بر وراثت و محیط ، امٌا خود جوش به تحلیل و تعبیر و تفسیر مسائل زمانه ی خود به بیانی زیبا ، داستانگونه یا در چارچوب داستان ، شعر و ... انواع هنر بپر دازند .... 

  نظرات ()
و باز هم دکتر علی شریعتی نویسنده: علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi - ۱۳٩٢/٩/۳

شخصیت فرهنگی

خانواده ی فرهنگی

امتداد فرهنگی خانواده و خاندان

دکتر علی شریعتی و حانواده ی وی

مشی فرهنگی جامعه :

ادبیٌات مسؤولانه در خدمت جامعه

در جنوب فرانسه ، در استان پرووانس آن کشور ، بودیم که خبر انقلاب مردم ایران برعلیه رژیم دیکتاتوری شاه را شنیدیم . شهرهای جنوب فرانسه مجموعا" بسیار زیبا ، خوش آب و هوا ، و نزدیک به یکدیگر هستند . گفتیم بچٌه ها بیائید ما هم در اینجا کاری بکنیم ، حرکتی بکنیم ، « ناسلامتی » ؟! ما هم ایرانی و ضدٌ دیکتاتوری هستیم ، وظیفه ای داریم ... غافل از این که هریک از این بچٌه ها ، که اکثرشان از دانشجویان بودند ، برای خود تفکر و گرایش سیاسی خاصی دارند که بعید است یک جا جمع شوند : اسلامی های طرفدارِ امام (ره) ، طرفداران نهضت ملٌی و نهضت آزادی ، مجاهدین خلقی ، فدائیان ، پیکاری ، رنجبری ، پیکاری ، تو فانی ، کارگری ، و... که همه خودشان را « ملٌی » می دانستند ، و توده ای ها . این همه گرایش در یک جا جمع نمی شدند ؛ و به فرض هم که جمع می شدند ممکن بود مباحثات و مجادلاتی سرسختانه داشته باشند ....

جرئتی به خود دادم و همه را تحت لوای مشترک ایران و ایرانی بودن به « کانون ایرانیان پرووانس » ، که خودم پیشنویس اساسنامه و مرامنامه اش را نوشته بودم ، دعوت کردم . گفتم لابد چند نفری می آیند ؛ امٌا خدا را شکر که لااقل سالنی با گنجایش 60 نفر اجاره کردیم . باورم نمی شد ؛ با وجود آنکه تبلیغاتی رسا نداشتم آنقدر آمدند که صندلی ها پر شد و ده - دوازده صندلی هم از سالن مجاورمان قرض گرفتیم ... خودم هم ریاست جلسه را بر عهده گرفتم که همه می دانستند گرایش سیاسی خاصی ندارم ( پدرانم همه یا قاضی بوده اند یا قضاوت می کرده اند و من هم دوست داشتم و دوست دارم که راوی و قاضی باشم و نه یک طرف ماجرا ... ) ...

بگذریم که این کانون بیشتر از دوجلسه طول نکشید و همانطور که پیش بینی هم می شد ، طی یک کار تحقیقاتی هم به اثبات رسید ! دچار تفرقه و از هم پاشیدگی گردید . تقریبا" تمام اعضاء کانون با حضور توده ای ها ، که اکثرشان هم از دانشجویان فوق لیسانس و دکتری بودند ، موافق نبودند و بنده هم دیدم که اگر قرار بر « حذف جریان فکری » باشد به تدریج ( همانطور که در جامعه بزرگ ایران اتفاق افتاد ) گروهها یکدیگر را حذف می کنند و علی میماند و حوضش . توده ای ها که ترسیده بودند جلسه شان را جدا کردند ...

و امٌا از اینجا بحث شریعتی ها پیش کشیده شد : احسان ، سوسن و سارا شریعتی، فرزندان دکتر علی شریعتی ، هم محلٌه ئی من در شهر اگس - آن - پرووانس ، ( که میهمان سالیانه خانه دکتر حسن حبیبی بودند ) . احسان البته در آن زمان در اکس نبود ( فقط یکبار به سراغ من آمد ) ؛ و سوسن و سارا پس از انشعاب توده ای ها آمدند که ما یکیمان به جلسه ی توده ای ها می رود و یکیمان به جلسه شما می آئیم .

آن روزها سوسن نسبتا" حرفهائی برای گفتن داشت و امٌا سارا کمتر ؛ چون فقط حدود 15 - 16 سال داشت و جالب است که سوسن به جلسه ی منشعبین رفته بود و سارا را ، که آن روزها واقعا" مثل دخترم دوست داشتم ، به جلسه ی اصلی فرستاده بود . بعد ها فکر کردم که آیا این دو دختران دکتر علی شریعتی بودند یا دختر مادرشان که وی نیز تخصیلکرده - مبارز و انقلابی بود و یا پیرو دکتر حسن حبیبی ؟ . آیا وراثت بیشتر روی آنان تاثیر گذاشته بود یا محیط ؟ که البته از نظر وراثت سوسن بیشتر از نظر فیزیکی به خود دکتر شباهت داشت و سارا بسیار بیشتر به مادرش .... و هنوز هم برای من این اندیشه باقی است : آنان که متاسفانه محضر پدر بزرگوارشان را درک نکردند ، هر چند هم با مطالعه ی تمام آثار پدر ، چقدر و تا کجا « شریعتی » هستند ؟ .

به نظر شما محضر پدر تا چه حد می تواند در گفتار ، و به خصوص پندار واقعی فرزند مؤثر باشد ، و وی را به صورت ادامه دهنده ی راه وی بشناسد و خطی فکری تشکیل دهد ؟

کم؟

متوسط ؟

زیاد ؟

( این قصٌه ادامه دارد انشاء الله به شرط گرفتن لااقل چند پاسخ صریح ! )

 

 

 

 

  نظرات ()
مطالب اخیر ای کاش شعر های میهنی سلام ، تشکر و تعذر درس انشاء : نه فقط آموزش ، بلکه همچنین پرورش ! خاطره نویسی ، بسیار مهم تر است از انشاء نویسی ! کاریرد و ارزش انشاء مظلوم : شعر نو ! انشاء های دبیرستانی آن زمان انشاء ، ابزار انتقال فرهنگ صادق هدایت و تمام !
کلمات کلیدی وبلاگ 1340 (۱) آزادی (۱) آموزش اجتماعی (۱) آموزش انشا’ و نویسندگی (۱) آموزش انشاء (۳) آموزش پیشرو (۱) آموزش زیان آور (۱) آموزش غلط( زیان آور ) (۱) آموزش غلط ( زیان آور ) (۱) آموزش مذهبی (۱) آموزش مطبوع (۱) آموزش مناسب (۱) آموزش نا مطبوع (۱) آموزش هنر (۱) آموزش و پرورش (۱) اثر بخشی شعر (۱) اجتماعگرائی (۱) احسان شریعتی (۱) احمد کسروی (۱) اختناق ادبی (۱) اخلاق (۱) اخلاق ادبی ما (۱) اخلاق در نگارش (۱) اخلاق و ادبیات (۱) اخلاقشاعر (۱) ادبیًات (۱) ادبیٌات (٢) ادبیًات ابزاری (۱) ادبیًات اقتصادی (۱) ادبیات سیاه (۱) ادبیٌات فرمایشی (۱) ادبیات محاوره ای (۱) ادبیات مذهبی (۱) ادبیٌات معاصر (۱) ادبیات نشاط اجتماعی (۱) ادبیًات کاسبکارانه (۱) ادبیاتگونه مخرب (۱) ادوات استفهامی (۱) ارزش اثر ادبی (۱) ارزش ادیب (۱) استاد پروین گنابادی (۱) استاد محمد پروین گنابادی (٢) استاد محمٌد پروین گنابادی (٤) استقلال (۱) استقلال ادبی (۱) اصطلاح (۱) اصلاح (۱) اصلاح مدیحه سرائی (۱) اطلاعات شفاهی (۱) اعتماد به نفس شاعر (۱) اغراق (۱) امام حسین (ع) (۱) املا (۱) املا’(دیکته ) فارسی (۱) املا’ ( دیکته ) فارسی (۱) انتخاب سبک (۱) انتخاب نوع شعر (۱) انتشار اشعار (۱) انتقال فرهنگ (۱) انتقال فرهنگ فرهنگ (۱) انجوی شیرازی (۱) انشا’ (۳) انشا’ غریزی (۱) انشاء ( نگارش ) (۳) انشاء فارسی (۱) انقلاب ؟! (۱) اوٌلین شعر (۱) ایرانشناسی (۱) با کار و کوشش و تولید (۱) بحر طویل (۱) بدخواهان عقب مانده (۱) برنامه ریزی ادبی (۱) به آذین (۱) به روز شدن قانون (۱) به گویش مردم (۱) بهره مندی از زندگی (۱) بوف کور (۳) بیان عمومی (۱) پرورش (۱) پوچی (۱) تاثیر جامعه بر شاعر (۱) تاثیر شاعر با الگو پردازی (۱) تاثیر محیط (۱) تاریخ آموزشی (۱) تاریخ شعر (۱) تبریک نوروز (۱) تحرک اجتماعی (۱) تحقیقات صادق هدایت (۱) تحول در ادبیات فارسی (۱) تداول واژه (۱) تشویق و تحقیردرادبیات (۱) تصنیف (۱) تعداد شعرا (۱) تعریف هنر (۱) تفکر فردی (۱) تقلید (۱) تقلید در سبک (۱) تقلید صرف (۱) تقلید صرف (کپی) (۱) تلخیص (۱) تمرکز در نگارش (۱) تملق (۱) تنهائی نخبگان ادبی (۱) تنهائی نخبگان ادبی (۱) تنویر افکار (۱) تو را من چشم در راهم (۱) توسعه پایدار (۱) توسعه فرهنگی (۱) توصیف (۱) توصیف زندگی مردم (۱) تولد شاعر (٢) جامعه شناسی (۱) جامعه شناسی شعر (۱) جامعه گریزی (۱) جامعه و ادبیات (۱) جایگاه ادیب و هنر مکند (۱) جایگاه انشاء (۱) جایگاه شعر در جامعه (۱) جریان زدگی سیاسی (۱) جشن (۱) جلال آل احمد (٤) جمالزاده (۱) چاپلوسی (۱) چخوف (۱) چهارم اسفند (۳) چکیده نویسی (۱) حسین بهزاد (۱) حسین منزوی (۱) حقشناسی (۱) حکیم ابو القاسم فردوسی (۱) خاستگاه اجتماعی نویسنده (۱) خاص ً نویسی (۱) خاطرات (۱) خاطرات ادبی (۱) خاطره نویسی (۱) خرافات (٢) خفته چند (۱) خلاصه نویسی (۱) خود شناسی (۱) خود کشی صادق هدایت (۱) خود کم بینی (۱) خودکم بینی (۱) خوشبینانه نویسی (۱) داستان کوتاه (۱) داستان کوتاه در ایران (۱) داستانهای یگانه (۱) داستایوسکی (۱) داش آکل (۱) درست نویسی به پارسی (۱) دروغ (۱) دزدی اینترنتی (۱) دستور زبان فارسی (۱) دفتر خاطرات (۱) دفتر شعر (۱) دوران احساسات (۱) دوران بلوغ (۱) دوزخ در ادبیات (۱) دکتر حسن شهید نورائی (۱) دکتر حسین آیدین (۳) دکتر علی شریعتی (٢) دکتر غلامحسین صدیقی (۱) دکتر محمد علی شیخ الاسلامی (۱) دیوان شعر (۱) دیوان فرخی یزدی (۱) دیوان های اشعار (۱) دیکته ی شعر (۱) ذبیح الله صفا (٢) ذکرنام خالق اثر (۱) رئالیسم (٢) راه فعالیٌت ادبی (۱) رسالت شاعر (۱) رسالت شاعر و نویسنده (۱) رشد و توسعه (۱) رمضان (۱) رهی معیری (۱) روایات متفاوت (۱) روز پدر (۱) روز شعر و ادب (۱) روزنامه نگاری (۳) زادروز (۱) زادروز بزرگداشت و تجلیل (۱) زبان عمومی (۱) زبان فارسی (۱) زمانه نویسنده (۱) زمستان (۱) زندگی نویسنده (۱) زندگی هنرمند (۱) زنده بگور (۳) ساده نویسی (٢) سارا شریعتی (۱) سالروز وبلاگ (۱) سالزوز تولد (۱) سرقت ادبی (۱) سرگذشت این و آن (۱) سعید نفیسی (۱) سناریو نویسی (۱) سه قطره خوان (۱) سوئ استفاده از ادبیات (۱) سوسن شریعتی (۱) سیاست شعری (۱) سیدمحمد علی جمالزاده (۱) سینما و مذهب (۱) شاعر شهید (۱) شاعران گمنام (۱) شاعران ناشناس (۱) شاهنامه (۱) شخصیٌت ادیب و هنرمند (۱) شخصیت شاعر (۱) شرح جامعه (۱) شعر (۳) شعر آزاد (۱) شعر امروز (۱) شعر انتقادی (هجویٌه ) (۱) شعر توده ای (۱) شعر دختران (۱) شعر زمستان (۱) شعر زن (۱) شعر زورکی (۱) شعر سیاسی (۱) شعر شکوه (۱) شعر ضعیف (۱) شعر فالوده یزدی (۱) شعر لاادری (۱) شعر میهنی (۱) شعر نو (٢) شعر های عاشقانه (٢) شعر کاربردی (۱) شعربافی (۱) شعرمردانه (۱) شعرمردمی (۱) شعرنو (۱) شعرنو و شعر کهن (٢) شعرنیمایی (۱) شعرهای انقلابی (۱) شعرهای به یادماندنی اسفند 91 (۱) شعرهای عوام پسند (۱) شعرکهن (٢) شناخت فرهنگ ایران (۱) شهرت ادبی (۱) شهرت تبلیغاتی (۱) شهرت شاعر (۱) شهرت طلبی (۱) شیوه ( سبک ) نگارش (۱) صادق هدایت (۱٩) صبحی مهتدی (۱) ضرورت شناخت (۱) طبیعت دوستی (۱) عدم رضایت شاعر (۱) عزاداری (۱) عزم جمعی در آموزش (۱) عصر پهلوی (۱) عقب ماندگی آموزشی (۱) علی باقرزاده (۱) علی میرزائی (۱) علیرضا آیت اللهی (۱٢) عکاسی (۱) عید (۱) عید و ادبیٌات (۱) غربزدگی (۱) غلامحسین صدیقی (۱) غلط نویسی (۱) غلو (٢) غلوً ( سیاهنمائی ) (۱) فردوسی (۱) فرم نویسی (۱) فرهنگ ایرانی (۱) فرهنگ و ادبیات عصر توٌهم (۱) فروغ فرخزاد (۱) فصل شاعری (۱) فضای داستان (۱) فطرت و ادبیات (۱) فلسفه شعر و هنر (۱) فیلم سینمائی مخلل (۱) فیلمفارسی (٢) قانون حمایت از مؤلفان (۱) قهرمان و ضدٌ قهرمان (۱) لاادری (۱) ماهنامه زیبائی و زندگی (۱) ماوراء الطبیعه (۱) مبارک باد (۱) مجتبی مینوی (۱) محسن صفایخش (٥) محمد پروین گنابادی (۱) محمدعلی فردین (۱) مخاطب پذیری (۱) مخاطب گرا ( برونگرا ) (۱) مد روز (۱) مدیر سایت (۱) مردمی بودن (۱) مرده پرستی و مرده خواری (۱) مرغ سحر (۱) مرگ (۱) مرگ و زندگی (۱) مسئله اجتماعی (۱) مسائل اجتماعی (۱) مستند سازی (۱) مشارکت شعری (۱) مشاعره (۱) مطبوعات ادبی (۱) مطلب (۱) مقامومنزلت و جایگاهنویسنده و شاعر (۱) ملک الشعراء بهار (۱) منشاء قصٌه یا داستان (۱) مهدی اخوان ثالث (٢) مهره مار (۱) مهمند شیدرنگ (۱) مک امیًتی انشا’ (۱) مکتب ادبی (۱) میراث شعری : شعر کهن (۱) میرزا محمد فرخی یزدی (۱) مینیاتور (۱) میهن دوستی (۱) میهندوستی (۱) نا امیدی از دیگر نخبگان ؟ (۱) نثر صادق هدایت (۱) نشاط اجتماعی و ادبیات (۱) نشر شعر (۱) نصرت کریمی (۱) نقد (۱) نقد نویسندگان (۱) نقش مثبت (۱) نمکنشناسی (۱) نوآوری (٢) نوآوری و شعرنو (۱) نوجوانی و جوانی (۱) نوروز (۱) نوزده فروردین (۱) نوشتار تحلیلی (۱) نوشتار جنجالی (۱) نوعی سرقت شعر (۱) نویسندگی (۳) نویسنده و شاعر زمانه ی خود (۱) نویسنده و شاعر مورد نیاز حقیقی جامعه (۱) نویسنده ی زمان و مکان و جامعه خود (۱) نیرنگستان (۱) نیما یوشیج (۳) همکاری شعری (۱) هنجار آموزشی (۱) هنر در جامعه (۱) هنر مردمی (۱) هویت ملٌی (۱) واپسگرائی در ادبیًات (۱) واژه (۱) واژه زیبا (۱) واژه عمومی (۱) واژه فارسی سره (۱) واژه های مهجور (۱) ورا من چشم در راهم (۱) وراثت و ادبیات (۱) ویراستار شعر (۱) ویرایش شعر (۱) ویرایش مداوم (۱) ویرایش مکرر (۱) کاربرد واژه (۱) کاریکاتور (۱) کافکا (۱) کپی رایت (۱) کتابخوانی تحمیلی ! (۱) کلمات مهجور (۱) کلمه (۱) کنکور (۱) کوتاه نویسی (٢) کوشش به نگارش (۱) کیفیٌت شعر (۱) یادداشت کردن شعر (۱)
دوستان من انجمن شاعران ايران دفتر شعر شاعر انجمن قلم اجتماعی دکتر آرزو صفائی ( الف - دریا ) آسمان سوخته ( ح.م ) اثیره شاعران پارسی زبان استاد نبوی ( کاریز) شعر ناب دردانه زیور حیرت رسول امیری یاس سفید ( جناب علی میرزائی ) شفیعی مطهر ( وب نامه استاد ) قطره های آبی شعر و ادب علیرضا آیت اللهی ( دفتر شعر و نقد ... ) علیرضا آیت اللهی ( طنز اجتماعی ) دریای واژه ها شبیه خودم آی ایشقی بهارهای پیاپی .. لاله عباسی های من سرنوشت شاعری گلچینی از بهترین ها خوب بو بكش پدرجان این شعرها از من نیست از شعر بافی تا شعر نویسی صدای پائیز ( خانم پناهی ) آفرینش های ادبی حوزه هنری یک جرعه غزل اشک قو نخل بی سر ( استاد دکتر دلخوش ) ولوج سرنوشت جای پای خدا آیا روحی اینجا هست ؟ آليهان ( جناب حشمت الله حياتي ) قسمتی از درون ( استاد وثيق زاده انصاري ) شعر آ گلستان شعر و ادب كريما يزدي هواي تازه بدون رنگ كهنگي ( آناهيتا مساجران ) شهيد عشق ( جناب سيٌد حسيني ) دلنوشته ها جناب معارف سرنوشت شاعری عشوه های نارس گذرانه ها انجمن شعر بانوان ايران خانه پدر يك فنجان قهوه تلخ تابش كوير دار بلوط جناب جليل شعاع حضور خلوت انس . گل ياس (زهرا) در سايه سار سرو شعر و نوشته هایم اردیبهشت میمند فارس سرنوشت شاعری شعرناب alireza ayatollahi شناخت مردم ایران ( علیرضا آیت اللهی ) مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری تلق تولوق نسب نامه دودمان آیت اللهی یزدی غریبه تر از همیشه ترنم سکوت شکوفه های نوبهار سفر ، مسافر خوبی نمی شوم وقتی دیوارها سکوت می کنند شاعران پارسی زبان علیرضا آیت اللهی ( ادبی ) خاطرات آقا میرزا جواد آیت اللهی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( انسانشناسی ، مردم شناسی و فرهنگ شناسی ایران بزرگ ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi - شعر آ ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) ethno - archi - urbain - habitat - سند آبی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - رامین : روحانیان آیت اللهی مآل یزدی نژاد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) 11 - اصول برنامه ریزی مدیریت دولت ج . ا . ا . ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) آیت یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - گام نخست شاعر ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - مرکز اسناد و مدارک یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) مبنا ( آمایش شهری)alireza ayatollahi علیرضاآیت اللهی شهرسازي - معماري - آمايش - بومي و مردمي ( شما بوم ) يزد - یزد شناسی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( علیرضا آیت اللهی ( تحلیل اقتصادی - اجتماعی ) آیت یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) شهر من تهران ، شعر من تهران ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) شعر شاعر ) شناخت مردم ایران ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - مقتبس : مطالعات قرآنی ، تحقیقات برنامه و بهره وری سرزمین ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi معماری و شهرسازی بومی و مردمی یزد ( علیرضا آیت اللهیalireza ayatollai - یزدنما( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( تاریخ یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - مرکز اسناد و مدارک یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - سند آبی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - رامین : روحانیان آیت اللهی مآل یزدی نژاد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) مبتنی :مردم شناسی . باستانشناسی . تاریخ . ناحیه یزد آمایش سرزمین ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - جغرافیا و آمایش ( علیرضا آیت اللهی ( alireza ayatollahi ( geographie et amenagement amenagement du territoireساماندهی ( آمایش) سرزمین آمایش سرزمین ؛ ساماندهی کشور علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( تماشا : تعاون.مشارکت.انجمنها.شوراها.اتاقها:تماشا خاطرات آقا میرزا جواد آیت اللهی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - مقتبس : مطالعات قرآنی ، تحقیقات برنامه و بهره وری سرزمین ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi هیئت و هیئت داری در شهریزد - ورود به بهره وری در سرزمین اسلامی ایران ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi پریسا بلاگ پارسی شعر ناب قلم ما مقتبس architecture islamique /la ville musulmane,alireza ayatollahi (Teheran.Iran) پرتال زیگور طراح قالب