علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi
آرشیو وبلاگ
      علیرضا آیت اللهیalireza ayatollahi (گذشته ی هرکسی چراغ راه آینده اوست ؛ به شرط آن كه به خاطر بسپارد ، تحليل كند و عبرت بگيرد : آينده نتيجه مجموعه تجربيٌات هرچند به ظاهر ناچيز همه افراد بشر درجهان است .)
صادق هدایت ؛ غریزده ... نویسنده: علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi - ۱۳٩٤/۱/۱۸
صفابخش : به اعتقاد او بهشت همین جا است و جهنم هم . هدایت زندگی را به خانه خالی و غم انگیزی تشبیه می کند که آسان باید آن را ترک کند . گروهی با رنگ زدن بر در و دیوار و آویختن پرده ها و باد کنک های رنگین ... قرار دادن مجسمه ها و پیکره ها و گلدانهای شمعدانی می کوشند تا این خلاء را پرکنند . اینان می خواهند به زندگی بدون معنا مفهوم بدهند . امٌا افسوس .... افسوس که به هنگام رفتن به هنگام پرتاب شدن خارج حتی بادکنک های رنگارنگ ، مجسمه ها و پیکره ها و گلهای شمعدانی هم به سوگواری انسان نمی نشینند ... تصور خدا در ذهن کودکانه طفل تصور پدر خانواده است که به وسیله تلقین میسر می گردد . پدر نان آور است – اوست که سر سفره غذا را قسمت می کند و سهم می دهد – خوبی و بدی را اوست که پاداش می دهد . پدر نشانه و مظهر قدرت است و طبعا" مورد احترام . بهشت همین است و دوزخ هم ... درست مثل دوزخ « سارتر » . 
صحنه نمایشنامه دوزخ را نشان می دهد . شخصیٌت های نمایشنامه در انتظار شکنجه دیدن هستند .امٌا از ابراز شکنجه و جلٌاد خبری نیست و انتظار شکنجه دیدن تا آنجا ادامه می یابد که هرکس دیگری را شکنجه می دهد تا از پای در آورد و نمایشنامه با جمله « جهنٌم دیگران هستند » پایان می یابد . 
محسن صفایخش
شید رنگ : در بوف کور نوشته است : من بیشتر خوشم می آید با یکنفر دوست و آشنا حرف بزنم تا با خدا یا قادر متعال . چون خدا از سر من زیاد بود و نمی خواستم بدانم  که حقبقتا" خدائی وجود دارد یا اینکه فقط مظهر فرمانروایان روی زمین است .
استاد پروین گنابادی : سفر اروپا در مذهب او تاثیر گذاشت و سست شد . دیگران هم بودند . منهی او نسبت به کلاسیک ها صریح اللهجه بود و محافظه کاری نداشت . 
  نظرات ()
نوززده فروردبن و باد بود صادق هدایت نویسنده: علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi - ۱۳٩٤/۱/۱٧
19 فروردین
64 سال پس از صادق هدایت
بخشی از میز گرد ی در سال 1351 :
......
استاد پروبن گنابادی : در مورد لباس مثل سایرین بود و خصوصیتی برای خودش قائل نمی شد . نمی خواست طوری رفتار کند که جلب توجٌه کند . از انگشت نما شدن متنفر بود و  گمنامی را دوست داشت . شهرت بعد از مرگش را هم مدیون مخالفینی است که خواسته اند او را بد معرفی کنند . امٌا همین باعث شده است که مردم کنجکاو در پی حقیقت برآیند و صادق را به آنگونه که هست بشناسند ؛ پوشاک او پاکیزه و ساده بود و محدود .
امٌا در اینکه در کنار محاسن تمدن ماشینی معایبی هم وجود دارد شکٌی نیست  . محاسن صنعت و تمدن ماشینی را کسی نمی تواند منکر شود . در این مورد به فکر سلب آسایش و گرفتار شدن بشر است . مطرح کردن محسنات طبیعت و مضرٌات ماشینیسم از طرف هدایت نیز به این علٌت است که شاید راهی برای از بین بردن گرفتاری های صنعتی پیدا شود .
آیت اللهی : باز هم موضوع بر سر دید خاصٌی است که او نسبت به مسائل اجتماعی داشته است ؛ نهاد ها را به نقد نشسته است و دست از پرستش بی چون و چرای آنها شسته ؛ خواه صنعت باشد ، خواه خانواده  و خواه مذهب و این باعث شده است که به جای منتقد و مصلح  ، به او لقب دشمن و مخالف را بدهند : مخالف صنعت ، مخالف خانواده و مخالف مذهب .
در مطالب مذهبی ، فرضا" در « آفرینگان » بدانگونه نیست که بخواهد همه چیز را انکار کند ؛ هرگز . بلکه برزخ را در زمان می بیند و نه در مکان . می بینیم که مذاهب موجود نیز بالاتفاق به دوره های جداگانه زندگی برای روح و حلول آن معتقدند .منتهی عیب اینجاست که هدایت از مذهبی به معنی واقعی آن صحبت می کند که با خواست قشری مذهبانِ پیرایه چسبان منافات دارد . عالم نمایان مذهبی – که شتر را گم کرده اند و پی افسارش می گردند – در فهم گفتار هدایت میمانند و قضاوتشان در مقابل او کودکانه است . عقیده ای است که بشر در مقابل طبیعت عاجز است چه رسد به ماوراء آن . مگر خودشان نمی گویند که طبیعت ساخته خداست و برتر از مخلوق خدا پیدا نمی شود ؟ مگر حکمی آمده که برزخ و دنیائی دیگر که آخرت باشد و...و... همه مقیٌد به مکان هستند و آنهم بهشت با جهنمی که بدین ترتیب لابد در چند فرسخی این دنیا واقع شده !!! ؟ .
-------------------------------------
آیت اللهی در 17 فروردین 1394 : مقابله ضمنی صادق هدایت با فرامین شاه اسماعیل صفوی به بهانه ی دین ، و نیز مذهب آغشته به خرافات و غرق در آن نزد عوام ، آن زمان است ؛ در زمان تحصیل وی حتی یک کتاب که در باره « مکتب اصولی » هم اکنون حاکم بر ایران ، به فارسی نوشته شده باشد و در دسترس عموم مردم قرار گرفته باشد را نیافته ایم .  
  نظرات ()
صادق هدایت در برابر طبیعت ( و توسعه پایدار ) نویسنده: علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi - ۱۳٩٤/۱/۱۳

آیت اللهی : برداشتی که آقای شیدرنگ از بوف کور می کنند با برداشتی که آقای صفابخش از آن دارند و سر انجام برداشت من از این داستان متفاوت است . این را می دانم که برداشت هر کسی  متناسب با زمینه ذهنی ، دانش ، هنر و خواست های ذهنی اوست . لیکن این تناسب در جزئیات است و نه در کل داستان  و نتیجه گیری آن . خواستم از شما که با او در ارتباط اوده اید بپرسم  درباره مقاصد و اندیشه های خودش در این نوشته ها چیزی می گفت یا خیر ؟! .
استاد پروین گنابادی : خیر ،
دوست نداشت که از خودش حرف بزند . تنها در مواقعی که با دوستان و باران نزدیک در باره داستان های اروپائی که خوانده بود ند حرف می زدند اگر لازم می شد به نوشته های خودش هم اشاره ای می نمود .
و الٌا نه تنها در باره نوشته هایش حرفی نمی زد بلکه اصولا" در محافل  و مجالس عمومی که بود  به صحبت های جدٌی نمی پرداخت ؛ به شوخی و به بذله گوئی می گذراند .
آیت اللهی :  می خواهم تائیدی برای مورد سؤالم بیاورم . آقای شید رنگ آن قسمت از نوشته هدایت را در بوف کور که از زمان کودکی اش هم گله دارد یادداشت کرده و نقل کردند . حال آنکه یادداشت های من در این مورد در عکس یادداشت های ایشان است . در داستان هایش چند مرتبه آرزوی برگشت به زمان کودکی می کند . چرا که مختصر فهم و شعور بشر با عقل ناقص را باعث درد سر می داند . در « زنده بگور » نوشته است : « ... خوب بود می توانستم کاسه سر خود م را باز کنم و همه ی این توده نرم خاکستری را در آورده بگذارم جلوی سگ . »
شاید این تمایل به رجعت از نوعی تمایل به طبیعت ناشی شده باشد ؛ همین چیزی که او را مخالف صنعت معرفی کرده است ؛ و این نیز از سمپاشی های مخالفین اوست . نمی شود هدایت را مخالف صنعت دانست . او تنها با صنایعی مخالف بود که به نحوی با انسانیت منافات داشتند . ساده ترین آن در خوراکش بود که به گیاهخواری  و طبیعی تر بودن کشانده شد . 
او نمی خواست پیشرفت های صنعتی را بیهوده جلوه دهد ؛ چون روسو به رجعت کامل نیز معتقد نبود .
امٌا تکامل طبیعت را بدون تکامل انسانیت یاوه می یافت  ؛ چیزی که تازه بزرگترین دانشمندان اروپائی به فکر آن افتاده اند ؛ چیزی که حالا مسئله ای شده است بنام هیپیسم و یی پیسم و .... بعدا" معما خواهد شد و منفجر .
در « س . گ . ل . ل » لختی ها را به طبیعت نزدیک تر می بیند ؛
به آفتاب طلائی ، چشمه های درخشان ، میوه های گوارا ، هوای لطیف ...
و به همین علٌت است که آنان را استثناء می کند ؛ گیاهخواری عینی اش را می بینیم و لختی بودن ذهنی اش را . معلوم نیست که آیا در لباسش هم رعایت چنین عقیده ای را می کرده است یا خیر ؟ استاد ! ؟   

  نظرات ()
جشن 13 فروردین ، و روز طبیعت ، فرخنده یاد نویسنده: علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi - ۱۳٩٤/۱/۱۳

 

جشن 13 فروردین ؛ و روز طبیعت ، فرخنده باد

 

  نظرات ()
مطالب اخیر ای کاش شعر های میهنی سلام ، تشکر و تعذر درس انشاء : نه فقط آموزش ، بلکه همچنین پرورش ! خاطره نویسی ، بسیار مهم تر است از انشاء نویسی ! کاریرد و ارزش انشاء مظلوم : شعر نو ! انشاء های دبیرستانی آن زمان انشاء ، ابزار انتقال فرهنگ صادق هدایت و تمام !
کلمات کلیدی وبلاگ 1340 (۱) آزادی (۱) آموزش اجتماعی (۱) آموزش انشا’ و نویسندگی (۱) آموزش انشاء (۳) آموزش پیشرو (۱) آموزش زیان آور (۱) آموزش غلط( زیان آور ) (۱) آموزش غلط ( زیان آور ) (۱) آموزش مذهبی (۱) آموزش مطبوع (۱) آموزش مناسب (۱) آموزش نا مطبوع (۱) آموزش هنر (۱) آموزش و پرورش (۱) اثر بخشی شعر (۱) اجتماعگرائی (۱) احسان شریعتی (۱) احمد کسروی (۱) اختناق ادبی (۱) اخلاق (۱) اخلاق ادبی ما (۱) اخلاق در نگارش (۱) اخلاق و ادبیات (۱) اخلاقشاعر (۱) ادبیًات (۱) ادبیٌات (٢) ادبیًات ابزاری (۱) ادبیًات اقتصادی (۱) ادبیات سیاه (۱) ادبیٌات فرمایشی (۱) ادبیات محاوره ای (۱) ادبیات مذهبی (۱) ادبیٌات معاصر (۱) ادبیات نشاط اجتماعی (۱) ادبیًات کاسبکارانه (۱) ادبیاتگونه مخرب (۱) ادوات استفهامی (۱) ارزش اثر ادبی (۱) ارزش ادیب (۱) استاد پروین گنابادی (۱) استاد محمد پروین گنابادی (٢) استاد محمٌد پروین گنابادی (٤) استقلال (۱) استقلال ادبی (۱) اصطلاح (۱) اصلاح (۱) اصلاح مدیحه سرائی (۱) اطلاعات شفاهی (۱) اعتماد به نفس شاعر (۱) اغراق (۱) امام حسین (ع) (۱) املا (۱) املا’(دیکته ) فارسی (۱) املا’ ( دیکته ) فارسی (۱) انتخاب سبک (۱) انتخاب نوع شعر (۱) انتشار اشعار (۱) انتقال فرهنگ (۱) انتقال فرهنگ فرهنگ (۱) انجوی شیرازی (۱) انشا’ (۳) انشا’ غریزی (۱) انشاء ( نگارش ) (۳) انشاء فارسی (۱) انقلاب ؟! (۱) اوٌلین شعر (۱) ایرانشناسی (۱) با کار و کوشش و تولید (۱) بحر طویل (۱) بدخواهان عقب مانده (۱) برنامه ریزی ادبی (۱) به آذین (۱) به روز شدن قانون (۱) به گویش مردم (۱) بهره مندی از زندگی (۱) بوف کور (۳) بیان عمومی (۱) پرورش (۱) پوچی (۱) تاثیر جامعه بر شاعر (۱) تاثیر شاعر با الگو پردازی (۱) تاثیر محیط (۱) تاریخ آموزشی (۱) تاریخ شعر (۱) تبریک نوروز (۱) تحرک اجتماعی (۱) تحقیقات صادق هدایت (۱) تحول در ادبیات فارسی (۱) تداول واژه (۱) تشویق و تحقیردرادبیات (۱) تصنیف (۱) تعداد شعرا (۱) تعریف هنر (۱) تفکر فردی (۱) تقلید (۱) تقلید در سبک (۱) تقلید صرف (۱) تقلید صرف (کپی) (۱) تلخیص (۱) تمرکز در نگارش (۱) تملق (۱) تنهائی نخبگان ادبی (۱) تنهائی نخبگان ادبی (۱) تنویر افکار (۱) تو را من چشم در راهم (۱) توسعه پایدار (۱) توسعه فرهنگی (۱) توصیف (۱) توصیف زندگی مردم (۱) تولد شاعر (٢) جامعه شناسی (۱) جامعه شناسی شعر (۱) جامعه گریزی (۱) جامعه و ادبیات (۱) جایگاه ادیب و هنر مکند (۱) جایگاه انشاء (۱) جایگاه شعر در جامعه (۱) جریان زدگی سیاسی (۱) جشن (۱) جلال آل احمد (٤) جمالزاده (۱) چاپلوسی (۱) چخوف (۱) چهارم اسفند (۳) چکیده نویسی (۱) حسین بهزاد (۱) حسین منزوی (۱) حقشناسی (۱) حکیم ابو القاسم فردوسی (۱) خاستگاه اجتماعی نویسنده (۱) خاص ً نویسی (۱) خاطرات (۱) خاطرات ادبی (۱) خاطره نویسی (۱) خرافات (٢) خفته چند (۱) خلاصه نویسی (۱) خود شناسی (۱) خود کشی صادق هدایت (۱) خود کم بینی (۱) خودکم بینی (۱) خوشبینانه نویسی (۱) داستان کوتاه (۱) داستان کوتاه در ایران (۱) داستانهای یگانه (۱) داستایوسکی (۱) داش آکل (۱) درست نویسی به پارسی (۱) دروغ (۱) دزدی اینترنتی (۱) دستور زبان فارسی (۱) دفتر خاطرات (۱) دفتر شعر (۱) دوران احساسات (۱) دوران بلوغ (۱) دوزخ در ادبیات (۱) دکتر حسن شهید نورائی (۱) دکتر حسین آیدین (۳) دکتر علی شریعتی (٢) دکتر غلامحسین صدیقی (۱) دکتر محمد علی شیخ الاسلامی (۱) دیوان شعر (۱) دیوان فرخی یزدی (۱) دیوان های اشعار (۱) دیکته ی شعر (۱) ذبیح الله صفا (٢) ذکرنام خالق اثر (۱) رئالیسم (٢) راه فعالیٌت ادبی (۱) رسالت شاعر (۱) رسالت شاعر و نویسنده (۱) رشد و توسعه (۱) رمضان (۱) رهی معیری (۱) روایات متفاوت (۱) روز پدر (۱) روز شعر و ادب (۱) روزنامه نگاری (۳) زادروز (۱) زادروز بزرگداشت و تجلیل (۱) زبان عمومی (۱) زبان فارسی (۱) زمانه نویسنده (۱) زمستان (۱) زندگی نویسنده (۱) زندگی هنرمند (۱) زنده بگور (۳) ساده نویسی (٢) سارا شریعتی (۱) سالروز وبلاگ (۱) سالزوز تولد (۱) سرقت ادبی (۱) سرگذشت این و آن (۱) سعید نفیسی (۱) سناریو نویسی (۱) سه قطره خوان (۱) سوئ استفاده از ادبیات (۱) سوسن شریعتی (۱) سیاست شعری (۱) سیدمحمد علی جمالزاده (۱) سینما و مذهب (۱) شاعر شهید (۱) شاعران گمنام (۱) شاعران ناشناس (۱) شاهنامه (۱) شخصیٌت ادیب و هنرمند (۱) شخصیت شاعر (۱) شرح جامعه (۱) شعر (۳) شعر آزاد (۱) شعر امروز (۱) شعر انتقادی (هجویٌه ) (۱) شعر توده ای (۱) شعر دختران (۱) شعر زمستان (۱) شعر زن (۱) شعر زورکی (۱) شعر سیاسی (۱) شعر شکوه (۱) شعر ضعیف (۱) شعر فالوده یزدی (۱) شعر لاادری (۱) شعر میهنی (۱) شعر نو (٢) شعر های عاشقانه (٢) شعر کاربردی (۱) شعربافی (۱) شعرمردانه (۱) شعرمردمی (۱) شعرنو (۱) شعرنو و شعر کهن (٢) شعرنیمایی (۱) شعرهای انقلابی (۱) شعرهای به یادماندنی اسفند 91 (۱) شعرهای عوام پسند (۱) شعرکهن (٢) شناخت فرهنگ ایران (۱) شهرت ادبی (۱) شهرت تبلیغاتی (۱) شهرت شاعر (۱) شهرت طلبی (۱) شیوه ( سبک ) نگارش (۱) صادق هدایت (۱٩) صبحی مهتدی (۱) ضرورت شناخت (۱) طبیعت دوستی (۱) عدم رضایت شاعر (۱) عزاداری (۱) عزم جمعی در آموزش (۱) عصر پهلوی (۱) عقب ماندگی آموزشی (۱) علی باقرزاده (۱) علی میرزائی (۱) علیرضا آیت اللهی (۱٢) عکاسی (۱) عید (۱) عید و ادبیٌات (۱) غربزدگی (۱) غلامحسین صدیقی (۱) غلط نویسی (۱) غلو (٢) غلوً ( سیاهنمائی ) (۱) فردوسی (۱) فرم نویسی (۱) فرهنگ ایرانی (۱) فرهنگ و ادبیات عصر توٌهم (۱) فروغ فرخزاد (۱) فصل شاعری (۱) فضای داستان (۱) فطرت و ادبیات (۱) فلسفه شعر و هنر (۱) فیلم سینمائی مخلل (۱) فیلمفارسی (٢) قانون حمایت از مؤلفان (۱) قهرمان و ضدٌ قهرمان (۱) لاادری (۱) ماهنامه زیبائی و زندگی (۱) ماوراء الطبیعه (۱) مبارک باد (۱) مجتبی مینوی (۱) محسن صفایخش (٥) محمد پروین گنابادی (۱) محمدعلی فردین (۱) مخاطب پذیری (۱) مخاطب گرا ( برونگرا ) (۱) مد روز (۱) مدیر سایت (۱) مردمی بودن (۱) مرده پرستی و مرده خواری (۱) مرغ سحر (۱) مرگ (۱) مرگ و زندگی (۱) مسئله اجتماعی (۱) مسائل اجتماعی (۱) مستند سازی (۱) مشارکت شعری (۱) مشاعره (۱) مطبوعات ادبی (۱) مطلب (۱) مقامومنزلت و جایگاهنویسنده و شاعر (۱) ملک الشعراء بهار (۱) منشاء قصٌه یا داستان (۱) مهدی اخوان ثالث (٢) مهره مار (۱) مهمند شیدرنگ (۱) مک امیًتی انشا’ (۱) مکتب ادبی (۱) میراث شعری : شعر کهن (۱) میرزا محمد فرخی یزدی (۱) مینیاتور (۱) میهن دوستی (۱) میهندوستی (۱) نا امیدی از دیگر نخبگان ؟ (۱) نثر صادق هدایت (۱) نشاط اجتماعی و ادبیات (۱) نشر شعر (۱) نصرت کریمی (۱) نقد (۱) نقد نویسندگان (۱) نقش مثبت (۱) نمکنشناسی (۱) نوآوری (٢) نوآوری و شعرنو (۱) نوجوانی و جوانی (۱) نوروز (۱) نوزده فروردین (۱) نوشتار تحلیلی (۱) نوشتار جنجالی (۱) نوعی سرقت شعر (۱) نویسندگی (۳) نویسنده و شاعر زمانه ی خود (۱) نویسنده و شاعر مورد نیاز حقیقی جامعه (۱) نویسنده ی زمان و مکان و جامعه خود (۱) نیرنگستان (۱) نیما یوشیج (۳) همکاری شعری (۱) هنجار آموزشی (۱) هنر در جامعه (۱) هنر مردمی (۱) هویت ملٌی (۱) واپسگرائی در ادبیًات (۱) واژه (۱) واژه زیبا (۱) واژه عمومی (۱) واژه فارسی سره (۱) واژه های مهجور (۱) ورا من چشم در راهم (۱) وراثت و ادبیات (۱) ویراستار شعر (۱) ویرایش شعر (۱) ویرایش مداوم (۱) ویرایش مکرر (۱) کاربرد واژه (۱) کاریکاتور (۱) کافکا (۱) کپی رایت (۱) کتابخوانی تحمیلی ! (۱) کلمات مهجور (۱) کلمه (۱) کنکور (۱) کوتاه نویسی (٢) کوشش به نگارش (۱) کیفیٌت شعر (۱) یادداشت کردن شعر (۱)
دوستان من انجمن شاعران ايران دفتر شعر شاعر انجمن قلم اجتماعی دکتر آرزو صفائی ( الف - دریا ) آسمان سوخته ( ح.م ) اثیره شاعران پارسی زبان استاد نبوی ( کاریز) شعر ناب دردانه زیور حیرت رسول امیری یاس سفید ( جناب علی میرزائی ) شفیعی مطهر ( وب نامه استاد ) قطره های آبی شعر و ادب علیرضا آیت اللهی ( دفتر شعر و نقد ... ) علیرضا آیت اللهی ( طنز اجتماعی ) دریای واژه ها شبیه خودم آی ایشقی بهارهای پیاپی .. لاله عباسی های من سرنوشت شاعری گلچینی از بهترین ها خوب بو بكش پدرجان این شعرها از من نیست از شعر بافی تا شعر نویسی صدای پائیز ( خانم پناهی ) آفرینش های ادبی حوزه هنری یک جرعه غزل اشک قو نخل بی سر ( استاد دکتر دلخوش ) ولوج سرنوشت جای پای خدا آیا روحی اینجا هست ؟ آليهان ( جناب حشمت الله حياتي ) قسمتی از درون ( استاد وثيق زاده انصاري ) شعر آ گلستان شعر و ادب كريما يزدي هواي تازه بدون رنگ كهنگي ( آناهيتا مساجران ) شهيد عشق ( جناب سيٌد حسيني ) دلنوشته ها جناب معارف سرنوشت شاعری عشوه های نارس گذرانه ها انجمن شعر بانوان ايران خانه پدر يك فنجان قهوه تلخ تابش كوير دار بلوط جناب جليل شعاع حضور خلوت انس . گل ياس (زهرا) در سايه سار سرو شعر و نوشته هایم اردیبهشت میمند فارس سرنوشت شاعری شعرناب alireza ayatollahi شناخت مردم ایران ( علیرضا آیت اللهی ) مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری تلق تولوق نسب نامه دودمان آیت اللهی یزدی غریبه تر از همیشه ترنم سکوت شکوفه های نوبهار سفر ، مسافر خوبی نمی شوم وقتی دیوارها سکوت می کنند شاعران پارسی زبان علیرضا آیت اللهی ( ادبی ) خاطرات آقا میرزا جواد آیت اللهی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( انسانشناسی ، مردم شناسی و فرهنگ شناسی ایران بزرگ ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi - شعر آ ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) ethno - archi - urbain - habitat - سند آبی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - رامین : روحانیان آیت اللهی مآل یزدی نژاد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) 11 - اصول برنامه ریزی مدیریت دولت ج . ا . ا . ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) آیت یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - گام نخست شاعر ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - مرکز اسناد و مدارک یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) مبنا ( آمایش شهری)alireza ayatollahi علیرضاآیت اللهی شهرسازي - معماري - آمايش - بومي و مردمي ( شما بوم ) يزد - یزد شناسی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( علیرضا آیت اللهی ( تحلیل اقتصادی - اجتماعی ) آیت یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) شهر من تهران ، شعر من تهران ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) شعر شاعر ) شناخت مردم ایران ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - مقتبس : مطالعات قرآنی ، تحقیقات برنامه و بهره وری سرزمین ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi معماری و شهرسازی بومی و مردمی یزد ( علیرضا آیت اللهیalireza ayatollai - یزدنما( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( تاریخ یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - مرکز اسناد و مدارک یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - سند آبی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - رامین : روحانیان آیت اللهی مآل یزدی نژاد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) مبتنی :مردم شناسی . باستانشناسی . تاریخ . ناحیه یزد آمایش سرزمین ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - جغرافیا و آمایش ( علیرضا آیت اللهی ( alireza ayatollahi ( geographie et amenagement amenagement du territoireساماندهی ( آمایش) سرزمین آمایش سرزمین ؛ ساماندهی کشور علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( تماشا : تعاون.مشارکت.انجمنها.شوراها.اتاقها:تماشا خاطرات آقا میرزا جواد آیت اللهی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - مقتبس : مطالعات قرآنی ، تحقیقات برنامه و بهره وری سرزمین ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi هیئت و هیئت داری در شهریزد - ورود به بهره وری در سرزمین اسلامی ایران ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi پریسا بلاگ پارسی شعر ناب قلم ما مقتبس architecture islamique /la ville musulmane,alireza ayatollahi (Teheran.Iran) پرتال زیگور طراح قالب