علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi
آرشیو وبلاگ
      علیرضا آیت اللهیalireza ayatollahi (گذشته ی هرکسی چراغ راه آینده اوست ؛ به شرط آن كه به خاطر بسپارد ، تحليل كند و عبرت بگيرد : آينده نتيجه مجموعه تجربيٌات هرچند به ظاهر ناچيز همه افراد بشر درجهان است .)
زن صادق هدایت (4) : زیبائی در 2000 سال بعد از این نویسنده: علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi - ۱۳٩٥/۱٠/۱٥
زن صادق هدایت (4) : زیبائی در 2000 سال بعد از این
 
 
 
زن از قلم صادق هدایت (4)
« سوسن » شخصیت داستان س . ک . ل . ل که در دوهزارسال بعد زندگی می کند موهائی به رنگ زرد کدر ، چشمانی درشت ، مژه هائی بلند ، ابروانی باریک ، بازوان ، دستها و ساق هائی متناسب ، رنگی سفید و پریده و اندامی موزون دارد .امٌا هیچگاه خصوصیاتی کاملا" بیگانه نمی یابد ؛ نه رنگش به تیرگی می گراید و نه چشمانش به روشنی .
در همین داستان است که هدایت به شکلی مستقیم از آنتروپولوژی صحبت می کندو این موضوع قبل از هر چیز حاکی از آگاهی او به انسان شناسی و خصوصیات جسمانی مردم است . چنین می نماید که در تصویر هاو توصیف هایش نیز از این دانش کمک گرفته است . اگر وقتی صحبت از تصویری می کرد به چانه و گوش و شانه و کمر و باسن و ران و نظایرشان هم توجٌه می داشت ، شکٌی باقی نمی ماند . امٌا تنها چند جا صحبت از چانه می کند و یک جا توصیفش از کمر به ساق پا هم می رسد ، در بوف کور ، آنجا که نوشته است : اندام نازک و کشیده با خط متناسبی که از شانه ، بازو ، پستان ها ، سینه ، کپل و ساق پاهایش پائین می رفت . » .
علیرضا آیت اللهی : 14 دی 1395 .
قصد بنده در آن حدود 45 سال قبل ازنوشتن این مقاله که آن را در اختیار مدیر یک مؤسسه مطبوعاتی که در عین حال سردبیر روزنامه اطلاعات هم بوده است ، نهاده ام و با نام مستعارم ، شهرام ایزدانی ( که نوعی ترجمه ی علیرضا آیت اللهی به فارسی است ) منتشر شده است ،بررسی شخصیت صادق هدایت ، البته نه بصورت صریح ، بلکه در لفافه و کنائی ، وشیوه شخصیت پردازیِ او بوده است بدون آنکه هدایت و شیوه نگارش هدایت را تبلیغ کنم . اگرچه حقیقت آنست که صادق هدایت تنها نویسنده ی ایرانی مورد قبول محافل ادبی جهانی بوده است ( و بگمانم هنوز هم در این مهم تنهاست ) . اندکی دقٌت در این توصیفات چند مسئله ی اساسی جلب نظر می کند ؛ از جمله :
- تکرار مکررات درتوصیفات ؛ مثل ابروهای باریک که همه ی زنان جهان نمی توانند ابرو باریک بوده باشند ...
- ضعف در توصیف و توسٌل به کلمه ی « متناسب » ... 
  نظرات ()
3زن زیبای صادق هدایت در دیروز ، امروز ، فردا نویسنده: علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi - ۱۳٩٥/۱٠/۱٤
زن صادق هدایت (3)
زن از قلم صادق هدایت (3)
 

 
زن زیبای صادق هدایت : دیروز ، امروز ، فردا

تاریخ و کتاب های تاریخی مان هم از این دیدگاه هدایتی جدا نیستند . از مسالک الممالک گرفته تا بستان السیاحة همگی قیافه هائی را شرح می دهند که تنها بانوعی تعالی در آثار هدایت راه یافته است .
بنابر این در اینجا هم هدایت دانش و هنرش را بهم آمیخته است ، در حالی که به ایران و اینی بودن آثارش ارج می نهد و فکر می کند ، خبری از آن تشبیهات اسلافش نمی دهد . نه چشم را به نرگس تشبیه می کند و نه بینی را به تیغ .
او واقعا" رئالیست است .
تنها ابهامی که در تصویر « زن زیبای ایرانی » هدایت وجود دارد ، لاغر ، کشیده و بلند بالا بودن یا باصطلاح رعنائی اوست . همان ویژگی ممتازی که هدایت را جلوتر از همردیفان هنریش قرار می دهد . بدیهی است که هدایت در همان زمان و مکانی قرار نداشته است که ابن بلخی یا نظامی و شیروانی بوده اند . چند صد سال از آنان جلوتر است و این پیشرفت تغییر و تکاملی را در زیبائی زن ایرانی ایجاب می کند ؛ همانطور که وقتی به تجسم  دو هزار سال بعد - در داستان « س . ک . ل . ل » - می پردازد . تصویرش به تکامل می گراید و تا حدٌی متفاوت با آنزنی می شود که فعلا" می بینیم .

علیرضا آیت اللهی . 13 دی 1395 :

زیبائی شناسی که از مهم ترین مباحث پایه هنر و ادبیات محسوب می شود دامنه ای بسیار گسترده به طول نه تنها تاریخ ، بلکه عمر بشریت ، دارد و در پهنه ی جهان نزد اقوام و ملل گوناگون . زن زیبای دوران هخامنشی مسلما" با زن زیبای دوران صفویان متفاوت بوده است و زن زیبای سفید پوست با زن زیبای سیاهپوست .
در زمان قاجاریان نه تنها « ابروی پیوسته » بلکه گویا گاه سبیلی کم پشت هم برای زن ، زیبائی شمرده می شده است و امروز ؟
زمانی که چشمانی سبز یا آبی و نظایر آنها در ایران عیب شمرده می شد و اوج زیبائی را در چشم و ابروی مشکی می دانستند چشمان روشن در فلان کشور ارو پائی زیبا تر شمرده می شد و خریداران بسیار بیشتری داشت .
صادق هدایت در توصیف های ادبی خود به سه قلمرو اساسی در زیبائی شناسی و از آنجمله زیبائی زن توجٌه کرده است :
قلمرو زمانی یا تاریخی
قلمرو مکانی یا جغرافیائی
قلمروی سلیقه ای نزد اقوام و ملل ...
  نظرات ()
زن صادق هدایت (2) زن از قلم صادق هدایت (2) نویسنده: علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi - ۱۳٩٥/۱٠/۱٢
زن صادق هدایت (2)
 
زن از قلم صادق هدایت (2)
 
چشم های مورٌب ترکمنی ، درشت ، سیاه و با پلک های خمیده و مژه های بلند ، گونه های برجسته ، پیشانی بلند، ابروهای باریک بهم پیوسته ، بینی کوچک ، و دهانی نیمه باز و کوچک با لب هائی گوشتالو و سرخ به رنگ انگور شاهانی ، موهائی بین سیاه و خرمائی ، چهره ای بچگانه با پوستی تازه و گندمگون ، از خصوصیات زنی است که هدایت تصویر می کند .
اندامی کشیده و قدی بلند بالا ، بازوانی مناسب ، پستان های لیموئی و برجسته ، دستهائی کوچک و ظریف با انگشتانی باریک و بلند ، ساق هائی متناسب و پاهائی کوچک ، به چنین چهره ای تعلق دارد که سنٌش بین 15 تا 20 سال و به قول هدایت بچٌه سال است .
سادگی و پهنه ی این توصیف با همه ی روانی و صراحتش ، قیافه ی آنتروپولوژیستی را در نظر می آورد که با پژوهشی گسترده و وسیع ، خصوصیات « زن زیبا » ی اشراف زاده یی ایرانی را کشف کرده است . مسلما" نیکلا دو خانیکوف ، فردریک هوسه ، جرج کرزن و هنری فیلد هم اگر همه ی عمرشان را در ایران میماندند نتیجه ای به این زیبائی نمی یافتند .
( ادامه دارد )
 
 
  نظرات ()
زن صادق هدایت نویسنده: علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi - ۱۳٩٥/۱٠/۱۱

 

زن از قلم صادق هدایت

زن در داستان هایهدایت یک « راز» است، یک مسئله است و یک مهمٌا ؛ دریچه ای است بسته بر دنیای حقیقت و با همه ی اینها کلیدی جز « زن » ندارد . نهایتش اینکه همه چیز را در زن خلاصه کرده است و از این موجود چیزی می سازد که دیگران « وحدت وجود » نامیده اند ؛ سمبلی است از تمام آنچه که وجود داشته است ، دارد و خواهد داشت ؛ و به عبارتی دیگر « آیت هستی » است ؛ لیکن در عین حالمبشر نیستی هم هست ؛و اینکهموجودی را سمبل هستی و نیستی قرار داه است همانقدر شگفت است که طبیعی است .
خواننده از خود می پرسد که چطور چنین چیزی ممکن است و پاسخش ساده است :
دختر رقٌاصه ی بتکده ی هندی در داستان بوف کور .

علیرضا آیت اللهی :
خواننده ی عزیز ؛ دوست مهربان ، مرا ببخشید که به یاد نمی آورم این نوشته مربوط به سالی است ؟ . فقط می دانم که بین سالهای 1348 و 1352 به مطالعه ی آثار صادق هدایت می پرداخته ام و کمی هم به نقد یا در واقع اظهار نظر در باره ی وی و نهایتا" گاه خود وی .
از جمله رسم است که به بررسی شخصیت های داستانهای نویسندگان بزرگ می پردازند ؛ و این بررسی قاعدتا " با عناصر واقعی تری در آثار نویسنگان روبرو می شود تا آثار شاعرانی که در بند قافیه و ردیف بوده اند .
فقط این توضیح را بدهم که در آن سالها با چند نفر ازدوستان و شاگردان صادق هدایت نشست و برخاست داشتم . می گفتند صادق هدایت از چند چیز متنفر بود : .... و گوشت و زن ! . باورم نمی شد که از زن بدش بیاید و به این دلیل شروع کردم به مطالعه ای که حال پس از قریب به نیم قرن شما می خوانید .
  نظرات ()
چرا از فروغ فرخزاد نوشتی ؟! حالا وقتش نیست ! نویسنده: علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi - ۱۳٩٥/۱٠/۱٠
 
چرا از فروغ فرخزاد نوشتی ؟! حالا وقتش نیست !
 
امروز صبح یک خانم دبیر بازنشسته که میگوید شاعر و نویسنده است و داستانها و شعر های مرا قبل از انقلاب در مطبوعات میخوانده است (1) و هم محلٌه ای ما است ؛ در ورودی میدان تره بارِ محلٌه جلوی من را گرفت و محض دلسوزی شروع کرد به افاضه ! :
چرا از فروغ نوشتی ؟! حالا وقتش نیست !
تشکر کردم ؛ افاقه نکرد تا اینکه کمی ناراحت شدم و گفتم خانم هرکسی یک شخصیتی دارد ؛ بنده هم به عنوان نویسنده نمیخواهم ابن الوقت و نان به نرخ روز خور باشم . حدٌ اقل برای یک نویسنده یا شاعر یک « شخصیت » ضروری هست یا خیر ؟ . در مورد فروغ هم فقط میگویم که به خودم شک ندارم و همین امروز این مطالب را در وبلاگم می نویسم... که نوشتم .
در جامعه ی ادبی ما همین که یکی - دونفر شروع کردند به تعریف و تمجید از یک شاعر یا نویسنده ، « مُد » می شود ! همه شروع می کنند به تعریف و تمجید از او  . و همین که یکی - دونفر شروع می کنند به انتقاد یا بدگوئی از یکی ؛ دیگران هم محضا" لله تا آنجا که از دستشان برآید دنباله اش را می گیرند .
این جامعه ی نخبگان ما پیرو مسلک جامعه عوامی ما است .
 
لابد شنیده اید که اگر به جِدٌ می گویند که اصل بز از ایران ده هزارسال قبل است ! ؛ به شوخی هم می گویند ایرانیان اخلاق بز را دارند ! : همین که یک بز از اینطرفِ جوب می پرد آنطرف جوب دیگران هم بدنبالش می پرند . « خلق را تقلیدشان بر باد داد » . وقتی هم که تذکر بدهی می گویند : ای بابا ! « خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو ! » .
من به چنین دوستانی نمیگویم اگر دانش ادبی ندارید لااقل بینش ادبی داشته باشید ! بصیرت داشته باشید ! ببینید ! .
یکروز یکی - دونفر شعر عشقی را ترجیح داده بودند همه بدون آنکه عاشق شده باشند میخواستند رهی معیٌری شوند !
روز دیگر چند نفر با شعر آئینی شهرت یافته بودند ؛ کسانی که حتی ازنماز و روزه خبر نداشتند آئینی سرا شده بودند ! ... و چند درویش علی اللهی آنطرف و اینطرف مرز افغانستان هم که به دلایلی لابد سیاسی مدارکی بی ارزش و فرمایشی در ادبیات گرفته بودند ؛ و از روابط مرید و مراد بین درویشان هم لابد خبر دارید ! ، شده بودند استاد ادبیات و ناقد شعر آنان ... و امٌا من : 
« جانم فدای آنکه دلش با زبان یکی است »
بی جهت نیست که جلال الدین بلخی سروده است :
« دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر
کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست »
انسان باشیم و راستگو ! کسی که این شعور را نداشته باشد چگونه شاعر می شود ؟ :
 « ذات نایافته از هستی ، بخش - کی تواند که شود هستی بخش ؟! » .
« ازکوزه همان برون تراود که در اوست » ؛ و از شاعر ریاکار هم شعر ریائی... « از مکتب ریاکاری به سبک هندی افغانستانی » ! .
« شخصیت » داشته باشیم ! ؛ و به عنوان « شاعر و نویسنده ی مستقل » سلامت و صداقت داشته باشیم ! . من زیبا پرست هستم ؛ و از تصاویر زیبا هم خوشم می آید . پس از آنهااستفاده می کنم ! ؛ و در کنار همین یادداشت می گذارم .
(1) قبل از انقلاب حتی یک شعر را به نام خودم چاپ نکرده ام و حتی خانواده ام نیز نمی دانستند که اشعارم را با نام مستعار ، و آنهم هر بار یک نام مستعار متفاوت ، برای برخی مطبوعات می فرستم . قصٌه ایدر باره شعر منتشر کردن نوشته ام که برخی را به اشتباه انداخته است .
 
  نظرات ()
راست و دروغ در باره فروغ نویسنده: علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi - ۱۳٩٥/۱٠/٩
 
 
فروغ ، راست ، دروغ
فروغ در دنیای ادبیات ما یگانه است از این نظر که :
- شاعری والا مقام است که هم به سبک کهن و هم به سبک نو شعر می سروده است .
- اکثر شعرهایش بنای فکری و به فکر اندازی مخاطب داشته است .
- خواسته است که باصطلاح روشنفکر باشد و روشنفکر شناخته شود .
- اجتماعگرا و معاشرتی و گاه جامعه شناسی تمام عیار در بخش جامعه شناسی عملی بوداست .
در نتیجه در جامعه ای که هرکسی می خواهد حرفی زده باشد و حتی فلان صفات زشتی را بدون سند و مدرک معتبر به شیخ سعدی نسبت می دهند در باره ی فروغ فرخزاد حرف و حدیث فراوان است و آنهم حتی از سوی برخی مشاهیر که در این اواخر سر و صدائی به پا کرد و لابد در برخی از سایت ها خوانده اید :
پاسخ تند خواهر فروغ فرخزاد به ادعاهای تازه درباره این شاعر
در سالروز تولد این شاعر بزرگ ایران دو مطلب ذهن مرا به خود مشغول داشته است :
یکی اینکه چرادر جامعه ما رعایت حرمت زنان شاعره نمی شود و چنان رفتارهای گستاخانه ای با آنان می شود که هم اکنون من نه خبری از یک بانوی غزلسرای بزرگ بنام « و . ا » دارم و نه بانوی غزلسرای بزرگی دیگر بنام « س - ف . ب » .
دیگری اینکه چرا سعی نمی کنیم ، اگر میخواهیم واقعا" آنان را بشناسیم ، لااقل شرح زندگی صحیحی از آنان داشته باشیم ؟! .
چند سال قبل که کار وبلاگ ها ، به خصوص توسط روشنفکران ؟! ، بالا گرفته بود قصٌه ای ساختگی از ملاقات خودم با فروغ نوشته بودم و در یک وبلاگ پربازدید منتشر کردم ؛ بیش از دو هزار نفر خوانده بودند و بیش از سی نفر روشنفکر ؟! کامنت گذاشته بودند و حتی یکنفر ننوشته بود این تاریخی که تو روایت کرده ای پس از درگذشت فروغ بوده است ! ...
تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل !
 
 
  نظرات ()
سال نو میلادی بر تمام طرفداران ادبیات فارسی در سراسر جهان مبارک باد نویسنده: علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi - ۱۳٩٥/۱٠/٧

  نظرات ()
شاعران جو گیر و درباری ، شاعران جریان ساز و مردمی ، و ... رودکی نویسنده: علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi - ۱۳٩٥/۱٠/٥
 
 
 
شاعران جو گیر و درباری ، شاعران جریان ساز و مردمی ، و ... رودکی
 
تصور می کنم از نظر اجتماعی دو نوع شاعر داشته باشیم :
- شاعران جوٌ گیر
- شاعران جریان ساز
شاعران جوٌ گیر شاعرانی باشند که تبلیغات ( بیشتر حکومتی ) حاکم بر جامعه آنان را اغفال می کند ، جوٌ گیر می شوند ! و تحت تاثیر تبلیغات  نهایتا" شاعرانی حکومتی یا درباری لقب می گیرند . 
شاعران حکومتی جهان بر دو گروه اند :
- شاعرانی که واقعا" به نظام و شیوه حکومت زمان و مکان خود اعتقاد دارند : صادق
- شاعرانی که بنا بر احتیاج ، روبه مزاج شده اند ؛ به حکومت گرویده اند ، و البته معدودی بی شخصیت هم که ، جوٌ گیر شده یا نشده ، به دنبال منافع و حتی مطامع شخصی حکومتی شده اند : ریاکار ، ضدٌ مردمی .
در دهه ی 1350 در شعر کهن مشورت هائی با ابوالقاسم حالت در شعر کهن و سیاوش کسرائی در شعر نو داشتم که خوشبختانه هیچکدام جوٌ گیر نبودند . هردو را آزاده و اصلاحگرا دیده ام . البته مشورت هائی با ادیب یزدی در شعر کهن و منوچهر آتشی در شعر نو هم داشتم .
شاعران جوٌ گیر را بیشتر محصول جامعه خود می دانم .
شاعران جریان ساز ، مثل همان حالت و کسرائی ، شاعرانی هستند که در خدمت اصلاح ، بهبود و توسعه جامعه خود برای ملٌت و مردمشان قرار می گیرند ...
البتٌه تقسیمبندی به این آسانی هم نیست ؛ چرا که ممکن است شاعری چون فرخی یزدی در جوانی خود جوانی کرده جوٌگیر شده باشد و پس از آن به صورت یک انقلابی و جریان ساز بزرگ درآمده باشد ؛ یا برعکس ؛ چیزی نظیر مشی احمد شاملو .
شاعران جریان سازرا بیشتر مصلح اجتماعی یا جامعه ساز میشمارم .
برخی ثابت کرده اند که می توان در خدمت حکومت بود و به نفع مردم عمل نمود ؛ شاید حکیم ابوالقاسم فردوسی که با شاهنامه اش تغییرات اجتماعی قابلتوجٌهی را در ایران سبب شده است ، یا جعفر رودکی با این شعر مشهورش که تغییری حکومتی مردمی و البته به نفع مردم به وجود آورد :
بوی جوی مولیان آید همی  یاد یار مهربان آید همی
...
  نظرات ()
ادبیات شفاهی در ایران (9) نویسنده: علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi - ۱۳٩٥/۱٠/٤
ادبیات شفاهی در ایران (9)
 
در دو شاخه از ادبیات شفاهی ، در بخش نخست که به تحریر در آوردن ، مکتوب ساختن و احتمالا " منتشر ساختن آثار ادبیات شفاهی ایران و در واقع تا حدودی تبدیل آنان به عنوان « ادبیات عامٌه ی مردم » ، یا « ادبیات توده » به ادبیات کتبی باشد ، صرفنظر از کوشش هائی از سوی عمر خیام و ابو ریحان بیرونی ، و ... و.. و... درطول تاریخ ایران ، از زمان صفویان با تهیه کتاب کلثوم ننه کوشش هائی بیش از پیش به عمل آمده است تا زمان صبحی مهتدی و بخصوص صادق هدایت و شاگردان بلافصلش چون انجوی شیرازی ؛ محمد پروین گنابادی ، و متاثرانش و شاگردانِ شاگردانش چون نگارنده ی حاضر .
امٌا در شاخه ی دوٌم که نگارش یک اثر ادبی به منظور اجرای شفاهی آن باشد در ایران قرن اخیر اقدامات بسیار کمتری به عمل آمده است اگرچه نسخه های تعزیه ، چون شبیه قریش که ما آوردیم ، از قدیم ترین محسوب می شوند .
این بخش در ایران عصر قاجار شامل دو گروه می شود :
گروه نخست ، آثاری که پدیدآورندگانشان مشخص نیستند ؛ مثل :
آغا محمٌد خان اخته
با یک زن شلخته
...
یا در عصر ناصرالدین شاه و سفر وی به کربلا :
شاه کج کلاه
رفته کربلا
نون شده گرون
منی یک قرون
گروه دوٌم تصنیف ها و ترانه هائی که پدید آورندگانی مشخص دارند مثل :
از خون جوانان وطن لاله دمیده از عارف قزوینی
یکی یه پول خروس 
مرغ سحر شعر از ملک الشعرای بهار 
امشب شب مهتابه شیدا
کیه کیه در میزنه من دلم می‌لرزه شیدا
از خون جوانان وطن لاله دمیده عارف قزوینی
*
*
از خون جوانان وطن لاله دمیده عارف قزوینی :
بند یک
هنگام می و فصل گل و گشت چمن شد
در بار بهاری تهی از زاغ و زغن شد
از ابر کرم، خطه ری رشک ختن شد
دلتنگ چو من مرغ قفس بهر وطن شد
چه کج‌رفتاری ای چرخ
چه بدکرداری ای چرخ
سر کین داری ای چرخ
نه دین داری،
نه آیین داری ای چرخ
الخ ...

  نظرات ()
ادبیات شفاهی در ایران (8) نویسنده: علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi - ۱۳٩٥/۱٠/٤
 
ادبیات شفاهی در ایران (8)
 
 
در یغ از اینهمه فلسفه و زیبائی که به تاریخ نمی پیوندد ، بلکه به گور می رود !
 
از ادبیات شفاهی ایران که میبایست ثبت و ضبط و نگهداری شوند و به خصوص « مرکز فرهنگ مردم » در سال 1354 ؟ با بودجه ای بسیار هنگفت در رادیو - تلویزیون ایران مثلا" به این منظور تاسیس شده بود ، شاید بیش از چند در صد ثبت و ضبط نشده اند .
تکیه مرکز فرهنگ مردم که اصولا" تابع افکار و امیال انجوی شیرازی ، از یاران علی دشتی ، بود صرفنظر از تهیٌه برنامه ای رادیوئی بنام « فرهنگ مردم » و به تدریج برنامه های تلویزیونی و مشارکت در شوروی ستیزی زمان رژیم سابق و نهایتا" شاید سنٌت ستیزی پنهان در ایران ؟! از همان سال 1345 که اطلاع دارد و بنام « برنامه فرهنگ مردم » با یکی دو کارمند در رادیو فعالیت می کرد ، بر ثبت و ضبط کردن و نهایتا" مکتوب کردن ادبیات شفاهی ایران بود .امٌا :
- روشی باصطلاح علمی نداشت ؛ اگرچه ادٌعا می کرد که از روش صادق هدایت پیروی می کند ؛ ولی ما چنین روشی علمی را مشاهده نکردیم .
- به ویژه در گرد آوری مطالب غالبا" از راویان بیسواد - نو سواد و کم سواد استفاده می کرد که حتی راهنماهای مرکز را در ک نمی کردند ! .
- در امور مختلف کسانی مسؤولیت می یافتند که نه از ادبیات چندان چیزی می دانستند و نه از مردم شناسی . به خصوص نه تنها از آکسان گذاری عاجز بودند حتی قدرت یاد گیری آن را نداشتند .
- تقریبا" بطور کلٌی فاقد کارشناسانی متبحر در این رشته بود ؛ و زمانی هم که شش - هفت نفر کارشناس به این منظور استخدام کرد توزیع امور بر اساس روابط  و اعتماد به دیپلمه هائی متوسط الحال ، امٌا از نزدیکان خود ، بود ! . چرا که خود گویا فقط دیپلم دبیرستان داشت و فکر اینکه یکی از کارشناسان لیسانسیه و متبحر حتی چند سال بعد جای وی رابگیرد او را  به شدٌت متوحٌش می ساخت .
- سوء استفاده اداری - مالی از مرکز بسیار بیش از سایر مراکز و ادارات مشابه در رژیم شاه بود .
و.... همین اساس کج سبب شد که « این بارِ کج به منزل نرسد »

یکی از تمثیل های هنوزچاپ نشده در دهه 60 را در اینجا می آوریم :
خودش هم باورش شده !
تعریف می کردند که در یزد دهه 1310 شمسی مشهدی حسین ازکارگران چاپار خانه در غرب شهر ، انتهای محله چهار منار ، طبق معمول هرروز شیفت کاریش طرف صبح تمام شده بوده است و به سوی مرکز شهر می رفته است . حسین پهلو کش  در همان محلٌه چهار منار به وی بر می خورد و میپرسد : مشتی چه خبر ؟ .  مشتی هم محض مزاح امٌا به صورتی جدٌی می گوید : هیچ ! فقط در چاپار خانه یک مرد زائیده است ! . هفت هشت قدم آنطرف تر پسر حسن نجٌار می گوید چه به حسین می گفتی که اینقدر تعجب کرده بود ؟ مشهدی حسین می کوید : هیچ ! همین که آن مرد در چاپار خانه زائیده است ...  سی - چهل قدم آنطرفتر می بیند که حمزه صدایش می کند و به دنبالش می دود . می ایستد . حمزه نفس زنان می گوید : مشتی چت شده امروز ؟! مهمل میگوئی ؟ مشتی گردنش بار می شود و دوتا قسم ابوالفضل و حضرت عبٌاس هم می خورد ! . به اوٌل بازارچه ملٌا اسماعیل که می رسد می بیند مردم گروه گروه به طرف غرب شهر می روند . ازشان می پرسد چه خبر است ؟ میگویند : یک مرد در چاپار خانه وضع حمل کرده است . خودش هم باورش می شود ! و با آنها به طرف چاپار خانه می رود ببیند جریان چیست و کدام مرد وضع حمل کرده است و چطور ؟ 
  نظرات ()
مطالب اخیر ای کاش شعر های میهنی سلام ، تشکر و تعذر درس انشاء : نه فقط آموزش ، بلکه همچنین پرورش ! خاطره نویسی ، بسیار مهم تر است از انشاء نویسی ! کاریرد و ارزش انشاء مظلوم : شعر نو ! انشاء های دبیرستانی آن زمان انشاء ، ابزار انتقال فرهنگ صادق هدایت و تمام !
کلمات کلیدی وبلاگ 1340 (۱) آزادی (۱) آموزش اجتماعی (۱) آموزش انشا’ و نویسندگی (۱) آموزش انشاء (۳) آموزش پیشرو (۱) آموزش زیان آور (۱) آموزش غلط( زیان آور ) (۱) آموزش غلط ( زیان آور ) (۱) آموزش مذهبی (۱) آموزش مطبوع (۱) آموزش مناسب (۱) آموزش نا مطبوع (۱) آموزش هنر (۱) آموزش و پرورش (۱) اثر بخشی شعر (۱) اجتماعگرائی (۱) احسان شریعتی (۱) احمد کسروی (۱) اختناق ادبی (۱) اخلاق (۱) اخلاق ادبی ما (۱) اخلاق در نگارش (۱) اخلاق و ادبیات (۱) اخلاقشاعر (۱) ادبیًات (۱) ادبیٌات (٢) ادبیًات ابزاری (۱) ادبیًات اقتصادی (۱) ادبیات سیاه (۱) ادبیٌات فرمایشی (۱) ادبیات محاوره ای (۱) ادبیات مذهبی (۱) ادبیٌات معاصر (۱) ادبیات نشاط اجتماعی (۱) ادبیًات کاسبکارانه (۱) ادبیاتگونه مخرب (۱) ادوات استفهامی (۱) ارزش اثر ادبی (۱) ارزش ادیب (۱) استاد پروین گنابادی (۱) استاد محمد پروین گنابادی (٢) استاد محمٌد پروین گنابادی (٤) استقلال (۱) استقلال ادبی (۱) اصطلاح (۱) اصلاح (۱) اصلاح مدیحه سرائی (۱) اطلاعات شفاهی (۱) اعتماد به نفس شاعر (۱) اغراق (۱) امام حسین (ع) (۱) املا (۱) املا’(دیکته ) فارسی (۱) املا’ ( دیکته ) فارسی (۱) انتخاب سبک (۱) انتخاب نوع شعر (۱) انتشار اشعار (۱) انتقال فرهنگ (۱) انتقال فرهنگ فرهنگ (۱) انجوی شیرازی (۱) انشا’ (۳) انشا’ غریزی (۱) انشاء ( نگارش ) (۳) انشاء فارسی (۱) انقلاب ؟! (۱) اوٌلین شعر (۱) ایرانشناسی (۱) با کار و کوشش و تولید (۱) بحر طویل (۱) بدخواهان عقب مانده (۱) برنامه ریزی ادبی (۱) به آذین (۱) به روز شدن قانون (۱) به گویش مردم (۱) بهره مندی از زندگی (۱) بوف کور (۳) بیان عمومی (۱) پرورش (۱) پوچی (۱) تاثیر جامعه بر شاعر (۱) تاثیر شاعر با الگو پردازی (۱) تاثیر محیط (۱) تاریخ آموزشی (۱) تاریخ شعر (۱) تبریک نوروز (۱) تحرک اجتماعی (۱) تحقیقات صادق هدایت (۱) تحول در ادبیات فارسی (۱) تداول واژه (۱) تشویق و تحقیردرادبیات (۱) تصنیف (۱) تعداد شعرا (۱) تعریف هنر (۱) تفکر فردی (۱) تقلید (۱) تقلید در سبک (۱) تقلید صرف (۱) تقلید صرف (کپی) (۱) تلخیص (۱) تمرکز در نگارش (۱) تملق (۱) تنهائی نخبگان ادبی (۱) تنهائی نخبگان ادبی (۱) تنویر افکار (۱) تو را من چشم در راهم (۱) توسعه پایدار (۱) توسعه فرهنگی (۱) توصیف (۱) توصیف زندگی مردم (۱) تولد شاعر (٢) جامعه شناسی (۱) جامعه شناسی شعر (۱) جامعه گریزی (۱) جامعه و ادبیات (۱) جایگاه ادیب و هنر مکند (۱) جایگاه انشاء (۱) جایگاه شعر در جامعه (۱) جریان زدگی سیاسی (۱) جشن (۱) جلال آل احمد (٤) جمالزاده (۱) چاپلوسی (۱) چخوف (۱) چهارم اسفند (۳) چکیده نویسی (۱) حسین بهزاد (۱) حسین منزوی (۱) حقشناسی (۱) حکیم ابو القاسم فردوسی (۱) خاستگاه اجتماعی نویسنده (۱) خاص ً نویسی (۱) خاطرات (۱) خاطرات ادبی (۱) خاطره نویسی (۱) خرافات (٢) خفته چند (۱) خلاصه نویسی (۱) خود شناسی (۱) خود کشی صادق هدایت (۱) خود کم بینی (۱) خودکم بینی (۱) خوشبینانه نویسی (۱) داستان کوتاه (۱) داستان کوتاه در ایران (۱) داستانهای یگانه (۱) داستایوسکی (۱) داش آکل (۱) درست نویسی به پارسی (۱) دروغ (۱) دزدی اینترنتی (۱) دستور زبان فارسی (۱) دفتر خاطرات (۱) دفتر شعر (۱) دوران احساسات (۱) دوران بلوغ (۱) دوزخ در ادبیات (۱) دکتر حسن شهید نورائی (۱) دکتر حسین آیدین (۳) دکتر علی شریعتی (٢) دکتر غلامحسین صدیقی (۱) دکتر محمد علی شیخ الاسلامی (۱) دیوان شعر (۱) دیوان فرخی یزدی (۱) دیوان های اشعار (۱) دیکته ی شعر (۱) ذبیح الله صفا (٢) ذکرنام خالق اثر (۱) رئالیسم (٢) راه فعالیٌت ادبی (۱) رسالت شاعر (۱) رسالت شاعر و نویسنده (۱) رشد و توسعه (۱) رمضان (۱) رهی معیری (۱) روایات متفاوت (۱) روز پدر (۱) روز شعر و ادب (۱) روزنامه نگاری (۳) زادروز (۱) زادروز بزرگداشت و تجلیل (۱) زبان عمومی (۱) زبان فارسی (۱) زمانه نویسنده (۱) زمستان (۱) زندگی نویسنده (۱) زندگی هنرمند (۱) زنده بگور (۳) ساده نویسی (٢) سارا شریعتی (۱) سالروز وبلاگ (۱) سالزوز تولد (۱) سرقت ادبی (۱) سرگذشت این و آن (۱) سعید نفیسی (۱) سناریو نویسی (۱) سه قطره خوان (۱) سوئ استفاده از ادبیات (۱) سوسن شریعتی (۱) سیاست شعری (۱) سیدمحمد علی جمالزاده (۱) سینما و مذهب (۱) شاعر شهید (۱) شاعران گمنام (۱) شاعران ناشناس (۱) شاهنامه (۱) شخصیٌت ادیب و هنرمند (۱) شخصیت شاعر (۱) شرح جامعه (۱) شعر (۳) شعر آزاد (۱) شعر امروز (۱) شعر انتقادی (هجویٌه ) (۱) شعر توده ای (۱) شعر دختران (۱) شعر زمستان (۱) شعر زن (۱) شعر زورکی (۱) شعر سیاسی (۱) شعر شکوه (۱) شعر ضعیف (۱) شعر فالوده یزدی (۱) شعر لاادری (۱) شعر میهنی (۱) شعر نو (٢) شعر های عاشقانه (٢) شعر کاربردی (۱) شعربافی (۱) شعرمردانه (۱) شعرمردمی (۱) شعرنو (۱) شعرنو و شعر کهن (٢) شعرنیمایی (۱) شعرهای انقلابی (۱) شعرهای به یادماندنی اسفند 91 (۱) شعرهای عوام پسند (۱) شعرکهن (٢) شناخت فرهنگ ایران (۱) شهرت ادبی (۱) شهرت تبلیغاتی (۱) شهرت شاعر (۱) شهرت طلبی (۱) شیوه ( سبک ) نگارش (۱) صادق هدایت (۱٩) صبحی مهتدی (۱) ضرورت شناخت (۱) طبیعت دوستی (۱) عدم رضایت شاعر (۱) عزاداری (۱) عزم جمعی در آموزش (۱) عصر پهلوی (۱) عقب ماندگی آموزشی (۱) علی باقرزاده (۱) علی میرزائی (۱) علیرضا آیت اللهی (۱٢) عکاسی (۱) عید (۱) عید و ادبیٌات (۱) غربزدگی (۱) غلامحسین صدیقی (۱) غلط نویسی (۱) غلو (٢) غلوً ( سیاهنمائی ) (۱) فردوسی (۱) فرم نویسی (۱) فرهنگ ایرانی (۱) فرهنگ و ادبیات عصر توٌهم (۱) فروغ فرخزاد (۱) فصل شاعری (۱) فضای داستان (۱) فطرت و ادبیات (۱) فلسفه شعر و هنر (۱) فیلم سینمائی مخلل (۱) فیلمفارسی (٢) قانون حمایت از مؤلفان (۱) قهرمان و ضدٌ قهرمان (۱) لاادری (۱) ماهنامه زیبائی و زندگی (۱) ماوراء الطبیعه (۱) مبارک باد (۱) مجتبی مینوی (۱) محسن صفایخش (٥) محمد پروین گنابادی (۱) محمدعلی فردین (۱) مخاطب پذیری (۱) مخاطب گرا ( برونگرا ) (۱) مد روز (۱) مدیر سایت (۱) مردمی بودن (۱) مرده پرستی و مرده خواری (۱) مرغ سحر (۱) مرگ (۱) مرگ و زندگی (۱) مسئله اجتماعی (۱) مسائل اجتماعی (۱) مستند سازی (۱) مشارکت شعری (۱) مشاعره (۱) مطبوعات ادبی (۱) مطلب (۱) مقامومنزلت و جایگاهنویسنده و شاعر (۱) ملک الشعراء بهار (۱) منشاء قصٌه یا داستان (۱) مهدی اخوان ثالث (٢) مهره مار (۱) مهمند شیدرنگ (۱) مک امیًتی انشا’ (۱) مکتب ادبی (۱) میراث شعری : شعر کهن (۱) میرزا محمد فرخی یزدی (۱) مینیاتور (۱) میهن دوستی (۱) میهندوستی (۱) نا امیدی از دیگر نخبگان ؟ (۱) نثر صادق هدایت (۱) نشاط اجتماعی و ادبیات (۱) نشر شعر (۱) نصرت کریمی (۱) نقد (۱) نقد نویسندگان (۱) نقش مثبت (۱) نمکنشناسی (۱) نوآوری (٢) نوآوری و شعرنو (۱) نوجوانی و جوانی (۱) نوروز (۱) نوزده فروردین (۱) نوشتار تحلیلی (۱) نوشتار جنجالی (۱) نوعی سرقت شعر (۱) نویسندگی (۳) نویسنده و شاعر زمانه ی خود (۱) نویسنده و شاعر مورد نیاز حقیقی جامعه (۱) نویسنده ی زمان و مکان و جامعه خود (۱) نیرنگستان (۱) نیما یوشیج (۳) همکاری شعری (۱) هنجار آموزشی (۱) هنر در جامعه (۱) هنر مردمی (۱) هویت ملٌی (۱) واپسگرائی در ادبیًات (۱) واژه (۱) واژه زیبا (۱) واژه عمومی (۱) واژه فارسی سره (۱) واژه های مهجور (۱) ورا من چشم در راهم (۱) وراثت و ادبیات (۱) ویراستار شعر (۱) ویرایش شعر (۱) ویرایش مداوم (۱) ویرایش مکرر (۱) کاربرد واژه (۱) کاریکاتور (۱) کافکا (۱) کپی رایت (۱) کتابخوانی تحمیلی ! (۱) کلمات مهجور (۱) کلمه (۱) کنکور (۱) کوتاه نویسی (٢) کوشش به نگارش (۱) کیفیٌت شعر (۱) یادداشت کردن شعر (۱)
دوستان من انجمن شاعران ايران دفتر شعر شاعر انجمن قلم اجتماعی دکتر آرزو صفائی ( الف - دریا ) آسمان سوخته ( ح.م ) اثیره شاعران پارسی زبان استاد نبوی ( کاریز) شعر ناب دردانه زیور حیرت رسول امیری یاس سفید ( جناب علی میرزائی ) شفیعی مطهر ( وب نامه استاد ) قطره های آبی شعر و ادب علیرضا آیت اللهی ( دفتر شعر و نقد ... ) علیرضا آیت اللهی ( طنز اجتماعی ) دریای واژه ها شبیه خودم آی ایشقی بهارهای پیاپی .. لاله عباسی های من سرنوشت شاعری گلچینی از بهترین ها خوب بو بكش پدرجان این شعرها از من نیست از شعر بافی تا شعر نویسی صدای پائیز ( خانم پناهی ) آفرینش های ادبی حوزه هنری یک جرعه غزل اشک قو نخل بی سر ( استاد دکتر دلخوش ) ولوج سرنوشت جای پای خدا آیا روحی اینجا هست ؟ آليهان ( جناب حشمت الله حياتي ) قسمتی از درون ( استاد وثيق زاده انصاري ) شعر آ گلستان شعر و ادب كريما يزدي هواي تازه بدون رنگ كهنگي ( آناهيتا مساجران ) شهيد عشق ( جناب سيٌد حسيني ) دلنوشته ها جناب معارف سرنوشت شاعری عشوه های نارس گذرانه ها انجمن شعر بانوان ايران خانه پدر يك فنجان قهوه تلخ تابش كوير دار بلوط جناب جليل شعاع حضور خلوت انس . گل ياس (زهرا) در سايه سار سرو شعر و نوشته هایم اردیبهشت میمند فارس سرنوشت شاعری شعرناب alireza ayatollahi شناخت مردم ایران ( علیرضا آیت اللهی ) مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری تلق تولوق نسب نامه دودمان آیت اللهی یزدی غریبه تر از همیشه ترنم سکوت شکوفه های نوبهار سفر ، مسافر خوبی نمی شوم وقتی دیوارها سکوت می کنند شاعران پارسی زبان علیرضا آیت اللهی ( ادبی ) خاطرات آقا میرزا جواد آیت اللهی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( انسانشناسی ، مردم شناسی و فرهنگ شناسی ایران بزرگ ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi - شعر آ ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) ethno - archi - urbain - habitat - سند آبی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - رامین : روحانیان آیت اللهی مآل یزدی نژاد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) 11 - اصول برنامه ریزی مدیریت دولت ج . ا . ا . ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) آیت یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - گام نخست شاعر ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - مرکز اسناد و مدارک یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) مبنا ( آمایش شهری)alireza ayatollahi علیرضاآیت اللهی شهرسازي - معماري - آمايش - بومي و مردمي ( شما بوم ) يزد - یزد شناسی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( علیرضا آیت اللهی ( تحلیل اقتصادی - اجتماعی ) آیت یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) شهر من تهران ، شعر من تهران ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) شعر شاعر ) شناخت مردم ایران ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - مقتبس : مطالعات قرآنی ، تحقیقات برنامه و بهره وری سرزمین ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi معماری و شهرسازی بومی و مردمی یزد ( علیرضا آیت اللهیalireza ayatollai - یزدنما( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( تاریخ یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - مرکز اسناد و مدارک یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - سند آبی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - رامین : روحانیان آیت اللهی مآل یزدی نژاد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) مبتنی :مردم شناسی . باستانشناسی . تاریخ . ناحیه یزد آمایش سرزمین ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - جغرافیا و آمایش ( علیرضا آیت اللهی ( alireza ayatollahi ( geographie et amenagement amenagement du territoireساماندهی ( آمایش) سرزمین آمایش سرزمین ؛ ساماندهی کشور علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( تماشا : تعاون.مشارکت.انجمنها.شوراها.اتاقها:تماشا خاطرات آقا میرزا جواد آیت اللهی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - مقتبس : مطالعات قرآنی ، تحقیقات برنامه و بهره وری سرزمین ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi هیئت و هیئت داری در شهریزد - ورود به بهره وری در سرزمین اسلامی ایران ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi پریسا بلاگ پارسی شعر ناب قلم ما مقتبس architecture islamique /la ville musulmane,alireza ayatollahi (Teheran.Iran) پرتال زیگور طراح قالب