علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi
آرشیو وبلاگ
      علیرضا آیت اللهیalireza ayatollahi (گذشته ی هرکسی چراغ راه آینده اوست ؛ به شرط آن كه به خاطر بسپارد ، تحليل كند و عبرت بگيرد : آينده نتيجه مجموعه تجربيٌات هرچند به ظاهر ناچيز همه افراد بشر درجهان است .)
عید سعید قربان مبارک باد نویسنده: علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi - ۱۳٩٥/٦/٢٢

  نظرات ()
استاد ادبیات کیست ؟ و بنابر این استاد دانشگاه کدام است ؟ نویسنده: علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi - ۱۳٩٥/٦/۱٩
استاد ادبیات کیست ؟ و بنابر این استاد دانشگاه کدام است ؟
طی حضور حدود 55 ساله ام در صحنه ی ادبیات ایران و فرانسه به این نتیجه رسیده ام که نه تنها استاد ادبیات ( و شاید استاد انواع هنر ) همان استاد رشته مربوطه در دانشگاهها و مدارس عالی نیست ؛ بلکه اکثرا" هنر مند ، ادیب ، یا شاعر و نویسنده ای است که مقام رسمی استادی دانشگاه راندارد و امٌا استاد است .
در آن پنجاه - شصت سال پیش روایت می کردند که در راه اندازی رشته ی ادبیات فارسی که بگمانم در حوالی سال 1315 شمسی بوده است از اکثر تحصیلکردگان ادبیات که فاقد شرایط تدریس بوده اند صرفنظر کرده به ادبایی واقعی امٌا فاقد مدرک تحصیلی چون جلال الدین همائی میدان بدهند ...
هم اکنون هم در فراگیری واقعی ادبیات ؛ چنین حقیقتی تا حدودی بسیار زیاد حاکم است
در فرانسه ی دهه های 1970 و 1980 هم که گاه به مجامع ادبی شان رفت و آمد داشتم به ندرت شاعر و نویسنده و امثال آنان دیده ام که با تحصیلات والای دانشگاهی به چنین مقام هائی رسیده باشند ؛ اگر چه فرانسویان به این نتیجه رسیده بودند که در تدریس هنر و ادبیات بیشتر به نویسنگان و شاعران و هنرمندان مشهور متوسل شوند تا به تحصیلکردگان دانشگاهی و چه بسا کسی که تحصیلات دبیرستانش را هم تمام نکرده بود در دوره های دکتری ادبیات فرانسه تدریس می کرد ... درحالیکه یک دکتر ادبیات در فلان مغازه به فروشندگی مشغول شده بود .
البته گویا در حوالی 1333 خورشیدی ؟ محمد رضا شاه دستور داده بود که حتی الامکان از فارغ التحصیلان دانشگاهی در تدریس ادبیات ، به ویژه ادبیات کلاسیک ، و هنر هم استفاده شود
در سال 1344 که رشته ی علوم اجتماعی ، آن زمان در دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، در دانشگاه تهران را به منظور تحصیلاتی مفید تر ازادبیات در ایران  انتخاب کرده بودم رئیس گروه آموزشی علوم اجتماعی ، مستقر در دانشکده ادبیات ، که دکتر غلامحسین صدیقی باشد باممارست همیشگی خودش در جستجوی بهترین استاد برای دروس ادبیات ما بر آمده بود و نهایتا" دکتر خلیل خطیب رهبر را انتخاب کرده بود ...
... و امروز اذعان می کنم که شاید با کمتر از پنج ساعت شاگردی در حضور استاد محمد پروین گنابادی که باصطلاح تحصیلات قدیمه داشت و باتلفن های مکرر امٌا هرکدام دو - سه دقیقه ای ، پنجاه برابر بیش از آنچه که طی بیش از پنجاه ساعت حضور فعٌال در کلاس دکتر خطیب رهبر آموختم از پروین گنابادی فرا گرفتم . چون وی کارش ادبیات بود ؛ یا آنطور که از ابوالقاسم حالت آموختم ؛ چون او خود شاعر شعرهای کلاسیک بود ؛ یا از سیاوش کسرائی در شعر نیمائی که خود از شاعران بزرگ شعر نیمائی بود .
پس در آموختن سجع پس ازدبیرستان ؛ خود را شاگرد استاد پروین گنابادی می دانم ؛ کسی که وقتی بهش گفتم سجع یعنی واژه هایی متفاوت امٌا موزون و همآهنگ ! گفت : آفرین ! احسنت ! تقریبا" درست گفتی !.
در ادبیات جهان موزون بودن واژه ، به تنهائی و به خودی خود ، که برخی آن را موسیقی درونی معرفی می کنند ، اهمٌیتی اساسی یافته است و مثلا" پایه و مایه ی « سپید » یا « شعر سپید » را تشکیل می دهد . امٌآ در ادبیات فارسی هماهنگی واژه ها اساس نثر به سجع است و فراتر از آن : قافیه ی شعر . 
  نظرات ()
زیبائی های سخن در ادبیات فارسی (2) نویسنده: علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi - ۱۳٩٥/٦/٤
زیبائی های سخن در ادبیات فارسی (2)
 
 
الهی از بخت خود چون پرهیزم
و از بودنی کجا گریزم
و چاره را چون آمیزم 
و در هامون کجا گریزم 
گاه گویم که خاک بر سر خود بیزم
و گاه چون غرقهشدگان از هرچوب می آویزم
من چه دانم از بهر خود می آتش انگیزم .
 

« .... این مقاله از دانشهای آرایشی سخن که بدان زیبائی می بخشد دو مبحث را یکی مربوط به دانش « بدیع » و دیگری مربوط به دانش « بیان » مورد توجٌه قرار می دهیم . موضوع نخست « سجع » است که در زبان تازی بسیار متداول بود و در فارسی دری هم نمونه هائی زیبا و نازیبا از آن به یادگار مانده است . سجع در لغت به معنی آواز کبوترو در اصطلاح عبارت از 
متوازن بودنِ آخر جمله ها در نثر است.
همچون قافیه در شعر در زبانهای سامی که بیشتر پیامبران از میان آن اقوام ظهورکردهو کاهنان مذاهب بت پرستی با پیامبران به ستیز بر می خاسته اند، سجع اهمیتی به سزا داشتهو بخصوص در زبان کاهنان بکار می رفته است. چه آنان برای تاثیردر عامه این شیوه سخن گفتن را که مایه اعجاب آنان می شدهاست برگزیده اند و پیامبر اسلام (ص) هم در حدیثی به سجع کاهنان اشاره فرموده و مسجع بودن قرآن کریم به منزله معجزی در بربر سجع های کاهنان بوده است که بگفته خود قرآن کاهنان و مخالفان نتوانستند آیه ایمانند آیات قرآن بیاورند . در زبان دری نثر سجع را نخستین بار در نوشته های صوفیان می بینیمو دراواخر قرن پنجم ه . ق خواجه عبدالله انصاریبزرگترین عارف آن روزگار این شیوه را در تالیفات خویش  ،مناجات نامه ، طبقات الصوفیه ، تفسیر میبدی ( نوبت سوم ) بکار برده و خوب از عهده آن بر آمده است .
خواجه انصاری در طبقات الصوفیه مناجاتهای عارفان دیگر مانند : باسلیمان درانی و احمد بو الحواری را مسجع میآورد که برای نمونه چند جمله از مناجات احمد الحواری را یاد می کنیم :
الهی از بخت خود چون پرهیزم
و از بودنی کجا گریزم
و چاره را چون آمیزم 
و در هامون کجا گریزم 
گاه گویم که خاک بر سر خود بیزم
و گاه چون غرقهشدگان از هرچوب می آویزم
من چه دانم از بهر خود می آتش انگیزم .
( طبقات الصوفیه چاپ افغانستان ص 47 )» *
 
* از همان منبع :
محمد پروین گنابادی . تحوٌل زیبائی های سخن . ....
 
علیرضا آیت اللهی :
در آن سال 1344 واکنش هائی توسط روی آوردن به شعر نو و ساده نویسی و ...بر علیه معیارهای زیبائی در ادبیات و از آن جمله همین سجع به تدریج اوج می گرفت .
همین واژه ی غیر فارسیِ سجع را عاری از زیبائی می دانستند که غریب بودن معنای آن ،  بر نازیبائیش می افزود . 
به علاوه ، جامعه ی آن زمان در پی گریز از فرهنگ نسبتا" تحمیلی عرب و روی آوردن به فرهنگ ظاهرا" برتر جهانی ، یعنی فرهنگ غرب ( آمریکائی - انگلیسی - فرانسوی - و... ) بود که نام آن را تجدٌد به سوی « ایران نوین » نهاده بود ...
امٌا در هر حال دو معیار اساسی در زیبائی های ادبیات فارسی در اینجا نهفته است :
- موزون بودن ، مثل سروده های کهن ، که موزون و دارای ردیف و قافیه اند ؛ یا شعر نیمائی که آن نیز موزون است .
- قرینه سازی ، یا به تعبیری دیگر همان قافیه پردازی ، همچنان که در معماری بومی و باصطلاح سنٌتی هم مشاهده می کنیم ، یا ساخت اشیائی زیبا چون گلدان و... .
  نظرات ()
استاد محمد پروین گنابادی . زیبائی های سخن . تحوٌل ادبیات معاصر. سلطه ی ادبیات عر نویسنده: علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi - ۱۳٩٥/٦/۳

« سخن و همه خصوصیتهای آن همچون قاعده های صرف و نحو و لغت و اشتقاق و دانشهای آرایشی آن مانند بیان و معانی و بدیع ، بموازات تحولاتی که در زندگی اجتماعی روی می دهد ، تغییر می پذیرد و تحوٌل می یابد . در این مقاله .... (1) ... 
شاید نخستین موضوعی که در این نوشته به نظر شما غریب می آید شیوه رسم الخط این مقاله از ادیب بزرگی چون استاد محمد پروین گنابادی ، یکی از بزرگان ادبیات ایران در دهه های 40 - 50 - و 60 و یکی از نویسندگان ارشد لغتنامه دهخدا باشد که مثلا" خصوصیت را پیوسته با علامت جمع ها نوشته است یا از « در این مقاله ... » پاراگرافی جدید باز نکرده است.
موضوع دوٌم استفاده بسیار زیاد از لغات و اصطلاحات عربی است که اگر در اینترنت حاضر در بخش تصاویر ، یا حتی در بخش نوشتارها جسجو کنید به کتابهای عربی بر می خورید
موضوع سوٌم عدم جذٌابیت و مطلوبیت این متن نزد مخاطب به دلیل باصطلاح خشک بودن و مغلق بودن ،خاص بودن و مهجور بودن متن است
و...
این موضوعات و نظایر آن ها تحول زیبائی های سخن از وراء مقاله ای به همین نام ، نوشته ی استادم در سالای 1346 - 1351، منتشر شده در زمستان 1344 ، حدود 50 سال پیش از این ، را تا زمان حاضر نیز نشان می دهند .** 
(1) محمد پروین گنابادی . تحول زیبائی های سخن . در مجلٌه زیبائی و زندگی . زمستان 1344 . تهران . ص 10
* به مناسبت سی و هشتمین سال در گذشت آن بزرگ صحنه ی ادبیات و فولکلور و جامعه شناسی تاریخی - اسلامی ایران
یادش گرامی باد .

  نظرات ()
مطالب اخیر ای کاش شعر های میهنی سلام ، تشکر و تعذر درس انشاء : نه فقط آموزش ، بلکه همچنین پرورش ! خاطره نویسی ، بسیار مهم تر است از انشاء نویسی ! کاریرد و ارزش انشاء مظلوم : شعر نو ! انشاء های دبیرستانی آن زمان انشاء ، ابزار انتقال فرهنگ صادق هدایت و تمام !
کلمات کلیدی وبلاگ 1340 (۱) آزادی (۱) آموزش اجتماعی (۱) آموزش انشا’ و نویسندگی (۱) آموزش انشاء (۳) آموزش پیشرو (۱) آموزش زیان آور (۱) آموزش غلط( زیان آور ) (۱) آموزش غلط ( زیان آور ) (۱) آموزش مذهبی (۱) آموزش مطبوع (۱) آموزش مناسب (۱) آموزش نا مطبوع (۱) آموزش هنر (۱) آموزش و پرورش (۱) اثر بخشی شعر (۱) اجتماعگرائی (۱) احسان شریعتی (۱) احمد کسروی (۱) اختناق ادبی (۱) اخلاق (۱) اخلاق ادبی ما (۱) اخلاق در نگارش (۱) اخلاق و ادبیات (۱) اخلاقشاعر (۱) ادبیًات (۱) ادبیٌات (٢) ادبیًات ابزاری (۱) ادبیًات اقتصادی (۱) ادبیات سیاه (۱) ادبیٌات فرمایشی (۱) ادبیات محاوره ای (۱) ادبیات مذهبی (۱) ادبیٌات معاصر (۱) ادبیات نشاط اجتماعی (۱) ادبیًات کاسبکارانه (۱) ادبیاتگونه مخرب (۱) ادوات استفهامی (۱) ارزش اثر ادبی (۱) ارزش ادیب (۱) استاد پروین گنابادی (۱) استاد محمد پروین گنابادی (٢) استاد محمٌد پروین گنابادی (٤) استقلال (۱) استقلال ادبی (۱) اصطلاح (۱) اصلاح (۱) اصلاح مدیحه سرائی (۱) اطلاعات شفاهی (۱) اعتماد به نفس شاعر (۱) اغراق (۱) امام حسین (ع) (۱) املا (۱) املا’(دیکته ) فارسی (۱) املا’ ( دیکته ) فارسی (۱) انتخاب سبک (۱) انتخاب نوع شعر (۱) انتشار اشعار (۱) انتقال فرهنگ (۱) انتقال فرهنگ فرهنگ (۱) انجوی شیرازی (۱) انشا’ (۳) انشا’ غریزی (۱) انشاء ( نگارش ) (۳) انشاء فارسی (۱) انقلاب ؟! (۱) اوٌلین شعر (۱) ایرانشناسی (۱) با کار و کوشش و تولید (۱) بحر طویل (۱) بدخواهان عقب مانده (۱) برنامه ریزی ادبی (۱) به آذین (۱) به روز شدن قانون (۱) به گویش مردم (۱) بهره مندی از زندگی (۱) بوف کور (۳) بیان عمومی (۱) پرورش (۱) پوچی (۱) تاثیر جامعه بر شاعر (۱) تاثیر شاعر با الگو پردازی (۱) تاثیر محیط (۱) تاریخ آموزشی (۱) تاریخ شعر (۱) تبریک نوروز (۱) تحرک اجتماعی (۱) تحقیقات صادق هدایت (۱) تحول در ادبیات فارسی (۱) تداول واژه (۱) تشویق و تحقیردرادبیات (۱) تصنیف (۱) تعداد شعرا (۱) تعریف هنر (۱) تفکر فردی (۱) تقلید (۱) تقلید در سبک (۱) تقلید صرف (۱) تقلید صرف (کپی) (۱) تلخیص (۱) تمرکز در نگارش (۱) تملق (۱) تنهائی نخبگان ادبی (۱) تنهائی نخبگان ادبی (۱) تنویر افکار (۱) تو را من چشم در راهم (۱) توسعه پایدار (۱) توسعه فرهنگی (۱) توصیف (۱) توصیف زندگی مردم (۱) تولد شاعر (٢) جامعه شناسی (۱) جامعه شناسی شعر (۱) جامعه گریزی (۱) جامعه و ادبیات (۱) جایگاه ادیب و هنر مکند (۱) جایگاه انشاء (۱) جایگاه شعر در جامعه (۱) جریان زدگی سیاسی (۱) جشن (۱) جلال آل احمد (٤) جمالزاده (۱) چاپلوسی (۱) چخوف (۱) چهارم اسفند (۳) چکیده نویسی (۱) حسین بهزاد (۱) حسین منزوی (۱) حقشناسی (۱) حکیم ابو القاسم فردوسی (۱) خاستگاه اجتماعی نویسنده (۱) خاص ً نویسی (۱) خاطرات (۱) خاطرات ادبی (۱) خاطره نویسی (۱) خرافات (٢) خفته چند (۱) خلاصه نویسی (۱) خود شناسی (۱) خود کشی صادق هدایت (۱) خود کم بینی (۱) خودکم بینی (۱) خوشبینانه نویسی (۱) داستان کوتاه (۱) داستان کوتاه در ایران (۱) داستانهای یگانه (۱) داستایوسکی (۱) داش آکل (۱) درست نویسی به پارسی (۱) دروغ (۱) دزدی اینترنتی (۱) دستور زبان فارسی (۱) دفتر خاطرات (۱) دفتر شعر (۱) دوران احساسات (۱) دوران بلوغ (۱) دوزخ در ادبیات (۱) دکتر حسن شهید نورائی (۱) دکتر حسین آیدین (۳) دکتر علی شریعتی (٢) دکتر غلامحسین صدیقی (۱) دکتر محمد علی شیخ الاسلامی (۱) دیوان شعر (۱) دیوان فرخی یزدی (۱) دیوان های اشعار (۱) دیکته ی شعر (۱) ذبیح الله صفا (٢) ذکرنام خالق اثر (۱) رئالیسم (٢) راه فعالیٌت ادبی (۱) رسالت شاعر (۱) رسالت شاعر و نویسنده (۱) رشد و توسعه (۱) رمضان (۱) رهی معیری (۱) روایات متفاوت (۱) روز پدر (۱) روز شعر و ادب (۱) روزنامه نگاری (۳) زادروز (۱) زادروز بزرگداشت و تجلیل (۱) زبان عمومی (۱) زبان فارسی (۱) زمانه نویسنده (۱) زمستان (۱) زندگی نویسنده (۱) زندگی هنرمند (۱) زنده بگور (۳) ساده نویسی (٢) سارا شریعتی (۱) سالروز وبلاگ (۱) سالزوز تولد (۱) سرقت ادبی (۱) سرگذشت این و آن (۱) سعید نفیسی (۱) سناریو نویسی (۱) سه قطره خوان (۱) سوئ استفاده از ادبیات (۱) سوسن شریعتی (۱) سیاست شعری (۱) سیدمحمد علی جمالزاده (۱) سینما و مذهب (۱) شاعر شهید (۱) شاعران گمنام (۱) شاعران ناشناس (۱) شاهنامه (۱) شخصیٌت ادیب و هنرمند (۱) شخصیت شاعر (۱) شرح جامعه (۱) شعر (۳) شعر آزاد (۱) شعر امروز (۱) شعر انتقادی (هجویٌه ) (۱) شعر توده ای (۱) شعر دختران (۱) شعر زمستان (۱) شعر زن (۱) شعر زورکی (۱) شعر سیاسی (۱) شعر شکوه (۱) شعر ضعیف (۱) شعر فالوده یزدی (۱) شعر لاادری (۱) شعر میهنی (۱) شعر نو (٢) شعر های عاشقانه (٢) شعر کاربردی (۱) شعربافی (۱) شعرمردانه (۱) شعرمردمی (۱) شعرنو (۱) شعرنو و شعر کهن (٢) شعرنیمایی (۱) شعرهای انقلابی (۱) شعرهای به یادماندنی اسفند 91 (۱) شعرهای عوام پسند (۱) شعرکهن (٢) شناخت فرهنگ ایران (۱) شهرت ادبی (۱) شهرت تبلیغاتی (۱) شهرت شاعر (۱) شهرت طلبی (۱) شیوه ( سبک ) نگارش (۱) صادق هدایت (۱٩) صبحی مهتدی (۱) ضرورت شناخت (۱) طبیعت دوستی (۱) عدم رضایت شاعر (۱) عزاداری (۱) عزم جمعی در آموزش (۱) عصر پهلوی (۱) عقب ماندگی آموزشی (۱) علی باقرزاده (۱) علی میرزائی (۱) علیرضا آیت اللهی (۱٢) عکاسی (۱) عید (۱) عید و ادبیٌات (۱) غربزدگی (۱) غلامحسین صدیقی (۱) غلط نویسی (۱) غلو (٢) غلوً ( سیاهنمائی ) (۱) فردوسی (۱) فرم نویسی (۱) فرهنگ ایرانی (۱) فرهنگ و ادبیات عصر توٌهم (۱) فروغ فرخزاد (۱) فصل شاعری (۱) فضای داستان (۱) فطرت و ادبیات (۱) فلسفه شعر و هنر (۱) فیلم سینمائی مخلل (۱) فیلمفارسی (٢) قانون حمایت از مؤلفان (۱) قهرمان و ضدٌ قهرمان (۱) لاادری (۱) ماهنامه زیبائی و زندگی (۱) ماوراء الطبیعه (۱) مبارک باد (۱) مجتبی مینوی (۱) محسن صفایخش (٥) محمد پروین گنابادی (۱) محمدعلی فردین (۱) مخاطب پذیری (۱) مخاطب گرا ( برونگرا ) (۱) مد روز (۱) مدیر سایت (۱) مردمی بودن (۱) مرده پرستی و مرده خواری (۱) مرغ سحر (۱) مرگ (۱) مرگ و زندگی (۱) مسئله اجتماعی (۱) مسائل اجتماعی (۱) مستند سازی (۱) مشارکت شعری (۱) مشاعره (۱) مطبوعات ادبی (۱) مطلب (۱) مقامومنزلت و جایگاهنویسنده و شاعر (۱) ملک الشعراء بهار (۱) منشاء قصٌه یا داستان (۱) مهدی اخوان ثالث (٢) مهره مار (۱) مهمند شیدرنگ (۱) مک امیًتی انشا’ (۱) مکتب ادبی (۱) میراث شعری : شعر کهن (۱) میرزا محمد فرخی یزدی (۱) مینیاتور (۱) میهن دوستی (۱) میهندوستی (۱) نا امیدی از دیگر نخبگان ؟ (۱) نثر صادق هدایت (۱) نشاط اجتماعی و ادبیات (۱) نشر شعر (۱) نصرت کریمی (۱) نقد (۱) نقد نویسندگان (۱) نقش مثبت (۱) نمکنشناسی (۱) نوآوری (٢) نوآوری و شعرنو (۱) نوجوانی و جوانی (۱) نوروز (۱) نوزده فروردین (۱) نوشتار تحلیلی (۱) نوشتار جنجالی (۱) نوعی سرقت شعر (۱) نویسندگی (۳) نویسنده و شاعر زمانه ی خود (۱) نویسنده و شاعر مورد نیاز حقیقی جامعه (۱) نویسنده ی زمان و مکان و جامعه خود (۱) نیرنگستان (۱) نیما یوشیج (۳) همکاری شعری (۱) هنجار آموزشی (۱) هنر در جامعه (۱) هنر مردمی (۱) هویت ملٌی (۱) واپسگرائی در ادبیًات (۱) واژه (۱) واژه زیبا (۱) واژه عمومی (۱) واژه فارسی سره (۱) واژه های مهجور (۱) ورا من چشم در راهم (۱) وراثت و ادبیات (۱) ویراستار شعر (۱) ویرایش شعر (۱) ویرایش مداوم (۱) ویرایش مکرر (۱) کاربرد واژه (۱) کاریکاتور (۱) کافکا (۱) کپی رایت (۱) کتابخوانی تحمیلی ! (۱) کلمات مهجور (۱) کلمه (۱) کنکور (۱) کوتاه نویسی (٢) کوشش به نگارش (۱) کیفیٌت شعر (۱) یادداشت کردن شعر (۱)
دوستان من انجمن شاعران ايران دفتر شعر شاعر انجمن قلم اجتماعی دکتر آرزو صفائی ( الف - دریا ) آسمان سوخته ( ح.م ) اثیره شاعران پارسی زبان استاد نبوی ( کاریز) شعر ناب دردانه زیور حیرت رسول امیری یاس سفید ( جناب علی میرزائی ) شفیعی مطهر ( وب نامه استاد ) قطره های آبی شعر و ادب علیرضا آیت اللهی ( دفتر شعر و نقد ... ) علیرضا آیت اللهی ( طنز اجتماعی ) دریای واژه ها شبیه خودم آی ایشقی بهارهای پیاپی .. لاله عباسی های من سرنوشت شاعری گلچینی از بهترین ها خوب بو بكش پدرجان این شعرها از من نیست از شعر بافی تا شعر نویسی صدای پائیز ( خانم پناهی ) آفرینش های ادبی حوزه هنری یک جرعه غزل اشک قو نخل بی سر ( استاد دکتر دلخوش ) ولوج سرنوشت جای پای خدا آیا روحی اینجا هست ؟ آليهان ( جناب حشمت الله حياتي ) قسمتی از درون ( استاد وثيق زاده انصاري ) شعر آ گلستان شعر و ادب كريما يزدي هواي تازه بدون رنگ كهنگي ( آناهيتا مساجران ) شهيد عشق ( جناب سيٌد حسيني ) دلنوشته ها جناب معارف سرنوشت شاعری عشوه های نارس گذرانه ها انجمن شعر بانوان ايران خانه پدر يك فنجان قهوه تلخ تابش كوير دار بلوط جناب جليل شعاع حضور خلوت انس . گل ياس (زهرا) در سايه سار سرو شعر و نوشته هایم اردیبهشت میمند فارس سرنوشت شاعری شعرناب alireza ayatollahi شناخت مردم ایران ( علیرضا آیت اللهی ) مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری تلق تولوق نسب نامه دودمان آیت اللهی یزدی غریبه تر از همیشه ترنم سکوت شکوفه های نوبهار سفر ، مسافر خوبی نمی شوم وقتی دیوارها سکوت می کنند شاعران پارسی زبان علیرضا آیت اللهی ( ادبی ) خاطرات آقا میرزا جواد آیت اللهی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( انسانشناسی ، مردم شناسی و فرهنگ شناسی ایران بزرگ ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi - شعر آ ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) ethno - archi - urbain - habitat - سند آبی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - رامین : روحانیان آیت اللهی مآل یزدی نژاد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) 11 - اصول برنامه ریزی مدیریت دولت ج . ا . ا . ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) آیت یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - گام نخست شاعر ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - مرکز اسناد و مدارک یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) مبنا ( آمایش شهری)alireza ayatollahi علیرضاآیت اللهی شهرسازي - معماري - آمايش - بومي و مردمي ( شما بوم ) يزد - یزد شناسی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( علیرضا آیت اللهی ( تحلیل اقتصادی - اجتماعی ) آیت یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) شهر من تهران ، شعر من تهران ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) شعر شاعر ) شناخت مردم ایران ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - مقتبس : مطالعات قرآنی ، تحقیقات برنامه و بهره وری سرزمین ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi معماری و شهرسازی بومی و مردمی یزد ( علیرضا آیت اللهیalireza ayatollai - یزدنما( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( تاریخ یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - مرکز اسناد و مدارک یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - سند آبی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - رامین : روحانیان آیت اللهی مآل یزدی نژاد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) مبتنی :مردم شناسی . باستانشناسی . تاریخ . ناحیه یزد آمایش سرزمین ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - جغرافیا و آمایش ( علیرضا آیت اللهی ( alireza ayatollahi ( geographie et amenagement amenagement du territoireساماندهی ( آمایش) سرزمین آمایش سرزمین ؛ ساماندهی کشور علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( تماشا : تعاون.مشارکت.انجمنها.شوراها.اتاقها:تماشا خاطرات آقا میرزا جواد آیت اللهی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - مقتبس : مطالعات قرآنی ، تحقیقات برنامه و بهره وری سرزمین ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi هیئت و هیئت داری در شهریزد - ورود به بهره وری در سرزمین اسلامی ایران ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi پریسا بلاگ پارسی شعر ناب قلم ما مقتبس architecture islamique /la ville musulmane,alireza ayatollahi (Teheran.Iran) پرتال زیگور طراح قالب