وبلاگ : نگاهی به گذشته ؛ همچون چراغ آینده !

می دانید حسن یک وبلاگ چیست ؟

این است که زندگی را منعکس می کند !

و برخلاف آنچه که غالب ما تصوٌر می کنیم ، نه فقط زندگی شخصی ما را ! . نخیر ، خاطرات محض نیست …

ما می نویسیم ؛ و دیگران ما را تصحیح می کنند ، تکمیل می کنند …

پس : یک کار « انفرادی » نیست ؛ « دلنوشته » نیست ؛ محصولی « اجتماعی » است ؛ حاصل همکاری در درون یک جامعه حقیقی یا لااقل همان « جامعه مجازی » ، منعکس در این سیستم مجازی ! ، و بعد ؟

آئینه عبرت ، ابزار توسعه و ترقی !

هرچه به وبلاگنویس ، حتی اگر یک نوجوان باشد ، یا حتی یک کودک باشد ، بیشتر کمک شود :

به آموزش ، که « سرمایه اجتماعی » است ؛ و بنابر این زیربنای رشد و توسعه هم هست ، کمک می شود !

جامعه منسجم تر می شود ، سرعت پیشرفتش افزایش می یابد ، قوی تر می شود ، جامعه تر می شود .

سخت نگیرید ! کاری است بسیار آسان . ما مینویسیم ، قبل از همه نزدیکانمان می خوانند ؛ و قبل از همه غلط های املائیمان را تذکر می دهند ؛ مثل برادر من که اصولا" یک مهندس است و تا به حال تعدادی از غلط های املائی مرا ، که ادبیٌات و اجتماعیٌات و اقتصادیٌات خوانده ام ! ، گرفته است . به همین سادگی !

من اصلاح شده ام ، پس بخشی از جامعه و نهایتا" جامعه اصلاح شده است : قطره قطره سیل گردد و آنگهی دریا شود .

کارم تکمیل شده است ، پس بخشی از فرهنگ و نهایتا" فرهنگ ، تکمیل شده است ....

... و نوشته ی من شاید به درد جامعه هم بخورد .

وبلاگ ، درس است ، آموزش است ، گسترش فرهنگ ؛ و آنهم نه فقط فردی ، بلکه کاملا" اجتماعی .

یک چیز را متوجٌه شده اید ؟ . نه ! . این را که من اقتصاد دان هستم و قلم مفت نمی زنم ؛ « دلنوشته » منتشر نمی کنم ! ، و قبل از آن ، جامعه شناس هستم ، طرفدار ارتباط اجتماعی ؛ هرچه بیشتر ، بهترو سریع تر ! . امٌا می خواهم یک چیزی را اعتراف کنم ؛ من ادبیٌاتی هستم : اهل ادبیٌات ، دوستدار ادبیٌات ، عاشق ادبیٌات . اصلا" ادبیٌات یعنی اجتماعیٌات ! اقتصادیٌات ! وغیره ! .

از دبستان گرفته تا دبیرستان و سالهای آخر دبیرستان مشهور بود که علیرضا انشائش خوب است . وبلاگ هم همین انشاء است ؛ مگر نه ؟! . امٌا املائم هم بد نبود ! . می خواهید ببینید ؟

/ 0 نظر / 6 بازدید