خدای ! بار الها ! تعقلات مزید !

یا حسین (ع) شهید

بیا که تا که بگوئیم : « یا حسین شهید »
به یاد آنکه به جانش مرام ما برهید

«حق» از نفس گرمش آبیاری شد
بداد جان ز سیه دل ، بهایِ روز سفید

حسین ، آیت حق در مرام ماست ، ولی
زبان ما به حسین است و دستمان به یزید

حسین جان ! تو شفیعی ، شفاعتی بنما
تعقٌلی بنمائیم ...در بر خورشید

سیاهکاری ما کمتر از جهالت نیست
خدای ! بار الها ! تعقلات مزید

ز خودفریبیمان کم شود به حدٌاقل
دِه آن خرد که فزاید به عبد های عبید

سفید باد همیشه مراسم خوبان
تمام لعنت حق بر سیه دلان پلید

علیرضا آیت اللهی 11/8/1393

/ 0 نظر / 19 بازدید