دیپلماسی ایرانی : توانائی بر اساس دانائی یا ؟ ...

دیپلماسی ایرانی : توانائی بر اساس دانائی یا ؟ ...

درسیاست و دیپلماسی ، چه بخواهیم و چه نخواهیم ، و چه بگوئیم و اعترا کنیم یا سعی به پنهانکاری و نهایتا" خود فریبی داشته باشیم ، واقعیت و واقعگرائی حرف اوٌل را می زند . یک نگاه به مناقشات بین المللی سالهای اخیر کافی است که ببینیم تا چه حدٌ طرفین یکدیگر را به تخیٌل و توهٌم متهم می کنند و تا چه حدٌ نهایتا" واقعیت بر توهٌم پیروز می شود .

وقتی از روابط بین الملل گفتگو می شود قبل از هرچیز باید ملٌت هائی وجود داشته باشد و ملٌتی می تواند در واقع امر طرف گفتگو و رابطه قرارگیرد که در سزمین خاص خود مستقر باشد . دین و مذهب و ایدئولوپی نمیتواند جای ملٌت را بگیرد . یهودی یا صیهونیست یک ملٌت نیست و از این نظر مشروعیت ندارد . اتفاقا" مشهورترین تعریف ملٌت از یکی از بزرگان کمونیسم و سوسیالیسم ، یعنی ژوزف استالین از رهبران نخستین اتحاد جماهیر شوروی است ؛ پس :

نخستین واقعیت: ملٌت ؛ مثل ملٌت ایران

دوٌمین واقعیت : سرزمین ، مثل سرزمین ایران

و آنگاه به سوٌمین واقعیت می رسیم که ضرورت ایجاد روابط با سایر ملل یا لااقل برخی از آنان به منظور حفظ یا ترجیحا" ایجاد امنیت کامل و توسعه بیش و بیشتر است .

سوٌمین واقعیت : ضرورت ایجاد ، حفظ و گسترش روابط با سایر ملل .

رابطه طبیعتا" با رابطه ای زبانی شروع می شود که تحت عنوان گفتگو یا مذاکرات بین المللی اساس دیپلماسی قرار می گیرد :

چهارمین واقعیت : مذاکرات بین المللی یا همان دیپلماسی که آن را نماد فرهنگ ، مثبت اندیشی ، صلح طلبی و طرفداری از توسعه متقابل و نهایتا" امنیت و توسعه جهانی شمرده اند ؛ و معمولا" پشت ردن به مذاکرات را پشت کردن به امنیت و توسعه می دانند . امٌا آنچه در این بخش حکم می کند تنها پشت پا زدن به گفتگو نیست ، بلکه پشت پا به معیارها و نهایتا" مقابله با منطق است .

پنجمین واقعیت : رعایت معیارها

ششمین واقعیت : تبعیت از منطق

این شروط اخیر که رعایت معیارها و پیروی طرفین از منطق باشد نیاز به دانائی و حدٌ اقل آگاهی از اصول دیپلماسی ( از علوم اجتماعی ) و وضعیت جهانی دارد ؛ و آنگاه مسائل ارزشیابی و نظارت مطرح می شود که لابد سازمانهائی و در راس همه سازمان ملل متحد را ایجاد کرده است .

هفتمین واقعیت : قضاوت عمومی .

مهمترین نکته این است که این قضاوت بر اساس واقعیات امر است و نه بر اساس اعتقادات و دعاوی متفاوت طرفین گفتگو . از اینجاست که در جهان حاضر گفتگوها در سه قلمرو مورد مطالعه قرار میگیرند :

واقعیت : قوانین بین المللی ، قراردادها ، تفاهمات ، و ...

دیانت : که طی چند دهه ی اخیر به عنوان پدیده ای سرنوشت ساز تا حدود زیادی حتی جای ایدئو لوژی هائی چون کمونیسم و سوسیالیسم را نیز پر کرده است

اسطوره : که احتمالا" محور مطالعات حاضر را تشکیل می دهد ؛ و آن نیز به آن دلیل که واقعیت دیپلماسی ایزانی را شاید بدون اسطوره شناسی نتوان تبیین کرد .

در یک طرف « واقعیت » ، « علم » و « منطق » قرار میگیرند و در طرف دیگر « اسطوره » که خود شامل « اعتقادات » و بطورکلٌی هر آنچیزی است که ماوراء الطبیعی نیز خوانده می شود و انسان را به شانس یا امید معجزاتی خارج از توانائی بشری وابسته می سازد ....

 


/ 0 نظر / 88 بازدید