مهدی اخوان ثالث اخلاق همه را نداشت

مهدی اخوان ثالث اخلاق همه را نداشت !
شماره تلفنی که از اخوان ثالث به من داده بودندمسلما" شماره منزلش نبود ( غالبا" جواب نمی داد ) که گفته بودند فقط وسط روز تلفن بزن ، و صدا هم ضعیف می رسید .
برای آنکه آشنائی یی بدهم شاید مؤثر افتد گفتم که تا حدودی خود را ، ازطرف مادر ، مشهدی می دانم ... و وقتی متوجه شد که اصالتا" یزدی هستم گفت شاید ازنظریزدی بودن بیشتر همشهری باشیم . میدانی فهرج کجاست ؟ . بگمانم والدینش یا یکی از آنها فهرجی بودند ...
و این تنها محاوره مهربانانه بین ما در آن اوضاع و احوال دهه ی 1950 بود:
مهدی اخوان ثالث اخلاق همه را نداشت !
مرا به یاد شاعری یزدی و ارجمند بنام محمد حسین ناصرترک می انداخت ؛ که نابینا بود و با عصا کشی پسرش در نیمه دومدهه 1340 و نیمه نخست دهه 1350 ، که مقیم یزد بودم ، هر روز در مسیری ( کوچه پوست فروشها در محله سهل ابن علی یزد ) در بازگشت ظهر به منزلش عبور می کرد که من و پدرم هم که از دفتر اسناد رسمی پدرم به منزل باز می گشتیم از همان مسیر عبور می کردیم ؛ و با پدرم هم نسبتا" رفیق بودند ... یک روز که پدرم نبود ، و تنها این مسیر را به منزل باز می گشتم جرئتی به خود داده دوبیت شعری که تازه سروده بودم را برایش خواندم ؛ و نظرش را پرسیدم 
گفت :
از تو که پسر میرزا جواد هستی تعجب می کنم...
استغناء ندارد ...
شاعر باید مرد باشد 
روان هردوشان در این سالروز فقدان اخوان ثالث ، شاد باد .
/ 0 نظر / 30 بازدید