املاء ( دیکته ) فارسی . آموزش

 این روزها می گو یند « دیکته » .

مامی گفتیم « املاء » . کی ؟ . درست پنجاه سال قبل ؛ و املاء مهم تر بود از انشاء :

غلط دیکته ای داشتن مسئله بود ، حال آنکه انشاء ضعیف نه چندان ! .

یک چیز را بعد ها من متوجٌه شدم :

انشاء فقط حاصل تفکٌر یک نفر بود .

امٌا املاء ، یعنی آنچه که به ما دیکته می کردند ، حاصل تفکٌر صدها نفر ، هزاران نفر ، چند میلیون ، چندین میلیون نفر ! ؛ درست است که مثلا" نوشته ای از شیخ اجل سعدی بود ؛ امٌا مورد قبول جامعه قرار گرفته بود ؛ تقریبا" تمام افراد جامعه آن را قبول داشتند ! پس :

گذشته از نظر فنٌی و صحیح نوشتن ، املاء یک محصول اجتماعی و « جمعی » بود و نهایتا" بسیار مهم تر . حال آنکه انشاء فقط حاصل کار «یک نفر» . املاء ماندگار بود و سرمشق ، و انشاء . شما کدام انشائتان را نگهداشته اید ؟

من ، دفتر املاء پنجاه سال قبلم را نگهداشته ام …

… و اوٌلین املائی که در آن نیم قرن قبل از این آقا معلٌم ، یا در واقع آقای دبیر ، به ما گفته است :

« منٌت خدای را عزٌ و جلٌ که طاعتش موجب قربتست … »

باز هم عیدتان مبارک باد ! همین عید فطر را عرض می کنم . طاعاتتان قبول ، در قرب و منزلت الهی بوده باشید الهی . التماس دعا ! .

/ 1 نظر / 6 بازدید
حمید عزیزخانی

با سلام از نظرتان خوشم آمد بسیار بجا و درست است و با نهایت به این رسیدم که باید در کلاممان توجه بیشتری داشته باشیم چون کلام هر شخص بعد از چندی تفکر او می شود.