فرهنگ و ادبیٌات عصر توهٌم

بازهم دکتر علی شریعتی (2) 

 

 با یادی از ملک الشعرا ء و شاملو که قبلا" در این وب در باره شان شته ایم

فرهنگ و ادبیٌات عصر توهٌم !

دکتر علی شریعتی نه نویسنده بزرگی است ؛ نه جامعه شناسی بزرگ در سطح جهان و چه بسا در سطح ایران ؛ امٌا وی در 

برهه ی خیزش نوزایش مذهبی در ایران 

نیاز حقیقی جامعه و توانمندی خود در ارضائ بخشی از آن 

را به خوبی در یلفته است .

وی در راستای هدایت جامعه ، و پیشگیری از واقعه ای که آن را منفی و نا خوشایند تلقی می کند ، 

به روشنگری می پردازد

نوشته های چنین  نویسنده ای هم مقبولیت می یابد و هم به ویژه با اثر بخشی لازم در اعتلای فرهنگ جامعه ، نویسنده خود را شهره عام و خاص می کند :

وی از یک « واقعیت » زمان خود که « تحریف تاریخ در جهت منافع شخصی و کروهی باشد می نویسد .

آن خیل نویسنده ی خوشقلم و جامعه شناس حقیقتا" فرهیخته که در دهه های 1350 و 1360 با خود فریبی در واقع به منظور کسب منافع شخصی و گروهی به مدح و ثنای رژیم پرداختند هم اکنون چه جایگاه و مقبولیتی نزد مردم و حتی بازماندگان خود ! دارند ؟! ...

نه تنها در ایران رژیم سابق ، بلکه در اکثر قریب به اتفاق کشور های در حال توسعه و چه بسا ملل رو به قهقرا ، خیلی عظیم از نویسندگان و شعرا به « شخصیت های تاریخی » که اکثرا" شخصیٌت هائی افسانه ای و « شخصیٌت های موهوم » هستند ... می پردازند که نه تنها سازنده و رو به توسعه نیست بلکه عملا" ارتجاعی ، سوق دادن جامعه به قهقرا ، منفی و خلاف خدمت به جامعه است .

حتی اگر پدر ما شخصیٌتی شخیص چون دکتر علی شریعتی نبوده باشد ما می توانیم در صحنه ی فرهنگ و ادب خود فراتر از شریعتی باشیم به شرط آن که هویت یا در واقع شخصیٌت خود را با این فرهنگ ، نیازهای حقیقی آن و در جهت توسعه و تعالی تطبیق  دهیم ؛ و این تطابق می تواند :

1 - متاثر از یک شخصیت فرهنگی ، و ادامه دهنده ی خط وی باشد ، که اگر آن شخصیٌت پدر یا مادر ما باشد  طبیعتا" وراثت و محیط به نحو چشمگیری به کمک ما می شتابند .

در این مورد امکانات ادامه ی راه آنان و نیاز عمومی جامعه ، یا به طورکلٌه « زمانه » مطرح است ...

نویسنده و شاعر البته میبایست ادیب زمانه ی خود باشد ؛ امٌا به همچنین در جهت « خدمت » به جامعه و توسعه و تعالی فرهنگ و ادب آن ... با اینهمه :

2 - در عالم ادب و هنر ، مسلما" ابداع و نوآوری حرف اوٌل را می زند؛ و کسانی مقبولیت ، محبوبیت و شهرتی ملٌی و جهانی می یابند که البته بنا بر وراثت و محیط ، امٌا خود جوش به تحلیل و تعبیر و تفسیر مسائل زمانه ی خود به بیانی زیبا ، داستانگونه یا در چارچوب داستان ، شعر و ... انواع هنر بپر دازند .... 

/ 4 نظر / 40 بازدید
کریما

درود و صد درود به استاد عزیز و بزرگوار جناب دکتر آیت اللهی دست مریزاد سلامتی وطول عمر پر برکت شمارا از درگاه هستی بخش مهربان آرزومندم.

کریما

درود استاد عزیز من بسیار مشتاق درک فیض حضورتان هستم و در همین رابطه مزاحم خانم دکتر صفایی ودکتر شیخ الاسلامی نیز شده ام ولی نشانی از شمابه دستم نرسید اگر جسارت نباشد با شماره 02632228556 -یا4645160 0912 تماس گرفته وبه من وقت ملاقات بدهید یاشماره ی تماس بدهید من تماس بگیرم پیشاپیش ازلطفتان سپاسگزارم.

صلا

سلام پدرجان! شما هم مثل بنده بی خیال توصیه اطبا شوید که این قوم بیکار علاف شامه شان به دنبال بیماری اندرون و برون می گردد. ما که هرکاری کردیم حکم سلامت مارو صادر نکردند. تا این که ما حکم برائت خودمان را صادر کردیم. به هرحال خوب است که آدم هرکاری می کند، حتا اگر دغل بازی باشد، وقتی رفت زیر خاک حرف پشت سرش کم باشد پیش گروهی اسطوره و پیش دیگری دزد ادبی! (اینم تقدیم به دکتر جکیل و آقای هاید متخلص به دکتر شریعتی)

اکبر نبوی

درود بر استاد آیت اللهی عزیز و گرامی امیدوارم دل تان شاد و عافیت برقرار باشد. همچون همیشه از گفتارتان بهره بردم و اندوختم. از مرحوم شریعتی یاد کرده اید و سخن تان بنده را بر سر شوق آورد تا در مقام پامنبری عرض کنم که گرچه آن مرد بزرگ و دوست داشتنی، عاطفه و احساس را پیشانی سخن و تحلیل خود قرار داده بود و نمی توانست ( و شاید هم نمی خواست ) از آن بگریزد، با این حال، در مقام انگیخته و انگیزه، چنان طوفانی از پرسش و جویندگی در جامعه تحصیلکرده ی ایرانی بوجود آورد که تا هنوز ادبیات او و جنس دلمشغولی های اش سایه ای سنگین بر قشرها و گروه های مختلف اجتماعی دارد. شریعتی جزو آن گروه از انسان هاست که برای جنبش اجتماعی آفریده شده اند. چه ماهیت این جنبش ژرف باشد و چه آنکه در سطح بماند و راه به ژرفا نبرد. چنین انسان هایی، آنچه باید انجام می دهند. می ماند جامعه ی اندیشه ورز و اندیشمند که در تداوم حرکت آنها تا چه میزان از خرد و دانایی برای واکاوی خود و محیط زیست اجتماعی بهره ببرد و فرآیند بالندگی فردی و جمعی را رقم بزند و چشم انداز زندگی ملی را روشن و روشنتر سازد. عزت و عافیت تان پایدار و چشمه ی اندیشه تان همیشه جوشان.