دیکته ( املا’ ) فارسی (3 ) : تاریخ . آموزش غلط . آموزش نا مطبوع .درس عبرت .

 عقب ماندگی !

شکل یا در واقع متنی که به دانش آموز دیکته می شود باید کار آمد ، مناسب و مقتضی فرهنگ و زندگی روزمرٌه عمومی ، مطبوع و در عین حال آموزنده باشد .

به دیکته دیگری که در حدود پنجاه سال قبل ، تحت عنوان « میهمانی مرموز » به من گفته اند اشاره می کنم :

« حکایت کرد مرا دوستی که در گفتار امین بود و در اسرار ضمین ؛ پیشرو ارباب وفا بود و سردفتر اصحاب صفا ؛ که :

وقتی از اوقات که کسوت صبا بر طیٌ خویش بود ، و شیطان شباب در قی ٌ خویش ، ، حلٌه کودکی از نقش خلاعت طرازی داشت و حسن جوانی از نسیم امانی اهتزازی ، عمر را نضرتی و طراوتی بود و عیش را خضرتی و حلاوتی...»

شاید دبیر ما می خواست متنی مطبوع و آموزنده را به ما دیکته کرده باشد ؛ حال آنکه چنین متنی با چنین سجع و کلماتی مقتضی فرهنگ روزگار ما نبود و در واقع ما را از یک فرهنگ عمومی حوالی 1340 ه. ش به فرهنگ پیچیده خواص چند قرن قبل از آن ارجاع می داد : عقب ماندگی و ارتجاع ! .

گویا آقای دبیر به جای رفاقت ، خود را در عالم رقابت با ما می دید و می خواست با چنین دیکته هائی ما را از گرفتن نمره 20 محروم ساخته ثابت کند که بسیار بیش از ما می داند ؟! .

به فرض هم که چنین متنی با جوانی ما مناسبتی می یافت ، آیا ما آن را درک می کردیم و می پذیرفتیم و از آن محظوظ می شدیم ؟ ! هرگز ! . مشکل تنها در قدیمی بودن متن نبود ؛ بلکه اکثر قریب به اتفاق ما اصولا" مضمون این متن را درک نمی کردیم که به قدیمی بودنش ایراد بگیریم ؛ و اصولا" در آن زمان هنوز هم تحرٌک فرهنگی جامعه ما کم بود و ادبیٌات و به طورکلٌی زیبائی ها مربوط به هردور و زمانی که می شدند خریدار داشتند .

/ 0 نظر / 4 بازدید