مهدی اخوان ثالث ؛ شاعر زمستان : 4 شهریور 1393 منهای 4 شهریور 1369

 
همیشه ، والبته درآن سالهای دهه ی 1350 دلم می خواست شعرای بزرگ کشور، ازجمله مهدی اخوان ثالث را ببینم ؛ گرچه اخوان ثالث ازپشت تلفن صدائی نه چندان گرم ، آمرانه ، و - اگر نگوئیم طلبکارانه - مخاطب گریز داشت ! . امٌا شاعر بود ؛ حقیقتا" شاعری بزرگ بود ؛ و یک شاعربا شخصیت ؛ حالا  اینکه چه شخصیتی ؟! مطلبی است که باید آنها که با وی دوست و آشنا بودند ؛ و اهل فن ، به آن بپردازند...
من هرگزاخوان ثالث را ندیده ام ؛ در چند مرتبه ای هم که تلفنی مزاحمش شدم ، از ش برای ماهنامه مان شعرخواستم و درباره شعرهایم و تصحیح آنها ازش کمک طلبیدم مهر و محبت و جاذبه ای ( مردم فریبانه ؟ ) ندیدم که به هرقیمتی شده به دیدارش بروم ؛ امٌا هربار که این شعرش رامی خواندم با خود می گفتم حقٌا که بهترین شعر نو فارسی است :
زمستان
سلامت را نمی‌خواهند پاسخ گفت
سرها در گریبان است
کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را
نگه جز پیش پا را دید نتواند
که ره تاریک و لغزان است
وگر دست محبت سوی کس یازی
به اکراه آورد دست از بغل بیرون
که سرما سخت سوزان است
نفس، کز گرمگاه سینه می‌آید برون، ابری شود تاریک
چو دیوار ایستد در پیش چشمانت
نفس کاین است، پس دیگر چه داری چشم
ز چشم دوستان دور یا نزدیک؟
مسیحای جوانمرد من! ای ترسای پیر پیرهن چرکین
هوا بس ناجوانمردانه سرد است... آی...
دمت گرم و سرت خوش باد
سلامم را تو پاسخ گوی، در بگشای
منم من، میهمان هر شبت، لولی‌وش مغموم
منم من، سنگ تیپاخوردهٔ رنجور
منم، دشنام پست آفرینش، نغمهٔ ناجور
نه از رومم، نه از زنگم، همان بیرنگ بیرنگم
بیا بگشای در، بگشای، دلتنگم
حریفا! میزبانا! میهمان سال و ماهت پشت در چون موج می‌لرزد
تگرگی نیست، مرگی نیست
صدایی گر شنیدی، صحبت سرما و دندان است
من امشب آمدستم وام بگذارم
حسابت را کنار جام بگذارم
چه می‌گویی که بیگه شد، سحر شد، بامداد آمد؟
فریبت می‌دهد، بر آسمان این سرخی بعد از سحرگه نیست
حریفا! گوش سرمابرده‌ است این، یادگار سیلی سرد زمستان است
و قندیل سپهر تنگ میدان، مرده یا زنده
به تابوت ستبر ظلمت نه توی مرگ اندود پنهان است
حریفا! رو چراغ باده را بفروز، شب با روز یکسان است
سلامت را نمی‌خواهند پاسخ گفت
هوا دلگیر، درها بسته، سرها در گریبان، دستها پنهان
نفس ها ابر، دلها خسته و غمگین
درختان اسکلت‌های بلورآجین
زمین دلمرده، سقف آسمان کوتاه
غبارآلوده مهر و ماه
زمستان است   
/ 0 نظر / 57 بازدید