فیلمفارسی و محمد علی فردین (2)

 
از محمد علی فردین بیش از سه - چهار فیلم را با خرید بلیط ندیده ام  ؛ و چند فیلم را هم در سرباز خانه ( پادگان شاپور تهران ) . در نیمه دوٌم دهه 1350 تا انقلاب مذمٌت از « فیلمفارسی » و « سینمای آبگوشتی » و .. چنان بالا گرفته بود که ما تحصیلکرده های ترقیخواه را از هرچه فیلم تجاری ایرانی بود دور می کرد .
امٌا طی پنج سال تحصیلات جامعه شناسی - مردم شناسی در فرانسه و خواندن نقدهائی متعدد از فیلم های سینمائی جهان متوجه شدم که نه تنها اینگونه « فیلمفارسی » ها در حقیقت برآمده از مردم ، مردمی و محل مطالعه مردم شناسی بوده اند ؛ بلکه مجموعا" نیز اکثرا" و خواه ناخواه ، از فرهنگ مردمی - ایرانی مثبت و نسبتا" مثبت زمانه خود پیروی می کرده اند و در عین مباینت با مذهب و صحنه هائی در نهایت ابتذال که هرگز نمی توان آنها را تائید کرد ، مجموعا" نکات مثبتشان بیش از نکات منفی آنها بوده است . من حیث المجموع :
آموزنده - روحپرور - انرژیبخش - و محرٌک به سوی فعالیت هائی نیکو کارانه و جوانمردانه به سوی یک رشد و توسعه حقیقی جامعه و به نفع اکثریت قریب به اتفاق مردم ...
 به شمار می رفته اند ؛ و اگر کاملا" در چهارچوب مذهب نبوده اند ( که در هیچ کجای جهان فیلمی که بخواهد برآمده از زندگی واقعی مردم باشد نمی تواند کاملا" در چهارچوب زنگی مردمانی پاک و ساکن در بهشت باشد و به وهٌا بیسم - داعشیسم و آنچیزی میگراید که ابدا" مورد تائید جهانی و مردم ایران نیست ؛ مگر گروهکهائی در واقع سیاسی که چنین اموری را با استبداد منشی تام و تمام بهانه ی قدرت طلبی های خود قرار می دهند ، و.... ) و :
اگر کاملا" در چهارچوب مذهب نبوده اند با تبلیغ و ترویج انسانیت ، اخلاق ، جوانمردی ، و...« بادوستان مروٌت ، با دشمنان مدارا » نقشی در واقع سازنده برای عامٌه مردم داشته اند .
در سال های 1345 و 1346 چون در مؤسسه کیهان کارآموزی نویسندگی ورزشی می کردم ؛ و محمدعلی فردین نیز هنوز گاه به گاه  به سالن های کشتی می آمد از دور و ( البته به ندرت ) نزدیک ، و مستقیم و غیر مستقیم با روحیٌه و شخصیٌت واقعا" ورزشکارانه و جوانمردانه وی آشنا شده بودم ، و حتی از نظر مذهبی هم باور می کنم که در نخستین فیلم هایش به شدٌت خجالت می کشیده است که به زنان دکولته پوش نگاه کند ، و از دست دادن با آنان اکراه داشته است ، چه رسد به ... تا در اواخر که چون قطره ای از آب در یک آسیاب چرخان در سیستم اجتماعی حاکم فیلمی چون گنج قارون را بازی کرده است ؛ و آنهم قابل توجیه ...و با صراحت و صداقتی که در او سراغ داریم تا حدودی زیاد متقی .
محمد علی فردین پاکنهاد بود
شاید اگر بنده و امثال بنده به جای وی بودیم بسیار فراتر از آنچه که او رفته است می رفتیم . اینکه یکی آب را ببیند و شناگر قابلی نشود مهم آست ؛ اینکه با چنان قیافه و اندام و تیپ و ...استعداد ، مزوٌر ، ریاکار و نان به نرخ روز خور نشود مهمٌ است . دوستان کشتی گیرش که وقتی به سالن ورزشی محمد رضا ... در شمال پارک شهر می آمد با محبٌتی خالصانه و تواضع ورزشکارانه در کنار آنان قرار می گرفت می گفتند :
محمٌد علی فردین به خودش شکٌ نداشت . 
 
/ 0 نظر / 141 بازدید