دیکته یا املا’ فارسی (2) : آموزش غلط

به عنوان پژوهشگر نویسنده ای که بیش از 45 سال است نوشته هایش در حتی پرتیراژترین روزنامه های کشور چاپ می شوند ، بیش از یکصد کتاب و مقاله منتشر شده دارد ، و...و...و... نوشتم که دیکته از انشاء بسیار مهم تر است ؛ زیرا دیکته حاصل پنداری اجتماعی است که به صورت گفتار مکتوب در آمده است تا راهنمای کردار ما باشد حال آنکه انشاء تقریبا" فقط حاصل پندار شخصی است که آن شخص هم غالبا" یا کودکی دبستانی است و یا نوجوان دبیرستانی .

حال به یکی از این دیکته های راهنمای زندگیم در حدود 50 سال قبل برمی گردم :

عنوان دیکته مزبور این شعر است :

هرچیز که دل بدان گراید – گرجهد کنی به دستت آید

بسیار زیبا ، متین و آموزنده است .

امٌا متن دیکته « که نمیدانم دبیر محترم از کجا آورده است و خواهشمندم که اگر شما می دانید برایم بنویسید » ؛ به این شرح است :

« جهد بی اراده جان هنگفت کندن است ، و جدٌ بدون داعیه زحمت مفت کشیدن . کوشش بیجا ثمری ندهد و جنبش « پا در هوا » نتیجه نبخشد . یابوی عصٌار از بام تا شام در تک و پوی ، و « اقسان » اشجار را از هبوب اعصار در تکان . نه این را از تکان خود « متحزٌی » و نه آن به احراز مقامی متحلٌی . زیرا اعتبار برای حرکتی است که از روی اختیار بود و نه از روی « قصر » و اجبار . همچنین فراهش بدون کوشش به جائی نرسد و آرزومند را به صوب مطلوب سوق ندهد ....»

آنچه را که در گیومه نهاده ام در آن زمان غلط نوشته ام و برخلاف دیکته قبلی که بیست گرفته بودم نمره ای متوسط آورده ام . امٌا آیا آن کلماتی که آقای دبیر در آن روز به من و همکلاسانم دیکته کرده است و نگارش صحیحشان را نمی دانسته ام تا چه حدٌ در زندگی من کار ساز بوده اند ؟ آیا حتٌی یکبار دیگر آنها را شنیده ام ؟ !!! .

در این شرایط است که می بایست به آموزگار و دبیر و امثال آنان گفت : رنج خود می دهی و زحمت ما میداری ؟ چه نیازی به یادگیری چنین کلمات مهجوری ؟ آیا به اینگونه دیکته ها آموزش می گویند یا عمر تلف کردن و... ؟ .

/ 0 نظر / 31 بازدید