نوززده فروردبن و باد بود صادق هدایت

19 فروردین
64 سال پس از صادق هدایت
بخشی از میز گرد ی در سال 1351 :
......
استاد پروبن گنابادی : در مورد لباس مثل سایرین بود و خصوصیتی برای خودش قائل نمی شد . نمی خواست طوری رفتار کند که جلب توجٌه کند . از انگشت نما شدن متنفر بود و  گمنامی را دوست داشت . شهرت بعد از مرگش را هم مدیون مخالفینی است که خواسته اند او را بد معرفی کنند . امٌا همین باعث شده است که مردم کنجکاو در پی حقیقت برآیند و صادق را به آنگونه که هست بشناسند ؛ پوشاک او پاکیزه و ساده بود و محدود .
امٌا در اینکه در کنار محاسن تمدن ماشینی معایبی هم وجود دارد شکٌی نیست  . محاسن صنعت و تمدن ماشینی را کسی نمی تواند منکر شود . در این مورد به فکر سلب آسایش و گرفتار شدن بشر است . مطرح کردن محسنات طبیعت و مضرٌات ماشینیسم از طرف هدایت نیز به این علٌت است که شاید راهی برای از بین بردن گرفتاری های صنعتی پیدا شود .
آیت اللهی : باز هم موضوع بر سر دید خاصٌی است که او نسبت به مسائل اجتماعی داشته است ؛ نهاد ها را به نقد نشسته است و دست از پرستش بی چون و چرای آنها شسته ؛ خواه صنعت باشد ، خواه خانواده  و خواه مذهب و این باعث شده است که به جای منتقد و مصلح  ، به او لقب دشمن و مخالف را بدهند : مخالف صنعت ، مخالف خانواده و مخالف مذهب .
در مطالب مذهبی ، فرضا" در « آفرینگان » بدانگونه نیست که بخواهد همه چیز را انکار کند ؛ هرگز . بلکه برزخ را در زمان می بیند و نه در مکان . می بینیم که مذاهب موجود نیز بالاتفاق به دوره های جداگانه زندگی برای روح و حلول آن معتقدند .منتهی عیب اینجاست که هدایت از مذهبی به معنی واقعی آن صحبت می کند که با خواست قشری مذهبانِ پیرایه چسبان منافات دارد . عالم نمایان مذهبی – که شتر را گم کرده اند و پی افسارش می گردند – در فهم گفتار هدایت میمانند و قضاوتشان در مقابل او کودکانه است . عقیده ای است که بشر در مقابل طبیعت عاجز است چه رسد به ماوراء آن . مگر خودشان نمی گویند که طبیعت ساخته خداست و برتر از مخلوق خدا پیدا نمی شود ؟ مگر حکمی آمده که برزخ و دنیائی دیگر که آخرت باشد و...و... همه مقیٌد به مکان هستند و آنهم بهشت با جهنمی که بدین ترتیب لابد در چند فرسخی این دنیا واقع شده !!! ؟ .
-------------------------------------
آیت اللهی در 17 فروردین 1394 : مقابله ضمنی صادق هدایت با فرامین شاه اسماعیل صفوی به بهانه ی دین ، و نیز مذهب آغشته به خرافات و غرق در آن نزد عوام ، آن زمان است ؛ در زمان تحصیل وی حتی یک کتاب که در باره « مکتب اصولی » هم اکنون حاکم بر ایران ، به فارسی نوشته شده باشد و در دسترس عموم مردم قرار گرفته باشد را نیافته ایم .  
/ 0 نظر / 30 بازدید